Förordning (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

SFS nr
2008:390
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1216
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:633

Uppgifter

1 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för
specialpedagogiskt stöd enligt 2 § och för utbildning i
specialskolan. Myndigheten har även andra uppgifter som följer
av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller
särskilda beslut.

Specialpedagogiskt stöd

2 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i specialpedagogiska
frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder ge
råd och stöd till huvudmän med ansvar för

1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,

2. utbildning inom det offentliga skolväsendet,

3. sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn
enligt 9 kap. skollagen (1985:1100),

4. sådan utbildning som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ skollagen,
och

5. utbildning som motsvarar förskoleklassen och som inte
bedrivs av en godkänd fristående skola.

3 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska

1. anordna och medverka i kompetensutveckling,

2. sprida information till de huvudmän som avses i 2 § och till
vårdnadshavare,

3. bedriva och medverka i specialpedagogisk
utvecklingsverksamhet,

4. främja och informera om tillgången till anpassade läromedel
för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder,

5. bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda
omvårdnadsinsatser för elever som går en Rh-anpassad utbildning
med administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och
hemlandsting betalar ersättning för vissa kostnader för
eleverna till dessa huvudmän enligt 5 kap. 31 a § skollagen
(1985:1100),

6. administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda
bestämmelser eller särskilda beslut, och

7. följa upp och utvärdera de verksamheter som fått statliga
stöd och bidrag.

4 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får utveckla, anpassa,
framställa och distribuera sådana läromedel som avses i 3 § 4 i
den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den
kommersiella läromedelsmarknaden.

Utbildning i specialskolan m.m.

5 § Specialpedagogiska skolmyndigheten är den styrelse för
specialskolan som avses i 7 kap. 5 § skollagen (1985:1100).
Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde verka för att de mål
och riktlinjer för specialskolan som riksdagen och regeringen
har beslutat förverkligas.

6 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska särskilt ansvara för
samordning av resurser, planering, uppföljning och
utvecklingsarbete för skolenheterna i syfte att stödja
kvalitetsutvecklingen i skolorna och uppnå ökad måluppfyllelse.

7 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska bedriva undervisning
för barn och ungdomar som

1. tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a §
skollagen (1985:1100) vid ett särskilt resurscenter, eller

2. avses i punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1999:886) om ändring i skollagen.

Utredning inom resurscenter

8 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska erbjuda
specialpedagogisk utredning inom resurscenter för

1. barn och ungdomar med synskada samt barn och ungdomar med
synskada och ytterligare funktionshinder,

2. barn och ungdomar med grav språkstörning,

3. döva eller hörselskadade barn och ungdomar som också är
utvecklingsstörda, och

4. barn och ungdomar som är dövblindfödda.

Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i
de verksamheter som avses i 2 och 7 §§.

I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera
och utbilda lärare, annan personal samt vårdnadshavare.

Samverkan

9 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska samverka med Statens
skolverk, Statens skolinspektion samt andra myndigheter med
ansvar för handikappfrågor i syfte att nå de utbildnings- och
handikappolitiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder
personer med funktionshinder. Förordning (2008:633).

Ledning

10 § Specialpedagogiska skolmyndigheten leds av en
myndighetschef.

11 § Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten ska det finnas ett
insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Organisation

12 § Det ska finnas en rektor för

1. varje skolenhet, och

2. ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar som
avses i 7 §.

Beslutande organ

13 § Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns det ett
särskilt beslutsorgan som benämns nämnden för mottagande i
specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Nämnden ska

1. fullgöra de uppgifter som enligt 3 kap. 4 § skollagen
(1985:1100) åligger huvudmannen för specialskolan, och

2. pröva frågor om intagning till Rh-anpassad utbildning vid
vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan
utbildning enligt 5 kap. 28 § skollagen.

14 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad
utbildning består av myndighetschefen, som är ordförande, samt
minst sex och högst tio andra ledamöter. I nämnden ska det
bl.a. finnas företrädare för grundskolan, gymnasieskolan,
särskolan och specialskolan samt för personer med
rörelsehinder.

15 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad
utbildning är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

16 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden för mottagande
i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får
ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas
vid nästa sammanträde med nämnden.

17 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad
utbildning ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför Specialpedagogiska
skolmyndighetens ledning.

18 § Specialpedagogiska skolmyndighetens ledning ansvarar inför
regeringen för att nämnden för mottagande i specialskolan och
för Rh-anpassad utbildning tilldelas medel och resurser i
övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

Ärendenas handläggning

19 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får i arbetsordningen
meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att
ordföranden i nämnden för mottagande i specialskolan och för
Rh-anpassad utbildning får avgöra ärenden enligt 13 § som är av
det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

20 § Ärendena ska avgöras efter föredragning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får i arbetsordningen
meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att
ärenden som avgörs enligt 19 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

21 § Generaldirektören är myndighetschef.

22 § Ledamöterna i nämnden för mottagande i specialskolan och
för Rh-anpassad utbildning utses av Specialpedagogiska
skolmyndigheten för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig en
vice ordförande.

Behörighet till vissa anställningar

23 § Behörig som rektor enligt 12 § 2 är den som uppfyller
kraven i 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100).

24 § Vid anställning av lärare vid resurscentren ska 2 kap. 3,
4 och 5 §§ skollagen (1985:1100) tillämpas.

25 § I 9 kap. specialskoleförordningen (1995:401) finns
bestämmelser om personal i specialskolan.

Personalansvarsnämnd

26 § Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

27 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228) och
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

28 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får ta ut avgifter för
sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6
och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Överklagande

29 § Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut i fråga om
fördelning av bidrag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2008:390

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då
förordningen (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-
anpassad utbildning och förordningen (2001:286) med instruktion
för Specialpedagogiska institutet ska upphöra att gälla.

2. Vad regeringen i särskilda beslut angett om
Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten ska i
stället avse Specialpedagogiska skolmyndigheten.