Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

SFS nr
2008:568
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:959

1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår
av diskrimineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som
har samband med kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Lag (2014:959).

2 § Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt
medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta
till vara sina rättigheter.

3 § Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt
verksamhetsområde

– informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med
myndigheter, företag, enskilda och organisationer,

– följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med
internationella organisationer,

– följa forsknings- och utvecklingsarbete,

– hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra
åtgärder som kan motverka diskriminering, och

– ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.