Förordning (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

SFS nr
2009:201
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-03-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1459

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete.

2 § Har upphävts genom förordning (2014:1459).

Indrivning av fordran för återbetalning

3 § Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Av 3 § samma förordning
framgår att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala
fordringen innan ansökan om indrivning görs.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som
understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän
synpunkt.

Bemyndigande

4 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete. Förordning (2014:1459).

Övergångsbestämmelser

2014:1459

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för begäran om
utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen före
den 1 april 2015.