Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

SFS nr
2008:62
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2008-02-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:91

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till verksamheter som motverkar eller förebygger rasism eller
liknande former av intolerans som kan ta sig uttryck i bl.a.
antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och homofobi.

2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förordning (2014:91).

Villkor för bidrag

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

4 § Bidrag får lämnas till organisationer och stiftelser, som
inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte
bedriver en verksamhet i Sverige som inte strider mot
demokratins idéer.

5 § Bidrag får lämnas för att stödja verksamheter vars syfte är
att motverka eller förebygga rasism eller liknande former av
intolerans.

Ansökningar om bidrag ska prövas med hänsyn till verksamhetens
förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

6 § Bidrag får inte lämnas till en organisation eller stiftelse
som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt
i konkurs.

Ansökan

7 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor de handlingar
och uppgifter som styrelsen bestämmer. Förordning (2014:91).

Beslut och utbetalning

8 § I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken verksamhet
bidraget beviljas. I beslutet ska vidare sista dag för
redovisning enligt 11 § bestämmas.

Beslut om bidrag får förenas med villkor.

9 § Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

10 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget
överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken kan bidraget betalas ut vid två
tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade
bidraget. Förordning (2010:1734).

Redovisning

11 § En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag
enligt denna förordning är skyldig att vid den tidpunkt som
angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de
mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa
vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller
sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.
Förordning (2014:91).

Organisationens eller stiftelsens revisor ska intyga att den
ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna
rättvisande samt att villkoren för bidraget och tillämpliga
föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken ska detta göras av en
auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:91).

12 § En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag
är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor lämna det underlag som styrelsen begär för
granskning av redovisningen. Förordning (2014:91).

13 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i
sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har
fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom,
med början 2009, senast den 1 juni varje år till regeringen
lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har
använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets
effekter i förhållande till syftet med bidragen.
Förordning (2014:91).

Återbetalning och återkrav

14 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha
insett detta,

3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,

4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning
som avses i 11 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

15 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
14 § ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det
finns särskilda skäl för det får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor efterge återkrav helt eller delvis.

Bidrag ska, till den del medlen inte har utnyttjats för det
ändamål det har beviljats för, utan anmodan återbetalas senast
vid tidpunkten för redovisning enligt 11 §.
Förordning (2014:91).

Bemyndigande

16 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2014:91).

Överklagande

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2008:62

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008, då
förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som
bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande
grupperingar ska upphöra att gälla. Den upphävda förordningen
gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före den 1
april 2008.