Förordning (2008:612) med instruktion för Statens skolverk

SFS nr
2008:612
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1214
Upphävd
2010-01-01

1 § Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det
offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i den utsträckning
något annat inte är föreskrivet. Skolverket har även andra
uppgifter som följer av denna förordning eller av andra
särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 § Statens skolverk ska

1. följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverksamheten
och skolbarnsomsorgen,

2. se över kursplaner och betygskriterier samt svara för
nationella prov,

3. lägga fram de förslag för regeringen som Skolverkets
uppgifter enligt 1 och 2 kan ge upphov till,

4. stödja kommuner och andra huvudmän i deras verksamhet så att
de uppnår nationellt fastställda mål och likvärdighet i
utbildningen genom att

a) stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och
annan kompetensutveckling för personal,

b) svara för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av
forskning, och

c) svara för andra nationella utvecklingsinsatser inom
prioriterade områden,

5. administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda
bestämmelser eller särskilda beslut,

6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,

7. svara för den statliga rektorsutbildningen, och

8. informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet både i
och utanför Sverige.

3 § Statens skolverk ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med
anknytning till sitt verksamhetsområde och – i den mån
uppgiften inte ankommer på Specialpedagogiska skolmyndigheten –
inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

2. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet inom sitt
verksamhetsområde, och

3. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som
rör nyanlända personer.

Skolverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första
stycket 2 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

4 § Statens skolverk ska

1. följa upp de verksamheter som fått statliga stöd och bidrag,

2. sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med
uppföljning och utvärdering, och

3. svara för uppgifter som följer av konventionen med stadga
för Europaskolorna (SÖ 2002:60).

Samverkan

5 § Statens skolverk ska samverka med Statens skolinspektion
och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de
utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

6 § Statens skolverk leds av en myndighetschef.

7 § Vid Statens skolverk ska det finnas ett insynsråd som
består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

9 § Vid Statens skolverk finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid Statens skolverk ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Statens skolverk ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

12 § Statens skolverk får ta ut avgifter för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9
avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.