Förordning (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

SFS nr
2008:80
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2008-02-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:288

Förordningens tillämpningsområde

1 § Stöd enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på
medel, till aktörer inom livsmedelssektorn för åtgärder för en
förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn.

Närmare villkor för stöd anges i 7-14 §§.

2 § Stöd enligt 7-10, 12 och 13 §§ får endast lämnas enligt

1. kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari
2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag,

2. kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari
2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
stöd till utbildning,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som
är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om
ändring av förordning (EG) nr 70/2001,

4. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av
förordning (EG) nr 1860/2004, eller

5. kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse.

Om ett stöd som omfattas av första stycket 4 eller 5 beviljas
sammanslutningar av företag eller andra organisationer för
projekt som bedöms gynna flera företag ska stödbeloppet per
företag beräknas efter antalet företag som avses gynnas av
projektet.

Oavsett vad som anges i första stycket får stöd lämnas för
åtgärder enligt 10 § andra stycket och 12 § tredje stycket.
Förordning (2008:666).

3 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till

1. stora företag för verksamhet inom primärproduktion av sådana
produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom
fiskeriprodukter, eller

2. företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens
riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter.

4 § Stöd enligt 8-10 och 12-14 §§ får inte avse åtgärder som
påbörjats innan ansökan om stöd beviljats.

5 § Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra
former av statligt stöd eller annat gemenskapsstöd, om de
sammanlagda stöden inte överskrider de högsta stödnivåer som
anges i denna förordning. Om stödet lämnas enligt 2 § första
stycket 4 eller 5 får de sammanlagda stöden dock inte medföra
att de stödtak som anges i förordning (EG) nr 1998/2006 eller
förordning (EG) nr 875/2007 överskrids. Förordning (2009:288).

Definitioner

6 § I denna förordning förstås med

ekologiska produkter: produkter som framställts i enlighet med
rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om
ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom
på jordbruksprodukter och livsmedel,

företag: varje enhet som utövar verksamhet som består i att
erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett
enhetens rättsliga form, om den bedrivs i enskild eller
offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med
vinstsyfte eller inte,

livsmedel: produkter som avses i artikel 2 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och
om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

små och medelstora företag: företag som definieras som små
eller medelstora enligt definitionen i kommissionens
rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av
mikroföretag samt små och medelstora företag,

stora företag: andra företag än små eller medelstora företag.

Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom
livsmedelssektorn

Stöd till projektverksamhet

7 § Stöd får lämnas för kostnader för att genomföra projekt som
syftar till att

1. utveckla produkter, processer eller tekniker med anknytning
till livsmedelsförädling, eller

2. utveckla avsättningsmöjligheter för livsmedel.

Stöd lämnas med 50 procent av kostnaderna. Om det är motiverat
av särskilda skäl får stöd lämnas med högst 75 procent av
kostnaderna.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för verksamhet som
avser primärproduktion av sådana produkter som omfattas av
bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla
marknadsaktörer.

Kompetensutveckling, information och kunskapsspridning

8 § Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med
högst 50 procent av kostnaderna för
kompetensutvecklingsåtgärder som avser

1. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla
befintliga och nya produkter och verksamheter, eller

2. att öka kunskapsinnehåll, företagarförmåga och
innovationsförmåga inom livsmedelsförädling.

Stödet får inte avse kurser eller praktik som ingår i den
normala utbildningen på sekundär eller högre nivå eller i
ordinarie gymnasie- eller högskoleutbildning.

9 § Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med
högst 50 procent av kostnaderna för deltagande i forum för
kunskapsutbyte, tävlingar och mässor.

Stöd får endast lämnas första gången ett företag deltar i en
viss mässa och får endast avse kostnader för hyra, uppförande
eller drift av utställningsmonter.

10 § Stöd enligt 8 och 9 §§ betalas ut till de aktörer som
anordnar åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen
till godo som en naturaförmån i form av subventionerade
tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation får
medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få
tillgång till tjänsten.

De aktörer som avses i första stycket får beviljas stöd för
kostnader för sin administration av stödordningen. Stödet får
inte överstiga kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.
Förordning (2008:666).

11 § Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för
allmänna informationsåtgärder i syfte att främja
kunskapsöverföring från och information om forsknings- och
utvecklingsarbete eller för spridning av marknadsinformation.
Om det är motiverat av särskilda skäl får stöd lämnas med högst
75 procent av kostnaderna.

Stöd för anlitande av konsulttjänster

12 § Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med
högst 50 procent av kostnaderna för tjänster som tillhandahålls
av utomstående konsulter. Tjänsterna får inte vara av
fortlöpande eller periodisk karaktär och får inte avse ett
företags ordinarie driftsutgifter.

Stöd enligt första stycket betalas ut till de aktörer som
anordnar åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen
till godo som en naturaförmån i form av subventionerade
tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation får
medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få
tillgång till tjänsten.

De aktörer som avses i andra stycket får beviljas stöd för
kostnader för administration av stödordningen. Stödet får inte
överstiga kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.
Förordning (2008:666).

Stöd för marknadsanalyser och statistik över ekologiska
produkter

13 § Stöd får lämnas för att genomföra projekt som innebär

1. utveckling av metoder och statistik för att följa upp
produktion och konsumtion av ekologiska produkter och handeln
med dessa, eller

2. kartläggning av ekologiska produkters väg från producenter
till konsumenter och samordning av distributionen av
ekologiska produkter.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla
marknadsaktörer. Förordning (2009:288).

13 a § Om stödmottagaren är en organisation, en stiftelse, en
institution eller en offentlig aktör får stöd enligt 13 §
lämnas med högst 50 procent av kostnaderna eller, om det
finns särskilda skäl, med högst 75 procent av kostnaderna. I
annat fall får stöd lämnas med högst 30 procent av
kostnaderna.

Under en treårsperiod får dock stöd enligt 13 § lämnas med
högst 100 000 euro per stödmottagare. För små och medelstora
företag får dock stöd alltid lämnas med högst 50 procent av
de stödberättigande kostnaderna om dessa överskrider 200 000
euro.

Stöd enligt 13 § betalas ut till de aktörer som anordnar
åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen till godo
som en naturaförmån i form av subventionerade tjänster. Om
tjänsten tillhandahålls av en organisation får medlemskap i
organisationen inte vara ett villkor för att få tillgång till
tjänsten. Förordning (2009:288).

Stöd för marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter

14 § Stöd får lämnas till organisationer, stiftelser,
institutioner och offentliga aktörer med högst 50 procent av
kostnaderna för att genomföra projekt som syftar till att
utföra marknadsfrämjande åtgärder för att öka användningen av
ekologiska livsmedel inom offentlig sektor och storhushåll samt
att öka ekologisk produktion.

En produkts ursprung får endast nämnas som ett underordnat
meddelande i sådant material och sådana kampanjer som avses i
första stycket.

Förfarandet i stödärenden

15 § Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk. Innan
Jordbruksverket beslutar om stöd ska verket samråda med andra
berörda myndigheter.

16 § Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in
till Jordbruksverket inom den tid som föreskrivs av verket.

17 § Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar
om stöd.

18 § Innan stöd enligt 2 § första stycket 3 eller 4 beviljas
ska det stödmottagande företaget lämna fullständiga uppgifter
om övriga stöd av mindre betydelse som det mottagit under de
föregående tre åren. Stödet får inte beviljas förrän det
kontrollerats att detta inte medför att det totala stöd av
mindre betydelse som företaget får under den aktuella
treårsperioden överskrider det stödtak per företag som anges i
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007. När
det gäller stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr
875/2007 får stöd inte heller beviljas förrän det kontrollerats
att detta inte medför att det ackumulerade belopp som gäller
för Sverige enligt bilagan till den förordningen överskrids.

I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas ska
företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av
mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 eller 875/2007.

19 § Jordbruksverket får besluta om förskott på stöd som
lämnas till ideella föreningar, ekonomiska föreningar och
allmännyttiga stiftelser.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade
stödet, dock högst 250 000 kr. Förordning (2009:288).

Tillsyn m.m.

20 § Beslut om stöd ska innehålla de villkor som kan behövas
för tillsyn och uppföljning av hur stödet används.

21 § Jordbruksverket utövar tillsyn över denna förordning och
över föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

22 § Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd
som beviljas enligt denna förordning. Ett sådant register ska
innehålla alla de uppgifter som behövs för att det ska vara
möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i
kommissionens förordningar (EG) nr 70/2001, 68/2001, 1857/2006,
1998/2006 eller 875/2007 är uppfyllda. Förordning (2008:666).

23 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av den sökande,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för stödet, eller

3. något annat inträffar som innebär att stödmottagaren med
hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

24 § Jordbruksverket ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett utbetalt stöd om återbetalningsskyldighet enligt
23 § föreligger. Det belopp som ska krävas tillbaka får sättas
ned om det är fråga om en mindre avvikelse från de villkor som
gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan
anses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet.

Om ett utbetalt stöd krävs tillbaka ska även ränta krävas.

25 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur ränta enligt 24 § ska beräknas,

2. hur betalning ska ske, och

3. att små räntebelopp inte ska tas ut.

Överklagande

26 § Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Ytterligare föreskrifter

27 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
stöd, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, utbetalning,
tillsyn, återkrav och ränta. Verket får också meddela
föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2008:80

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008 och gäller
till och med den 31 december 2010. Stöd enligt 8, 9 och 12 §§
som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 får
dock beviljas först efter det att Europeiska kommissionen
offentliggjort en sammanfattning av stödordningen på Internet.
Förordning (2008:666).

2. Under 2008 får stöd som lämnas enligt 13 och 14 §§ avse
redan påbörjade åtgärder under förutsättning att stödet lämnas
som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens
förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom fiskesektorn och om ändring av förordning
(EG) nr 1860/2004, eller kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

3. För beslut som fattats före den 31 december 2010 ska
förordningen tilllämpas även efter den 31 december 2010.