Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

SFS nr
2008:9
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2008-01-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:431

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om arbetstagares
medverkan vid gränsöverskridande fusioner.

Arbetstagarnas medverkan kan fastställas enligt överenskommelse
mellan de deltagande företagen och en för arbetstagarna enligt
denna lag utsedd förhandlingsdelegation eller, om någon
överenskommelse inte träffats, enligt bestämmelserna i 30-40
§§.

2 § Denna lag gäller i företag som deltar i eller etableras
genom

1. en gränsöverskridande fusion, om arbetstagarna i något av de
deltagande företagen omfattas av bestämmelser om medverkan,
eller

2. en inhemsk fusion som sker inom tre år från det att en
gränsöverskridande fusion registrerats, om företag enligt 1
ingår i det övertagande företaget och arbetstagarnas medverkan
sedan tidigare regleras enligt denna lag.

Lagen gäller dock inte om fusionen resulterar i att ett
europabolag eller ett europakooperativ bildas.

Om förhandlingsdelegationen fattar ett beslut enligt 22 §
första stycket eller avstår från att fatta beslut enligt 30 § 2
b gäller därefter inte lagen i det övertagande företaget.

3 § Bestämmelserna i 5-9 och 19 §§ om förhandlingsdelegationen,
i 20-29 §§ om förhandlingsförfarandet, i 30-34 och 36-40 §§ om
vad som gäller om avtal inte träffas samt i 41 § om kostnader
gäller när det övertagande företaget ska ha eller har sitt säte
i Sverige.

Bestämmelserna i 10-18 och 35 §§ om fördelning av platser och
om hur ledamöter för arbetstagare i Sverige utses gäller
oavsett var det övertagande företaget ska ha eller har sitt
säte.

Definitioner

4 § I denna lag avses med

– fusion: en sammanslagning av två eller flera företag som
innebär att ett företag övertar ett eller flera andra företags
tillgångar och skulder och att det eller de sistnämnda
företagen upplöses utan likvidation,

– företag: ett sådant företag som avses i artikel 2.1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26
oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med
begränsat ansvar,

– gränsöverskridande fusion: en fusion mellan företag i olika
stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

– EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga
stater som omfattas av EES-avtalet,

– övertagande företag: det företag som blir resultatet av en
fusion,

– deltagande företag: de företag som direkt deltar i en
fusion,

– dotterföretag: ett företag som ett annat företag utövar ett
bestämmande inflytande över i enlighet med 13-16 §§ lagen
(2011:427) om europeiska företagsråd,

– berörda dotterföretag eller berörda filialer: dotterföretag
eller filialer till ett deltagande företag som föreslås bli
dotterföretag eller filialer till ett övertagande företag, och

– medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten
att

a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett
företags styrelse, annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan,
eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett
företags styrelse, annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan.
Lag (2011:431).

Förhandlingsdelegation för arbetstagarna

Inrättande av en förhandlingsdelegation

5 § De deltagande företagen ska så snart som möjligt, sedan
fusionsplanen offentliggjorts, vidta nödvändiga åtgärder för
att en förhandlingsdelegation för arbetstagarna ska kunna
inrättas.

De deltagande företagen ska lämna uppgift om namnen på de
deltagande företagen, berörda dotterföretagen och berörda
filialerna samt uppgift om antalet anställda i dessa. De ska
även lämna uppgift om namnen på övriga dotterföretag och
filialer i EES-staterna. Informationen ska lämnas till
arbetstagarnas representanter i de deltagande företagen,
berörda dotterföretagen och berörda filialerna.

Om företagen avser att utan föregående förhandlingar tillämpa
bestämmelserna i 32-40 §§ ska den information som avses i andra
stycket även innehålla en upplysning om denna avsikt.

6 § En förhandlingsdelegation för arbetstagarna ska inrättas i
enlighet med bestämmelserna i 7-19 §§. Ledamöter till
förhandlingsdelegationen ska väljas eller utses inom tio veckor
från det att de deltagande företagen fullgjort sina
skyldigheter enligt 5 §.

Förhandlingsdelegationen företräder arbetstagarna i de
deltagande företagen, berörda dotterföretagen och berörda
filialerna i förhandlingar med de deltagande företagen om ett
avtal om medverkan i det övertagande företaget.
Förhandlingsdelegationen kan också ha de uppgifter som framgår
av 33-37 §§.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i de olika EES-
staterna

7 § Arbetstagarna i de deltagande företagen, berörda
dotterföretagen och berörda filialerna i varje EES-stat ska
tilldelas en ordinarie plats i förhandlingsdelegationen för
varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av
samtliga arbetstagare i de deltagande företagen, berörda
dotterföretagen och berörda filialerna i samtliga EES-stater.

8 § Arbetstagarna i de olika EES-staterna ska tilldelas
extraplatser i förhandlingsdelegationen, om det behövs för att
minst en representant ska kunna utses för arbetstagarna i varje
deltagande företag som föreslås upphöra i och med fusionen.

De extraplatser som tilldelas arbetstagarna enligt första
stycket får dock inte överstiga 20 procent av de platser som
sammanlagt tilldelats arbetstagarna enligt 7 §. Om hela behovet
av extraplatser med hänsyn till detta inte kan täckas, ska de
tillgängliga platserna tilldelas arbetstagarna i deltagande
företag i olika EES-stater i fallande ordning efter antalet
arbetstagare i de företag som föreslås upphöra i och med
fusionen.

Tilldelningen av extraplatser får inte medföra att någon
arbetstagare blir representerad av mer än en ledamot.

9 § Om antalet arbetstagare i de deltagande företagen, berörda
dotterföretagen eller berörda filialerna förändras under den
tid förhandlingsdelegationen verkar och förändringen är av
sådan omfattning att den påverkar fördelningen av antalet
platser mellan arbetstagarna i olika EES-stater, ska
fördelningen enligt 7 och 8 §§ göras om.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i olika företag och
filialer i Sverige

10 § De ordinarie platser i förhandlingsdelegationen som
tilldelats arbetstagare i Sverige, ska fördelas mellan
arbetstagarna i de deltagande företagen i Sverige i fallande
ordning efter antalet arbetstagare i företagen. Arbetstagarna i
varje företag tilldelas högst en plats per företag.

Om det efter fördelningen återstår ordinarie platser att
fördela, fördelas dessa mellan arbetstagarna i berörda
dotterföretag och berörda filialer i fallande ordning efter
antalet arbetstagare i respektive dotterföretag eller filial.
Arbetstagarna i varje dotterföretag eller filial tilldelas
högst en plats per företag respektive filial.

Om det därefter återstår ordinarie platser att fördela,
fördelas dessa mellan arbetstagarna i de deltagande företagen,
berörda dotterföretagen och berörda filialerna med en plats
vardera i fallande ordning efter antalet arbetstagare i de
deltagande företagen, berörda dotterföretagen eller berörda
filialerna. Fördelningen upprepas till dess inga ordinarie
platser återstår att fördela.

11 § De lokala arbetstagarorganisationer som enligt 15 eller 16
§ ska utse ledamöter från Sverige får komma överens om att en
annan fördelning av de ordinarie platserna ska gälla än den som
följer av 10 §. En sådan överenskommelse ska dock så långt det
är möjligt säkerställa att arbetstagarna i varje deltagande
företag tilldelas en plats.

12 § De extraplatser i förhandlingsdelegationen som enligt 8 §
kan komma att tilldelas arbetstagare i Sverige fördelas mellan
arbetstagare i svenska företag som föreslås upphöra i och med
fusionen i fallande ordning efter antalet arbetstagare i
företagen. Fördelningen sker enbart mellan arbetstagare i
företag som inte fått någon plats enligt 10 §.

13 § Om fördelningen av antalet platser i
förhandlingsdelegationen görs om enligt 9 §, ska även
fördelningen enligt 10 och 12 §§ göras om.

14 § Om arbetstagarna i ett deltagande företag, berört
dotterföretag eller berörd filial i Sverige tilldelats en plats
i förhandlingsdelegationen och företaget eller filialen upphör
att vara deltagande eller berört, ska platsen omfördelas även
om förhandlingsdelegationens sammansättning inte ska göras om
enligt 9 §.

Om det är en ordinarie plats som ska omfördelas enligt första
stycket, ska platsen tilldelas arbetstagarna i det företag
eller den filial som vid närmast föregående fördelning enligt
10 § stod i tur att få nästa ordinarie plats. Om platsen
därigenom skulle tilldelas arbetstagarna i ett företag som
redan fått en extraplats enligt bestämmelserna i 12 §, ska
platsen dock gå vidare till arbetstagarna i det företag eller
den filial som därefter står näst i tur.

Om det är en extraplats som ska omfördelas enligt första
stycket, ska platsen tilldelas arbetstagarna i det företag som
enligt 12 § stod i tur att få nästa extraplats vid det tidigare
förfarandet. Om det inte finns något sådant företag ska ingen
tilldelas platsen.

Hur ledamöter från Sverige utses

15 § Ledamöter från Sverige i förhandlingsdelegationen utses av
den eller de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är
bundna av kollektivavtal i förhållande till de deltagande
företagen, berörda dotterföretagen eller berörda filialerna i
Sverige.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala
arbetstagarorganisationer och dessa inte kommer överens om
annat, gäller följande ordning för att utse en eller flera
ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot ska denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det
största antalet av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i
Sverige vid de deltagande företagen, berörda dotterföretagen
och berörda filialerna. Om det är fråga om att utse flera
ledamöter ska den ordning gälla för hur
arbetstagarrepresentanter utses som finns angiven i 8 § andra
och tredje styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation
för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation ska anses som en organisation.

16 § Om inget av de deltagande företagen, berörda
dotterföretagen eller berörda filialerna i Sverige är bundet av
kollektivavtal i förhållande till någon
arbetstagarorganisation, ska ledamöterna från Sverige i
förhandlingsdelegationen utses av den lokala
arbetstagarorganisation som företräder flest arbetstagare i de
deltagande företagen, berörda dotterföretagen och berörda
filialerna i Sverige. Detta gäller dock endast om de lokala
arbetstagarorganisationerna inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation ska anses som en organisation.

17 § Finns inte en sådan organisation som avses i 16 §, utses
ledamöterna i förhandlingsdelegationen av arbetstagarna i de
deltagande företagen, berörda dotterföretagen och berörda
filialerna i Sverige.

Vilka arbetstagare företräder ledamöterna från Sverige?

18 § En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av
bestämmelserna i 10 § företräder arbetstagarna i det företag
eller den filial vars arbetstagare tilldelats platsen.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett företag eller
en filial med stöd av bestämmelserna i 10 § företräder de, om
möjligt, lika många arbetstagare var.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av 10 §
företräder även arbetstagare i företag och filialer vars
arbetstagare inte tilldelats någon plats i
förhandlingsdelegationen. Antalet arbetstagare i de företag och
filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon plats fördelas
så jämnt som möjligt mellan de ledamöter som företräder andra
arbetstagare.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av
bestämmelserna i 12 § företräder enbart arbetstagarna vid det
företag som föreslås upphöra i och med fusionen.

19 § Reglerna i 18 § ska inte tillämpas om en
förhandlingsdelegation inrättas efter att de deltagande
företagen fattat beslut enligt 22 § andra stycket eller när en
förhandlingsdelegation av annan anledning enbart ska fatta
sådana beslut som omfattas av 28 §.

Förhandlingar m.m.

Förhandlingsperiod

20 § Förhandlingarna mellan de deltagande företagen och
arbetstagarnas förhandlingsdelegation om ett avtal om medverkan
i det övertagande företaget ska inledas så snart som
förhandlingsdelegationen har inrättats och får pågå i högst sex
månader efter inrättandet.

Parterna får gemensamt besluta att förlänga
förhandlingsperioden till sammanlagt högst ett år.

21 § Om tidsfristen om tio veckor enligt 6 § överskrids på
grund av omständigheter som arbetstagarna ansvarar för ska den
förhandlingsperiod som avses i 20 § anses börja löpa när
tidsfristen enligt 6 § överskrids.

Avstående från eller avbrytande av förhandlingar

22 § Förhandlingsdelegationen får besluta att avstå från att
inleda förhandlingar om ett avtal om medverkan i det
övertagande företaget eller att avbryta pågående sådana
förhandlingar.

De deltagande företagen får besluta att avstå från att inleda
förhandlingar om ett avtal om medverkan i det övertagande
företaget.

Information

23 § De deltagande företagen ska informera
förhandlingsdelegationen om förekomsten och omfattningen av
medverkan i de deltagande företagen samt om planerna för den
gränsöverskridande fusionen och om hur genomförandet av
fusionen fortskrider till dess att fusionen registrerats.

Experter

24 § Förhandlingsdelegationen får biträdas av experter som den
själv utser. Experterna får på förhandlingsdelegationens
begäran närvara vid förhandlingarna med de deltagande företagen
när detta är lämpligt för att främja enhetlighet och konsekvens
på europeisk nivå.

Omröstningsregler

25 § Som förhandlingsdelegationens beslut gäller, om inte annat
följer av 26, 27 eller 28 §, den mening som stöds av mer än
hälften av förhandlingsdelegationens ledamöter, om dessa
representerar mer än hälften av samtliga arbetstagare i de
deltagande företagen, berörda dotterföretagen och berörda
filialerna.

26 § Om ett avtalsförslag skulle leda till att andelen
ledamöter som omfattas av rätt till medverkan i det övertagande
företaget blir mindre än vad som tidigare gällt för
arbetstagarna i det av de deltagande företagen med högst andel
medverkan, krävs för att avtalet ska godkännas att minst två
tredjedelar av de ledamöter som företräder minst två
tredjedelar av arbetstagarna i minst två EES-stater röstar för
detta. Denna majoritetsregel gäller endast när medverkan
omfattar minst 25 procent av det totala antalet arbetstagare i
de deltagande företagen.

27 § För ett beslut att avstå från att inleda förhandlingar
eller att avbryta pågående förhandlingar enligt 22 § första
stycket krävs samma majoritet som anges i 26 §.

28 § När förhandlingsdelegationen beslutar om hur platser ska
fördelas och ledamöter utses enligt 33 och 34 §§,
mandatperiodens längd enligt 36 § och vilka ledamöter till
styrelsen som ska föreslås eller avvisas enligt 37 § gäller den
ordning som delegationen själv bestämmer.

Avtal om medverkan

29 § Ett avtal om medverkan ska vara skriftligt.

Avtalet ska behandla

1. avtalets omfattning,

2. det huvudsakliga innehållet i en ordning för medverkan,
inklusive uppgifter om antalet ledamöter som arbetstagarna har
rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa,

3. vilka förfaranden som ska användas när ledamöterna väljs,
utses, föreslås eller avvisas,

4. ledamöternas rättigheter, och

5. avtalets löptid, i vilka fall det bör omförhandlas, hur en
omförhandling ska genomföras och vad som ska gälla för det fall
omförhandlingar inte leder till något nytt avtal.

Vad som gäller om avtal inte träffas

När reglerna ska tillämpas

30 § Bestämmelserna i 32-40 §§ ska tillämpas

1. om parterna är överens om det,

2. om ett avtal som uppfyller kraven i denna lag inte träffats
när tidsfristen under vilken förhandlingar kan pågå enligt 20 §
löpt ut och

a) minst en tredjedel av arbetstagarna i de deltagande
företagen hade rätt till medverkan, eller

b) arbetstagarna i något av de deltagande företagen, även om de
utgjorde en mindre andel än en tredjedel av arbetstagarna i
dessa företag, hade rätt till medverkan och
förhandlingsdelegationen beslutar att arbetstagarna ska ha rätt
till medverkan i det övertagande företaget, eller

3. om de deltagande företagen fattat beslut enligt 22 § andra
stycket om att avstå från att inleda förhandlingar om ett avtal
om medverkan.

31 § Om bestämmelserna i 32-40 §§ ska tillämpas och det i de
deltagande företagen finns mer än en form för medverkan, får
förhandlingsdelegationen besluta vilken form som ska införas i
det övertagande företaget. Om förhandlingsdelegationen fattar
ett sådant beslut, ska den informera de deltagande företagen om
beslutet.

Om förhandlingsdelegationen inte fattar ett beslut enligt
första stycket, får de deltagande företagen besluta vilken form
för medverkan som ska införas i det övertagande företaget. Om
de deltagande företagen fattar ett sådant beslut, ska de i
förekommande fall informera förhandlingsdelegationen om
beslutet.

Rätten till medverkan

32 § Arbetstagarnas rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa
ett antal ledamöter i det övertagande företagets styrelse ska
motsvara den högsta andel som gällde i något organ i något av
de deltagande företagen före registreringen.

När bestämmelserna i 32-40 §§ ska tillämpas enligt 30 § 1 eller
2 har arbetstagarna rätt att välja eller på annat sätt utse en
tredjedel av antalet ledamöter i styrelsen, om de enligt första
stycket skulle ha rätt till en större andel ledamöter. Om en
tredjedel inte utgör ett helt tal ska arbetstagarna ha rätt
till det antal ledamöter som motsvarar närmast högre tal.

33 § Förhandlingsdelegationen ska besluta hur platser i det
övertagande företagets styrelse ska fördelas mellan ledamöter
som företräder arbetstagare från olika EES-stater. Fördelningen
ska ske proportionellt i förhållande till andelen arbetstagare
i det övertagande företaget, dess dotterföretag och filialer i
varje EES-stat.

Om inte arbetstagarna i samtliga EES-stater blir representerade
vid fördelningen enligt första stycket, ska en plats undantas
från den proportionella fördelningen. Den undantagna platsen
ska tilldelas arbetstagarna i den EES-stat där det övertagande
företaget ska ha sitt säte. Om dessa arbetstagare redan är
representerade ska platsen i stället tilldelas arbetstagarna i
den EES-stat som har flest arbetstagare av dem som blivit utan
representation.

34 § Förhandlingsdelegationen ska utse ledamöter till de
platser i styrelsen som fördelats mellan arbetstagarna i olika
EES-stater enligt 33 §. Om en EES-stat har en nationell ordning
för val av arbetstagarledamöter till något företagsorgan, ska i
stället den ordningen tillämpas för val av ledamöter till
platser som tilldelats arbetstagare från den staten.

35 § Ledamöter till de platser i styrelsen eller något
företagsorgan i annan EES-stat som tilldelats arbetstagare i
Sverige utses av lokala arbetstagarorganisationer enligt 15
eller 16 §. Organisationerna får enas om att överlåta sin rätt
att utse ledamöter till förhandlingsdelegationen eller
motsvarande organ i annan EES-stat.

36 § Den som utser arbetstagarledamöter enligt 34 eller 35 §
ska bestämma mandatperiodens längd. Mandatperioden får dock
inte vara längre än fyra räkenskapsår. Den ska bestämmas så att
uppdraget upphör vid slutet av en ordinarie stämma på vilken
styrelseval förrättas.

37 § När arbetstagarnas medverkan består i en rätt att föreslå
eller avvisa ledamöter till styrelsen, bestämmer
förhandlingsdelegationen vilka kandidater som ska föreslås
eller avvisas.

38 § När arbetstagarna ska välja, utse, föreslå eller avvisa
nya ledamöter till styrelsen ska en förhandlingsdelegation
inrättas på nytt enligt 7-17 §§, om det inte är obehövligt. Vad
som sägs om de deltagande företagen ska gälla för det
övertagande företaget.

39 § Arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska ha samma
rättigheter och skyldigheter som de ledamöter som har utsetts
av aktieägarna eller föreningsmedlemmarna.

Arbetstagarrepresentanterna får dock inte delta i behandlingen
av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av
andra frågor där en arbetstagarorganisation har ett väsentligt
intresse som kan strida mot företagets.

Om ett företags verksamhet är av sådan natur eller har ett
sådant ändamål som avses i 2 § lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet, har arbetstagarrepresentanterna
inte heller rätt att delta i ett beslut som gäller
verksamhetens mål eller inriktning.

40 § En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i
överläggningarna när ett ärende, som senare ska avgöras i det
övertagande företagets styrelse, förbereds av därtill särskilt
utsedda ledamöter i styrelsen eller befattningshavare i
företaget.

Kostnader

41 § Alla kostnader för förhandlingsdelegationens
förhandlingsverksamhet och verksamhet i övrigt ska bäras av de
deltagande företagen eller det övertagande företaget i den
utsträckning som krävs för att förhandlingsdelegationen ska
kunna utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

Övriga bestämmelser

42 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation kan förvärva
rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför
domstolar och andra myndigheter.

Förhandlingsdelegationen upphör när den har utfört sina
uppgifter enligt denna lag.

Skydd för arbetstagarrepresentanter

43 § Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 och 6-8 §§ lagen
(1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
ska gälla på motsvarande sätt för arbetstagarrepresentanter som
vanligtvis utför sitt arbete i Sverige och utför uppgifter
enligt denna lag.

Tystnadsplikt

44 § De deltagande företagen eller det övertagande företaget
får besluta om tystnadsplikt för ledamöter i
förhandlingsdelegationen samt för de experter som biträder
detta organ, om det är nödvändigt med hänsyn till företagets
bästa.

Den som fått information under tystnadsplikt får trots
tystnadsplikten föra informationen vidare till andra ledamöter
i samma förhandlingsdelegation och till dess experter. Rätten
att föra informationen vidare gäller endast om uppgiftslämnaren
underrättar mottagaren om tystnadsplikten. I sådant fall gäller
tystnadsplikten även för mottagaren.

Tystnadsplikten ska fortsätta att gälla även efter det att
uppdraget som ledamot eller expert upphört.

Skadestånd

45 § Den som bryter mot denna lag, mot ett avtal enligt lagen
eller mot tystnadsplikt som avses i denna lag ska ersätta
uppkommen skada i enlighet med bestämmelserna i 55 och 56 §§,
57 § andra stycket, 60 § första stycket samt 61 och 62 §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska det som sägs om
arbetsgivare gälla även för övertagande företag och deltagande
företag samt det som sägs om arbetstagarorganisation gälla även
för arbetstagarnas förhandlingsdelegation.

En arbetstagare eller en arbetstagarorganisation kan dock inte
med stöd av denna lag kräva skadestånd av en annan arbetstagare
eller arbetstagarorganisation.

Rättegång

46 § Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten
avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare,
handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomstolen vara
första domstol.

Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska
det som sägs där om arbetsgivare gälla även för övertagande
företag och deltagande företag samt det som sägs om
arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarnas
förhandlingsdelegation. Det som sägs där om kollektivavtal ska
gälla även för sådana avtal som avses i denna lag.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas
skyndsamt. Lag (2011:431).

47 § När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, gäller i
tillämpliga delar 64, 65 och 68 §§ lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet. Vid tillämpningen av 64 § ska
övertagande företag, deltagande företag och arbetstagarnas
förhandlingsdelegation anses ha förhandlingsrätt enligt 10 §
lagen om medbestämmande i arbetslivet. Den tid enligt 65 § inom
vilken talan senast ska väckas, ska dock vara åtta månader.