Förordning (2008:560) om varningstext på magnetleksaker

SFS nr
2008:560
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:388
Upphävd
2009-06-01

1 § Förordningen genomför Europeiska kommissionens beslut
2008/329/EG av den 21 april 2008 om skyldighet för
medlemsstaterna att se till att magnetleksaker som släpps ut
eller tillhandahålls på marknaden är försedda med en
varningstext om de hälso- och säkerhetsrisker de utgör.

2 § Magnetleksaker är produkter eller material som

1. innehåller eller består av en eller flera magneter eller en
eller flera magnetiska delar som ryms helt och hållet i den
smådelscylinder som definieras i den svenska standarden
SS-EN 71-1:2005+A4:2007, utgåva 1, och

2. är utformade eller klart avsedda som leksaker för barn under
14 år.

De magneter och magnetiska delar som avses är sådana som är
lösa eller som kan lossna från leksaken under normal eller
förutsebar användning av barn, även om de är inneslutna,
infällda eller på annat sätt infattade i leksaken.

Utsläppande på marknaden är tillhandahållande för första gången
av en magnetleksak på marknaden.

Tillhandahållande på marknaden är varje utbud av en produkt för
distribution, förbrukning eller användning på marknaden i
samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

Tillbakadragande från marknaden är åtgärder för att förhindra
att produkten distribueras, exponeras eller bjuds ut.

3 § En magnetleksak som släpps ut eller tillhandahålls på
marknaden ska vara försedd med varningstext enligt bilagan till
denna förordning.

4 § Varningstext enligt 3 § ska vara väl synlig och lätt läsbar
samt placerad på förpackningen eller fäst vid magnetleksaken på
ett sådant framträdande sätt att konsumenten ser den vid köpet.

5 § En magnetleksak som saknar varningstext enligt kraven i
denna förordning får inte släppas ut eller tillhandahållas på
marknaden.

6 § Om en magnetleksak har släppts ut eller tillhandahållits i
strid med kraven i denna förordning ska varan dras tillbaka
från marknaden och konsumenterna informeras om riskerna på
lämpligt sätt.

7 § Av 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) följer att
Konsumentverket får meddela de förelägganden och förbud som
behövs i ett enskilt fall för att bestämmelserna i denna
förordning ska följas.

Bilaga

Varningstext på magnetleksaker

Varningstext enligt 3 § ska vara avfattad på svenska och ha
följande eller annan likvärdig lydelse: ”Varning! Denna leksak
innehåller magneter eller magnetiska delar. Magneter som
fastnar vid varandra eller vid ett metallföremål inuti kroppen
kan orsaka allvarliga skador och dödsfall. Uppsök omedelbart
läkare om någon har svalt eller andats in magneter.”