Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

SFS nr
2009:145
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-03-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:191

Uppgifter

1 § Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av
landet främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar
regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Tillväxtverket ska

1. utveckla och genomföra insatser som främjar
entreprenörskap, hållbar tillväxt och utveckling i företag,
stärkt konkurrenskraft samt förenkling för företag,

2. genomföra insatser som främjar ett aktivt regionalt
tillväxtarbete i länen samt i det arbetet utveckla och
förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande
mellan olika relevanta aktörer på nationell, regional och
lokal nivå, och

3. ansvara för nationell samordning och utveckling av
genomförandet av regionalfonden i Sverige inom ramen för den
europeiska sammanhållningspolitiken.

Tillväxtverket ska verka för att regeringens mål för
näringspolitiken respektive den regionala tillväxtpolitiken
uppnås. Förordning (2014:43).

Främjande av hållbar näringslivsutveckling och hållbar
regional tillväxt

2 § Tillväxtverket ska

1. verka för att fler och växande företag utvecklas i alla
delar av landet,

2. verka för att den utvecklingskraft och tillväxtpotential
som finns i gles- och landsbygder, små och medelstora städer
samt storstadsområden nyttjas och vidareutvecklas,

3. verka för hållbara lösningar som ur ett miljö- och
klimatperspektiv stöder utvecklingen av ett
konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet,

4. främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig
service för företag och medborgare i serviceglesa områden,

5. främja och vara samordnande i frågor som rör
entreprenörskap vid universitet och högskolor, och

6. främja goda förutsättningar för företagande inom såväl
befintliga näringar som nya och potentiella
tillväxtområden. Förordning (2015:191).

3 § Tillväxtverket ska

1. på ett enkelt, behovsanpassat och samordnat sätt erbjuda
myndighetsinformation som är relevant för företagen och även
vägleda blivande och redan etablerade företagare till
information hos andra offentliga aktörer som främjar
företagsutveckling,

2. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för
information till företag om regionala företagsstöd samt
ansvara för att samordna, förmedla kunskap till och stödja
aktörer som beviljar regionala företagsstöd,

3. delta i, samordna och följa upp strategier och program
inom det regionala tillväxtarbetet,

4. förmedla kunskap till andra myndigheter, regionalt
tillväxtansvariga och andra relevanta aktörer om regionalt
tillväxtarbete inklusive tillgänglighet till kommersiell och
offentlig service,

5. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken, i fråga om
inkvarteringsstatistik,

6. ansvara för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt
samverkan och samordning inom turism,

7. vara huvudansvarigt i Sverige för EU:s program för
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag och
samordna det svenska nätverket inom Enterprise Europe Network
samt vara kontaktpunkt enligt Small Business Act,

8. informera om EU:s statsstödsregler på lokal, regional och
nationell nivå samt, i den utsträckning regeringen beslutar,
bistå när Europeiska kommissionen gör kontrollbesök som
gäller statligt stöd,

9. främja svenskt deltagande och bistå Regeringskansliet i
internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,

10. tillhandahålla ett projekt- och
stödärendehanteringssystem som uppfyller nationella krav och
kraven i enlighet med EU-regelverk,

11. för företag tillgängliggöra information inom
miljöteknikområdet samt ansvara för förvaltningen av den
databas över svenska miljöteknikföretag och den karta över
svenska referensanläggningar som tagits fram inom ramen för
Sveriges miljöteknikråds kommittéuppdrag, och

12. vara ansvarig myndighet för att vidareutveckla och
förvalta den elektroniska kontaktpunkten för
tjänsteleverantörer enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på
den inre marknaden och, tillsammans med berörda myndigheter,
säkerställa att kontaktpunkten fungerar enligt lagen
(2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och
förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden.
Förordning (2014:43).

4 § Tillväxtverket ska

1. svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med
anledning av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning
vid regelgivning,

2. stödja kommittéer och särskilda utredare som omfattas av 1 §
kommittéförordningen (1998:1474) i deras arbete med att
upprätta konsekvensutredningar,

3. stödja Regeringskansliet i dess arbete med att upprätta
konsekvensutredningar,

4. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket
i frågor som avses i 1,

5. ansvara för metodutveckling och genomförande av mätningar
av administrativa och andra kostnader för företag som
tillämpning av regelverk kan medföra,

6. inhämta och följa upp synpunkter och förslag från
näringslivet som rör arbetet med att förenkla för företag,

7. utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet,

8. delta i det internationella arbetet med att förenkla för
företag,

9. främja en god kunskap hos myndigheter om hur företag
påverkas av tilllämpning av regelverk och förenklingsarbetet,

10. stödja och samordna förenklingsarbetet hos myndigheter
som har omfattande verksamhet riktad till företag, och

11. stödja och genomföra insatser som förenklar företagens
myndighetskontakter på lokal och regional nivå.
Förordning (2014:1087).

5 § De insatser som Tillväxtverket utvecklar och genomför ska

1. beakta skillnader i förutsättningar i olika typer av
regioner, i gles- och landsbygder, i små och medelstora
städer och i storstadsområden,

2. utgå från företagens och företagarnas behov,

3. beakta kvinnors och mäns förutsättningar,

4. vara marknadskompletterande och konkurrensneutrala, och

5. beakta sociala och miljömässiga aspekter.
Förordning (2014:43).

Förvaltning och genomförande av strukturfondsprogram

6 § Tillväxtverket ska, för programperioden 2014–2020, vara
förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av
den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs-
och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1083/2006, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och
det nationella regionalfondsprogrammet inom målet
Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt för
programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet Europeiskt
territoriellt samarbete.

Myndigheten ska vidare

1. verka för att samordna genomförandet av de regionala
strukturfondsprogrammen med genomförandet av det nationella
socialfondsprogrammet,

2. bistå övervakningskommittéerna för de regionala
strukturfondsprogrammen och det nationella
regionalfondsprogrammet och offentliggöra en förteckning över
respektive kommittés medlemmar,

3. svara för information om genomförandet av programmen för
territoriellt samarbete,

4. vara sekretariat för den nationella kommitté som, inom
ramen för det transnationella strukturfondsprogrammet för
Östersjöregionen inom målet Europeiskt territoriellt
samarbete, har till uppgift att skapa regional förankring och
inhämta regional kunskap inför beslut som rör stöd, och

5. svara för kontroller i de territoriella programmen i
enlighet med vad som framgår av förordningen (2014:1383) om
förvaltning av EU:s strukturfonder. Förordning (2014:1540).

Samverkan

7 § Tillväxtverket ska samverka med andra berörda nationella,
regionala och lokala aktörer med uppgift att skapa
förutsättningar för hållbar näringslivsutveckling,
innovationer och internationalisering.

Tillväxtverket ska också samverka med Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser när det gäller
utveckling och användning av databaser, analysverktyg och
statistik samt när myndigheten ska utvärdera uppdrag som
Tillväxtverket genomför. Tillväxtverket ska ansvara för
stöd-, utbildnings- och informationsinsatser till användarna
av regionala analys- och prognossystem inklusive databaser.
Förordning (2014:43).

Uppföljning och intern styrning m.m.

8 § Tillväxtverket ska genomföra uppföljningar och analyser
som stöd för den egna verksamheten. Analyserna ska ligga till
grund för förslag till insatser inom myndighetens
verksamhetsområde samt till omprioritering och
effektivisering av dessa insatser. Myndigheten ska även
genomföra kontroll av utbetalda medel avseende regionala
företagsstöd och programverksamhet.
Förordning (2014:43).

9 § Tillväxtverket ska se till att de regelverk och rutiner
verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för
företag och medborgare.

9 a § Tillväxtverket ska, inom sitt verksamhetsområde, verka
för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Verket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2011:1586).

10 § Har upphävts genom förordning (2014:43).

11 § Har upphävts genom förordning (2014:43).

12 § Tillväxtverket får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag
åt andra än regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen
(1992:191) tas ut. Avgift ska dock inte tas ut av Myndigheten
för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för uppdrag
som avser statistiska bearbetningar för den myndighetens
löpande verksamhet.

13 § Tillväxtverket ska utföra administrativa uppgifter åt
Nämnden för hemslöjdsfrågor och mot ersättning utföra
kansligöromål åt Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom
turism.

13 a § Tillväxtverket ska utse ledamöter i styrelsen för
Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) och ha de övriga
uppgifter som, enligt SIQ:s stadgar, det tidigare Närings- och
teknikutvecklingsverket ansvarat för. Förordning (2011:1586).

Ledning

14 § Tillväxtverket leds av en styrelse med högst nio
ledamöter.

Organisation

14 a § Tillväxtverket ska under programperioden för
sammanhållningspolitiken 2014–2020 i sin verksamhet
tillvarata möjliga synergier mellan myndighetens olika
verksamheter genom att använda myndighetens samlade kunskap
och kompetens. Förordning (2014:43).

15 § För förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen
på regional nivå ska tjänstemän vara stationerade i Luleå,
Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och
Malmö. Verksamheten ska organiseras i enlighet med Europeiska
unionens regelverk för strukturfonder och godkända
programdokument.

I övrigt bestämmer Tillväxtverket sin egen organisation.
Förordning (2014:1540).

16 § För förvaltning av det nationella
regionalfondsprogrammet och de regionala
strukturfondsprogrammen inom målet Investeringar för tillväxt
och sysselsättning samt av programmet
Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet Europeiskt
territoriellt samarbete ska Tillväxtverket

1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör
stöd, och

2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltande
myndighet enligt vad som följer av

a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013
av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd
från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet
Europeiskt territoriellt samarbete,

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
av den 17 december 2013 om Europeiska regionala
utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet
Investering för tillväxt och sysselsättning samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006, och

c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1303/2013.

Särskilda bestämmelser om förvaltning av EU:s strukturfonder
finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder. Förordning (2014:1540).

Särskilt organ

17 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Regelrådet. Rådet ska

– yttra sig över konsekvensutredningar som upprättats i
enlighet med 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) eller 6
och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning och som har legat till grund för ett förslag
till föreskrifter som kan få effekter av betydelse för
företag,

– yttra sig över andra konsekvensutredningar som har legat
till grund för ett förslag som kan få effekter av betydelse
för företag, om Regeringskansliet begär det,

– bistå regelgivarna, om dessa begär det, med att granska
konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen
som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna
råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla,

– tillgängliggöra sina yttranden på en webbplats, och

– varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med en
redovisning av resultat och slutsatser av föregående års
uppgifter. Förordning (2014:1087).

18 § Regelrådet består av en ordförande, en
vice ordförande och tre övriga ledamöter. För varje övrig
ledamot ska det finnas två personliga ersättare.

Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden
och minst ytterligare två ledamöter är närvarande. Vid
omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Eventuell skiljaktig mening ska framgå av rådets yttrande.
Rådets ärenden avgörs efter föredragning.
Förordning (2015:191).

19 § Rådet ansvarar för sina beslut. Rådet ansvarar för sin
verksamhet inför myndighetens ledning.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
Regelrådet tilldelas resurser för sin verksamhet samt för att
verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och
redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2014:1087).

Anställningar och uppdrag

20 § Generaldirektören är myndighetschef.

20 a § Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och
ersättare i Regelrådet utses av regeringen för en bestämd
tid. Förordning (2014:1087).

Personalansvarsnämnd

21 § Vid Tillväxtverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 § Tillväxtverket ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101) och
internrevisionsförordningen (2006:1228).

Övergångsbestämmelser

2009:145

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009, då
förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för
näringslivsutveckling ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för sådana
ärenden inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder
som avser programperioden 2000–2006.

2014:1540

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för ärenden som avser
programperioden 2007–2013.