Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

SFS nr
2008:826
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2008-10-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1424

Inledande bestämmelser

1 § Den som är ägare av en fastighet tillgodoräknas
skattereduktion för kommunal fastighetsavgift under de
förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområden som i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet
eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera
fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet.
Lag (2011:1424).

Villkor för skattereduktion

Vem som tillgodoräknas skattereduktion

3 § Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas en fysisk
person som under hela beskattningsåret varit ägare av en
reduktionsfastighet för vilken han eller hon är
avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift och som

1. fyllt 65 år vid ingången av beskattningsåret,

2. under beskattningsåret har fått sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, eller

3. under beskattningsåret har fått ersättning enligt
lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om ersättningen
betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som
gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning.
Lag (2011:1424).

Reduktionsfastigheten

4 § Med reduktionsfastighet avses en småhusenhet eller ett
småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer
med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet, där ägaren
varit bosatt hela beskattningsåret.

Den avgiftsskyldige anses bosatt på den fastighet där han
eller hon rätteligen ska vara folkbokförd. Lag (2011:1424).

Skattereduktionens storlek

Spärrbeloppet

5 § För beräkningen av skattereduktion fastställs ett
spärrbelopp. Spärrbeloppet är fyra procent av summan av

1. den avgiftsskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt
1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. den avgiftsskyldiges överskott i inkomstslaget kapital
enligt 1 kap. 6 § inkomstskattelagen.

Spärrbeloppet får för år 2008 fastställas till lägst 2 800
kronor. För år 2009 och senare år får spärrbeloppet inte
fastställas till ett lägre belopp än 2 800 kronor ökat eller
minskat med ett belopp motsvarande prisbasbeloppets förändring
mellan år 2008 och det aktuella året uttryckt i procent med två
decimaler. Spärrbeloppet uttrycks i hela krontal så att öretal
faller bort.

Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1304).

Skattereduktionen

6 § Om den fastighetsavgift som ska betalas av den
avgiftsskyldige för reduktionsfastigheten enligt bestämmelserna
i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift överstiger
spärrbeloppet, ska den avgiftsskyldige tillgodoräknas en
skattereduktion som motsvarar skillnaden mellan
fastighetsavgiften och spärrbeloppet.

Förfarandet

7 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det
som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt
enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig
inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig
fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid
beslut om slutlig skatt finns i 56 kap. 7 §
skatteförfarandelagen. Lag (2011:1424).

Övergångsbestämmelser

2008:826

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008 och tillämpas
första gången vid 2009 års taxering.

2010:1304

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och
tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2. Vid tillämpning av 3 § likställs med sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
motsvarande ersättning enligt den upphävda lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

2011:1424

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas första gången vid beslut om slutlig skatt
för beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.