Förordning (2008:924) med instruktion för Signalspaningsnämnden

SFS nr
2008:924
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2008-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:968
Upphävd
2009-12-01

Uppgifter

1 § Signalspaningsnämnden ansvarar för tillståndsgivning enligt
5 § lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden består av ordförande, vice ordförande och högst fem
övriga ledamöter. Närmare bestämmelser om nämndens
sammansättning finns i 6 § lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet.

4 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst två av de övriga ledamöterna är närvarande.

Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli.

Ärendenas handläggning

6 § När en ansökan om tillstånd enligt 5 § lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet har getts in
ska nämnden sammanträda så snart som möjligt.

7 § Vid handläggningen av ett ärende som kräver särskild
kompetens får nämnden förordna en sakkunnig person till att
biträda nämnden.

8 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende
tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

9 § Utöver vad som framgår av 7 och 8 §§ får vid nämndens
sammanträden den närvara som enligt regeringens beslut har ett
särskilt uppdrag att bevaka integritetsskyddet vid
signalspaning eller som företräder ett organ med sådant
uppdrag.

Anställningar och uppdrag

10 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om
ärendeförteckning ska inte tillämpas på Signalspaningsnämnden.