Förordning (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

SFS nr
2008:48
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-02-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:130
Upphävd
2009-04-15

Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag får lämnas för lärlingsutbildning för vuxna
till vissa hantverksyrken som anordnas enligt bestämmelserna i
denna förordning. De hantverksyrken som avses anges i bilagan.

Om det finns synnerliga skäl, får Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning besluta att lämna statsbidrag för utbildning
till andra hantverksyrken än de som anges i bilagan. Högst tio
av det totala antal årsstudieplatser som regeringen har
beslutat om enligt 8 § får upptas av deltagare i utbildning
till hantverksyrken utöver de som anges i bilagan.

2 § Statsbidrag lämnas till huvudman som avses i 3 § och i den
omfattning regeringen beslutar särskilt.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansvarig huvudman

3 § För varje lärlingsutbildning som genomförs med statsbidrag
enligt denna förordning ska det finnas en ansvarig huvudman,
som utses av regeringen.

Utbetalning

4 § Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning betalar ut
statsbidrag efter rekvisition. Statsbidrag får endast betalas
ut för de veckor lärlingsutbildning pågått.

Återkrav

5 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om någon bestämmelse eller något
villkor som gäller för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ska besluta att
helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är
återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Lärlingsutbildningen

6 § Lärlingsutbildningen ska bedrivas så att de deltagare som
inte får gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis efter avslutad
utbildning ges förutsättningar att få det efter ytterligare
lärlingsskap.

Utbildningen ska utformas i samråd med företrädare för de
berörda hantverken.

7 § Lärlingsutbildningen får omfatta högst 80 veckor och ska
bedrivas på heltid. Utbildningen ska bestå av dels teoretiska
studier, dels lärlingsskap hos en hantverkare i yrket. Minst en
femtedel av utbildningstiden ska bestå av teoretiska studier.

8 § Regeringen beslutar särskilt om antalet årsstudieplatser
och om hur detta antal ska fördelas om regeringen har utsett
mer än en ansvarig huvudman.

Utbildningsbevis

9 § Efter avslutad lärlingsutbildning ska deltagaren få ett
utbildningsbevis som beskriver utbildningens innehåll och
deltagarens uppnådda mål.

Behörighet

10 § För tillträde till lärlingsutbildning krävs att den
sökande har slutfört för hantverksyrket relevant gymnasial
utbildning eller genom yrkesverksamhet eller annan för yrket
relevant verksamhet har förvärvat motsvarande kunskaper. Den
ansvariga huvudmannen ska se till att sådana kunskaper
dokumenteras skriftligt.

Den ansvariga huvudmannen får ställa särskilda krav på
yrkeserfarenhet som är av betydelse för utbildningens
inriktning eller den yrkeskategori som utbildningen förbereder
för.

Urval

11 § Om antalet platser är färre än antalet behöriga sökande,
ska ett urval göras.

Den ansvariga huvudmannen ska göra ett urval som är godtagbart
i förhållande till lärlingsutbildningens inriktning.
Huvudmannen bör härvid särskilt beakta att det finns
yrkesområden där det råder stor brist på hantverksutbildad
arbetskraft.

Vid urvalet ska hänsyn tas till den sökandes möjlighet att
tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningsplaner

12 § Inom lärlingsutbildningen ska det finnas
utbildningsplaner. En utbildningsplan får omfatta flera
yrkesområden. Utbildningsplanerna ska godkännas av Myndigheten
för kvalificerad yrkesutbildning.

13 § Av varje utbildningsplan ska det framgå

1. lärlingsutbildningens omfattning och uppläggning,

2. de kompetenskrav som finns för undervisande och handledande
personal,

3. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för
utbildningen,

4. de urvalsgrunder som tillämpas för tillträde till
utbildningen,

5. formerna för uppföljning och bedömning av de studerandes
prestationer, och

6. hur utbildningen ska kvalitetssäkras.

Individuell studieplan

14 § För varje deltagare ska det finnas en individuell
studieplan som beslutas av den ansvariga huvudmannen. Av planen
ska deltagarens utbildningsmål framgå.

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med
deltagaren och ska vid behov revideras.

Avgifter

15 § Deltagaravgifter som tas ut ska vara skäliga med hänsyn
till de kostnader som den ansvariga huvudmannen har för
lärlingsutbildningen, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses
rimliga för utbildningen.

Tillsyn m.m.

16 § Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ska ha
tillsyn över lärlingsutbildningar som genomförs med statsbidrag
enligt denna förordning. Myndigheten initierar även uppföljning
och utvärdering av sådana utbildningar.

17 § De som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska
följa upp och utvärdera sin verksamhet med lärlingsutbildning
och medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningen
som initieras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.
De ska till myndigheten lämna de uppgifter som myndigheten
begär.

Överklagande

18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2008:48

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008, då
förordningen (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet
med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken ska
upphöra att gälla. Utbildning som har påbörjats enligt den
upphävda förordningen ska omfattas av den nya förordningen.

Bilaga

Förteckning över lärlingsutbildningar för vilka statsbidrag kan
lämnas

Lärlingsutbildningar till någon av följande yrkeskategorier kan
få statsbidrag enligt denna förordning:

attributmakare

bagare/konditor

bildhuggare

bilsadelmakare

bokbindare

borstbindare

brodör

båtbyggare

dekorationsmålare

dekormålare/patinör

djurkonservator

dockmakare

etuimakare

finsnickare

förgyllare

gardindekoratör

glasblåsare

glas-/keramikrestauratör

gravör

guldsmed

gördelmakare

handpressförgyllare

handvävare

hattmakare

hovslagare

juvelfattare

kakelugnsmakare

kapellmakare

konstgjutare

konstglasmästare

konststoppare

korgmakare

krukmakare

låssmed

maskör

mattrestauratör

metallkonservator

metalltryckare

modellbyggare

modist

murare

musikinstrumentmakare

målningskonservator

möbelkonservator

möbelrestaurerare

möbeltapetserare

papperskonservator

pappersmakare

parkettläggare

perukmakare

rammakare

ridsportsadelmakare

riggare

segelmakare

silversmed

skeppstimmerman

skomakare

skräddare

skyltmakare

smed

stuckatör

tapetmakare

tenngjutare

timmerman

trädgårdsanläggare

tygtryckare

väskmakare

ädelstensslipare