Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

SFS nr
2008:854
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2008-11-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:386

1 § Denna lag gäller vid förundersökning angående

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 §
brottsbalken,

2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse,
kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage
enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om
brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning, olovlig
kårverksamhet eller brott mot medborgerlig frihet enligt 18
kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri,
obehörig befattning med hemlig uppgift, grov obehörig
befattning med hemlig uppgift eller olovlig
underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller
mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10 a eller 10
b § brottsbalken,

5. företagsspioneri enligt 3 § lagen (1990:409) om skydd för
företagshemligheter, om det finns anledning att anta att
gärningen har begåtts på uppdrag av eller har understötts av
en främmande makt eller av någon som har agerat för en
främmande makts räkning,

6. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott, brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff
för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall eller brott enligt lagen (2010:299) om straff för
offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende
terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,
eller

7. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses
i 1–6, om sådan gärning är belagd med straff. Lag (2014:386).

2 § Ett sådant skriftligt meddelande som avses i 27 kap. 2 §
andra meningen rättegångsbalken får tas i beslag även om det
för brottet är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två
år.

Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast av rätten
eller åklagaren.

3 § Tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation eller hemlig kameraövervakning får
meddelas även om brottet inte omfattas av de krav som ställs
upp i 27 kap. 18 § andra stycket, 19 § tredje stycket, eller
20 a § andra stycket rättegångsbalken. Lag (2012:287).

4 § Om det kan befaras att inhämtande av rättens tillstånd
till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig
kameraövervakning skulle medföra en sådan fördröjning eller
annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för utredningen,
får tillstånd till åtgärden ges av åklagaren. Lag (2012:287).

5 § Om det kan befaras att inhämtande av rättens beslut om
kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken
skulle medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet som är
av väsentlig betydelse för utredningen, får tillstånd till
åtgärden ges av åklagaren. När en försändelse på grund av ett
sådant tillstånd hållits kvar, ska befordringsföretaget utan
dröjsmål anmäla detta till åklagaren. Åklagaren ska omedelbart
pröva, om beslag ska ske.

6 § Har åklagaren beslutat om beslag enligt 2 § eller lämnat
tillstånd enligt 4 eller 5 §, ska han eller hon genast göra en
skriftlig anmälan om åtgärden hos rätten. I anmälan ska skälen
för åtgärden anges. Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Finner
rätten att det inte finns skäl för åtgärden, ska den upphäva
beslutet.

Om ett beslut enligt 4 eller 5 § har upphört att gälla innan
rätten har prövat ett ärende enligt första stycket, ska
åklagaren anmäla åtgärden till Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden.

7 § Vid rättens prövning enligt 6 § första stycket och i fråga
om överklagande av rättens beslut ska reglerna i
rättegångsbalken om handläggning vid domstol av frågor om
tvångsmedel i brottmål och om överklagande av beslut i sådana
frågor tillämpas. Vad som sägs i 27 kap. 28 § första stycket
rättegångsbalken om en ansökan ska i sådant fall avse en
åklagares anmälan.

8 § Vid verkställighet av tillstånd enligt 4 § till hemlig
teleavlyssning eller hemlig teleövervakning gäller 27 kap. 25 §
rättegångsbalken. Det som sägs där om rätten ska i stället avse
åklagaren.