Förordning (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

SFS nr
2009:1175
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:472

1 § Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för
Pensionsmyndigheten som finns i andra författningar gäller
vad som föreskrivs i denna förordning.

2 § Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken
utsträckning en enskild inom myndighetens verksamhetsområde får
använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 §
socialförsäkringsbalken, samt om användningen av elektroniska
signaturer, certifikat och andra metoder för identifiering
enligt 111 kap. 5 och 6 §§ samma balk. Förordning (2010:1738).

3 § Pensionsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter
om verkställighet av socialförsäkringsbalken när det gäller

1. allmän ålderspension och särskilt pensionstillägg,

2. efterlevandepension, efterlevandestöd och
efterlevandeskydd i form av premiepension,

3. äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg när det gäller

– ansökningsförfarandet, utom när det gäller bostadstillägg
till sjukersättning och aktivitetsersättning,

– beräkning av bostadskostnad,

– beräkning av årsinkomst,

– beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,

– ändrad folkbokföring,

– utbetalning,

– anmälan om ändrade förhållanden när det gäller inkomster
och förmögenhet enligt 110 kap. 46 §,

4. bevis enligt 110 kap. 15 §.

Innan Pensionsmyndigheten meddelar föreskrifter om
bostadstillägg eller bevis enligt första stycket 4 ska
myndigheten inhämta ett yttrande från Försäkringskassan, om
föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens
verksamhet. Förordning (2014:472).

Övergångsbestämmelser

2010:1738

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Det som
föreskrivs i 3 § tillämpas också i fråga om bestämmelserna i
lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken om
samma förmåner samt om särskild efterlevandepension.