Förordning (2008:849) om utprövning av ämnesprov i grundskolan m.m.

SFS nr
2008:849
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-10-30

1 § En kommun är skyldig att medverka i Statens skolverks
utprövning av ämnesprov som ska användas i följande ämnen och
årskurser i grundskolan:

1. svenska, svenska som andraspråk och matematik i slutet av
årskurs 3, och

2. biologi, fysik och kemi i slutet av årskurs 9.

2 § Fristående skolor som motsvarar grundskolan är skyldiga att
medverka i sådan utprövning av ämnesprov som avses i 1 §.

3 § Ämnesprov i årskurs 9 som avses i denna förordning behöver
inte beaktas vid betygssättning.

4 § Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om
utprövning av ämnesprov som avses i denna förordning. Sådana
föreskrifter ska utformas så att varje elev i årskurs 9 deltar
i ämnesprov i endast ett av ämnena biologi, fysik eller kemi
samt att antalet provdeltagare så långt som möjligt blir lika
stort för varje ämne.