Förordning (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin

SFS nr
2009:19
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-01-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:161
Upphävd
2013-05-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd i
form av lån till företag i fordonsindustrin. Beslut om stöd
fattas av Riksgäldskontoret.

2 § Riksgäldskontoret ska vid tillämpningen av denna förordning
iaktta vad som gäller för kreditinstitut enligt 8 kap. 1 §
första stycket lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

3 § I denna förordning avses med fordonsindustri sådan
verksamhet som enligt Statistiska centralbyråns meddelande
Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 är att hänföra
till SNI 29.

Förutsättningar för stöd

4 § Stöd enligt denna förordning får lämnas till företag med
verksamhet i Sverige som 1. har minst hälften av sin omsättning
inom fordonsindustrin, 2. vid det senast avslutade
räkenskapsåret hade en omsättning som översteg 500 miljoner
kronor, och 3. befinner sig i ekonomiska svårigheter. Stöd får
lämnas endast efter det att avtal har ingåtts enligt 5 §.

5 § Villkoren för stöd ska regleras genom avtal mellan det
företag som tar emot stödet och staten genom Riksgäldskontoret.
Villkoren ska utformas med hänsyn till statens risk samt för
att tillvarata statens rätt och säkerställa behovet av kontroll
och uppföljning.

Riksgäldskontoret ska säkerställa att ränta utgår som
motsvarar vad som skulle följa av en ränteberäkning enligt
Europeiska gemenskapernas kommissions meddelande om en översyn
av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor
samt att sådana säkerheter ställs som gör det möjligt för
staten att erhålla värden motsvarande företagets
förpliktelser.

Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under den tid
stödet kvarstår säkerställer att stödet är förenligt med
Europeiska gemenskapernas kommissions meddelande Gemenskapens
riktlinjer för statligt stöd till undsättning och
omstrukturering av företag i svårigheter.

För att gälla ska avtalet godkännas av regeringen.

6 § Statens åtaganden för lån som lämnas enligt denna
förordning får vid varje tidpunkt uppgå till högst fem
miljarder kronor.

Uppföljning av lämnat stöd

7 § Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de
företag som har fått stöd. Riksgäldskontoret ska bevaka att
villkor om återbetalning och andra villkor för stödet uppfylls.
Riksgäldskontoret ska löpande och minst en gång i månaden
informera regeringen om omfattningen och utvecklingen av stöd
enligt denna förordning.

Anmälan till EG-kommissionen

8 § Av artikel 88.3 i EG-fördraget följer att statligt stöd ska
anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission för
godkännande innan det får verkställas. Närmare bestämmelser om
detta finns i 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet.

Ytterligare föreskrifter

9 § Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

10 § Beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.