Fordonsförordning (2009:211)

SFS nr
2009:211
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-03-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1282

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. fordons beskaffenhet och utrustning,

2. kontroll av fordon samt därtill hörande system,
komponenter och separata tekniska enheter, samt

3. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på
fordonsområdet.

2 § Förordningen gäller inte

1. fordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda
militära ändamål,

2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående,
eller släpfordon som har kopplats till något sådant fordon,

3. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-
eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden
eller andra liknande inhägnade områden, eller

4. lekfordon.

3 § I följande författningar finns bestämmelser i nedan angivna
ämnen, nämligen

1. om undantag från denna förordning i
militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen
(1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst
under utbildning och höjd beredskap,

2. om färdskrivare i förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
och förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt
färdskrivare, m.m.,

3. om taxameter i taxitrafikförordningen (2012:238),

4. om registrering av fordon i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister, och

5. om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning
av utsläpp av avgaser och andra ämnen i
avgasreningsförordningen (2011:345). Förordning (2012:246).

Definitioner m.m.

4 § I denna förordning avses med:

– fordonstyp: fordon med en viss uppsättning utmärkande
egenskaper som innebär att de inte skiljer sig från varandra
i fråga om fordonskategori, tillverkare, tillverkarens
typbeteckning eller väsentliga konstruktions- eller
formgivningsaspekter,

– teknisk tjänst: ett organ som har utsetts för att utföra
provning och inspektion för godkännandemyndighetens räkning.
Godkännandemyndigheten kan även själv utöva denna funktion,

– provningsorgan: ett organ som utför provningar enligt
fordonslagen (2002:574) och denna förordning.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning
samma betydelse som i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner, i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner och i fordonslagen, om inte något annat
anges. Förordning (2010:75).

5 § Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon
tillämpas på innehavaren av det när det är fråga om fordon
som innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,
eller

2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

6 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat
i vägtrafikregistret, eller den som innehar det under sådana
omständigheter som sägs i 5 §, inte har fyllt 18 år och en
förmyndare för honom eller henne har registrerats i
vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i
denna förordning på förmyndaren.

7 § Av 8 kap. 11 § framgår hur bestämmelserna i denna
förordning, eller i föreskrifter som har meddelats med stöd
av förordningen, om ansvar för ägare eller användare av
fordon ska tillämpas i vissa fall.

8 § Godkännandemyndighet enligt fordonslagen (2002:574) och
enligt denna förordning är Transportstyrelsen.

2 kap. Fordons beskaffenhet och utrustning

Allmänna förutsättningar för att fordon och fordonsutrustning
ska få användas, tas i bruk och saluföras

1 § Ett fordon får användas endast om det är tillförlitligt
från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. I
dessa hänseenden gäller bestämmelserna i detta kapitel samt
de föreskrifter som myndigheter meddelar med stöd av
bestämmelserna i 8 kap.

Trots bestämmelserna i första stycket får ett fordon användas
om det behövs för provkörning eller bogsering av det eller
för liknande ändamål och det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten. Detsamma gäller i fall som avses i 18 § 2
lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

2 § Mopeder klass II får tas i bruk endast om de

1. omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande, är
försedda med ett typgodkännandemärke och det finns ett intyg
om överensstämmelse för dem, eller

2. har godkänts vid en mopedbesiktning.

Trots vad som anges i första stycket får en moped klass II
användas för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett
besiktningsorgan för besiktning. Detsamma gäller om mopeden
används av en person, som yrkesmässigt eller i ett företag
med egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för
provkörning i samband med tillverkningen eller reparationen.

3 § Nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon får
saluföras endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt
typgodkännande eller enskilt godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte

1. fordon som är konstruerade och tillverkade för användning
av Försvarsmakten,

2. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,

3. prototyper av fordon som används på väg för utförande av
ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar,

4. fordon som inte är färdigbyggda,

5. fordon som är avsedda för export utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

6. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande
enligt 3 kap. 12 § eller av ett godkännande som
godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § har beslutat
ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan
godkännandet upphörde att gälla, eller

7. typgodkända fordon i slutserier som har medgetts undantag
enligt 20 kap. 3 a § förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.

4 § Komponenter och separata tekniska enheter till EG-
motorfordon eller släpvagnar till sådana fordon får saluföras
eller tas i bruk endast om de uppfyller föreskrivna krav och
är märkta på föreskrivet sätt.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte komponenter eller
separata tekniska enheter som

1. är särskilt konstruerade eller avsedda för fordon som
avses i 3 § andra stycket 1, 2, 3 eller 5,

2. omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3
kap. 12 § eller av ett utomlands meddelat tillfälligt
typgodkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap.
34 § har beslutat ska gälla i Sverige, och som avser
ifrågavarande komponent eller separata tekniska enhet,

3. är avsedda att monteras på fordon som omfattas av ett EG-
typgodkännande för fordon i små serier, ett nationellt
typgodkännande för fordon i små serier eller ett enskilt
godkännande, om godkännandet av fordonet inte inkluderar ett
godkännande av motsvarande komponent eller separata tekniska
enhet,

4. är avsedda att monteras i fordon som vid tidpunkten för
ibruktagandet inte behövde omfattas av ett i Sverige giltigt
typgodkännande eller enskilt godkännande, eller

5. är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Grundläggande krav i fråga om fordons beskaffenhet och
utrustning

5 § Ett utrymme för den som färdas i ett motordrivet fordon
ska vara inrättat och utrustat så, att personskada vid en
trafikolycka eller en inbromsning hindras eller begränsas.

Förarplatsen i ett motorfordon eller i ett terrängmotorfordon
ska vara rymlig och anordnad så, att den medger en lämplig
körställning och en god uppsikt över omgivningen.

6 § Anordningar som är avsedda för manövreringen av ett
motordrivet fordon eller i övrigt för att användas av föraren
under färd ska vara inrättade och placerade så, att
förväxling undviks och föraren lätt kan komma åt dem utan att
trafiksäkerheten åsidosätts.

7 § Ett fordon ska vara konstruerat så, att risk för brand,
explosion eller skada av annan orsak i möjligaste mån
undanröjs. Behållare och ledningar för gasformigt bränsle för
fordons framdrivning får inte finnas i ett utrymme som är
avsett för personbefordran.

8 § Ett motorfordon och ett släpfordon till ett sådant fordon
ska ha en yttre utformning som är godtagbar med hänsyn till
risken för skada på andra trafikanter, och som även i övrigt
uppfyller trafiksäkerhetens krav.

9 § Ett motorfordon och ett släpfordon till ett sådant fordon
ska vara inrättat och utrustat på ett sätt som är godtagbart
med hänsyn till risken för allvarlig skada på miljön, och som
även i övrigt uppfyller miljömässiga krav.

Särskilt om typgodkända och enskilt godkända fordon m.m.

10 § Ett nytt fordon ska, när det gäller beskaffenhet och
utrustning, anses stämma överens med kraven i denna
förordning och i föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen, om det omfattas av ett i Sverige giltigt
typgodkännande eller enskilt godkännande.

Vad som sägs i första stycket gäller inte fordon som är
konstruerade för vänstertrafik.

11 § System, komponenter och separata tekniska enheter ska,
när det gäller beskaffenhet, anses stämma överens med kraven
i denna förordning och i föreskrifter som har meddelats med
stöd av förordningen, om de omfattas av ett i Sverige giltigt
typgodkännande.

Om en komponent eller en separat teknisk enhet ingår i ett i
Sverige giltigt typgodkännande för system avseende ett
fordon, ska även komponenten eller den separata tekniska
enheten, när det gäller beskaffenhet, anses stämma överens
med kraven i denna förordning och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen, om inte annat är särskilt
föreskrivet.

12 § Trots vad som anges i 10 och 11 §§ gäller följande.

Om godkännandemyndigheten finner att EG-motorfordon eller
släpvagnar till EG-motorfordon, eller system, komponenter
eller separata tekniska enheter till sådana fordon, allvarligt
äventyrar trafiksäkerheten eller allvarligt skadar miljön
eller folkhälsan, får myndigheten i ett enskilt fall besluta
att de inte får registreras, säljas eller tas i bruk.

Om godkännandemyndigheten finner att mopeder eller
motorcyklar, eller system, komponenter eller separata tekniska
enheter till sådana fordon, allvarligt äventyrar
trafiksäkerheten, får myndigheten i ett enskilt fall besluta
att de inte får säljas, tas i bruk eller användas.

Om godkännandemyndigheten finner att jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer eller system, komponenter eller separata
tekniska enheter till sådana traktorer utgör en allvarlig fara
för trafiksäkerhet eller arbetsmiljö, får myndigheten i ett
enskilt fall besluta att de inte får registreras, säljas eller
tas i bruk.

Ett beslut enligt andra, tredje eller fjärde styckena gäller i
högst sex månader.

Godkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta tillverkaren,
godkännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Europeiska
kommissionen om beslutet och skälen för det.
Förordning (2010:791).

13 § Ett fordon som enligt 15 § lagen (2001:558) om
vägtrafikregister är undantaget från registreringsplikt ska,
när det gäller beskaffenhet och utrustning, anses uppfylla
kraven i detta kapitel, om det får användas i
registreringslandet och är i trafikdugligt skick.

Skyldighet för ägare m.fl. att underhålla och sköta fordon

14 § Ägaren av ett fordon som är i bruk är skyldig att
underhålla och sköta det så att det är i föreskrivet skick.
Han eller hon är också skyldig att se till att fordonet inte
används i strid med bestämmelserna i denna förordning eller
bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av
förordningen.

Bestämmelserna i första stycket gäller även

1. den som använder någon annans fordon utan lov, och

2. den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd
tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har
befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller
anlitar någon annan förare än ägaren har utsett.

3 kap. Typgodkännande

Inledande bestämmelse

1 § Ett typgodkännande innebär att en typ av fordon, system,
komponent eller separat teknisk enhet godkänns i fråga om
beskaffenhet och utrustning.

Av 2 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) framgår att
typgodkännande kan ske i enlighet med EG-direktiv på området
(EG-typgodkännande), i enlighet med överenskommelser
upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för
Europa (ECE-typgodkännande) eller som nationellt
typgodkännande.

Tillämpningsområde

2 § Förfarandet med EG-typgodkännande tillämpas för

1. EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon,

2. mopeder och motorcyklar,

3. jordbruks- och skogsbrukstraktorer, samt

4. system, komponenter och separata tekniska enheter till
sådana fordon som anges i 1–3.

3 § Förfarandet med ECE-typgodkännande tillämpas för system,
komponenter och separata tekniska enheter.

4 § Förfarandet med nationellt typgodkännande tillämpas för

1. EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon som

a) tillverkas i små serier, eller

b) är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet,

2. terrängvagnar och motorredskap, samt

3. system, komponenter och separata tekniska enheter.

Ansökan

5 § Frågor om typgodkännande prövas av godkännandemyndigheten
efter ansökan av tillverkaren.

6 § En ansökan om EG-typgodkännande ska avvisas, om en annan
ansökan som avser samma typ av fordon, system, komponent
eller separata tekniska enhet tidigare har gjorts i en annan
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Inledande kontroll

7 § Innan godkännandemyndigheten beviljar ett typgodkännande,
ska den kontrollera att det hos tillverkaren finns
tillfredsställande rutiner och metoder som säkerställer en
effektiv kontroll av att serietillverkade fordon, system,
komponenter och separata tekniska enheter stämmer överens med
den godkända typen.

Provning

8 § EG- och ECE-typgodkännande meddelas på grundval av
provning som har utförts av en teknisk tjänst.

9 § Nationellt typgodkännande för fordon meddelas av
Transportstyrelsen på grundval av provning som utförts av
styrelsen. Förordning (2010:75).

9 a § Nationellt typgodkännande för system, komponenter och
separata tekniska enheter meddelas på grundval av provning som
har utförts av ett provningsorgan som ackrediterats enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll, eller av ett
provningsorgan som ackrediterats i motsvarande ordning i något
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Förordning (2011:812).

10 § Vid provning enligt 9 § ska Transportstyrelsen kontrollera
om fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet
och utrustning.

Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 1 a ska
Transportstyrelsen även kontrollera om fordonet uppfyller
tillämpliga krav i

1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet,
och

2. avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen.

Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 2 ska
Transportstyrelsen även kontrollera om fordonet uppfyller
tillämpliga krav i

1. förordningen om elektromagnetisk kompatibilitet,

2. förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa
förbränningsmotordrivna mobila maskiner, och

3. förordningen (2001:1084) om buller från viss
utomhusutrustning. Förordning (2011:352).

10 a § Vid provning enligt 9 a § ska provningsorganet
kontrollera om systemet, komponenten eller den separata
tekniska enheten uppfyller föreskrivna krav i fråga om
beskaffenhet och utrustning. Förordning (2010:75).

Villkor för typgodkännande

11 § Ett typgodkännande ska meddelas för typer av fordon,
system, komponenter eller separata tekniska enheter som
motsvarar uppgifterna i den tekniska information som
tillverkaren har lämnat, och som uppfyller de tilllämpliga
tekniska kraven. För nationellt typgodkännande av sådana
fordon som anges i 4 § 1 a krävs dessutom att de krav som
anges i 10 § andra stycket är uppfyllda. För nationellt
typgodkännande av sådana fordon som anges i 4 § 2 krävs att
de krav som anges i 10 § tredje stycket är uppfyllda.

Vid etappvist typgodkännande ska hänsyn tas till den
produktionsetapp som en fordonstyp befinner sig i.

12 § Ett EG-typgodkännande får meddelas för system,
komponenter och separata tekniska enheter till EG-motorfordon
och släpvagnar till sådana fordon, eller till mopeder eller
motorcyklar, trots att de inte uppfyller de tilllämpliga
tekniska kraven, under förutsättning att Europeiska
kommissionen har lämnat tillstånd till det. En ansökan om
sådant tillstånd görs av godkännandemyndigheten.

I avvaktan på kommissionens tillstånd får ett tillfälligt EG-
typgodkännande meddelas för en fordonstyp som omfattas av det
begärda undantaget. Om ett tillfälligt godkännande meddelas
ska godkännandemyndigheten utan dröjsmål underrätta
kommissionen samt godkännandemyndigheterna i de andra staterna
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om kommissionen avslår en ansökan enligt första stycket,
upphör det tillfälliga EG-typgodkännandet att gälla efter sex
månader från det att kommissionen fattade sitt beslut.
Godkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta tillverkaren
om kommissionens beslut och om följderna av detta.
Förordning (2010:791).

13 § Ett EG-typgodkännande får meddelas för jordbruks- och
skogsbrukstraktorer samt för system, komponenter eller
separata tekniska enheter till sådana traktorer trots att de
inte uppfyller de tillämpliga tekniska kraven, under
förutsättning att Europeiska kommissionen har lämnat tillstånd
till det. En ansökan om sådant tillstånd görs av
godkännandemyndigheten.

I avvaktan på kommissionens tillstånd får ett tillfälligt EG-
typgodkännande meddelas. Om ett tillfälligt godkännande
meddelas ska godkännandemyndigheten utan dröjsmål underrätta
kommissionen samt godkännandemyndigheterna i de andra staterna
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om kommissionen avslår en ansökan enligt första stycket,
upphör det tillfälliga EG-typgodkännandet att gälla efter sex
månader från det att kommissionen fattade sitt beslut.
Godkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta tillverkaren
om kommissionens beslut och om följderna av detta.
Förordning (2010:791).

14 § Utöver vad som anges i 13 § får godkännandemyndigheten i
fråga om EG-typgodkännande av jordbruks- och
skogsbrukstraktorer i ett enskilt fall besluta om undantag
från ett eller flera de föreskrivna kraven för fordon som
tillverkas i små serier.

15 § I de fall en komponent eller en separat teknisk enhet
endast har avsedd funktion eller uppvisar sina särskilda
egenskaper i kombination med andra delar av fordonet, och
dess överensstämmelse med ett eller flera krav därför kan
kontrolleras endast när denna komponent eller separata
tekniska enhet fungerar tillsammans med andra delar av
fordonet, ska typgodkännandet begränsas i enlighet med den
kontroll som är möjlig.

16 § Även om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får
ett nationellt typgodkännande eller ett EG- eller ECE-
typgodkännande av EG-motorfordon, släpvagnar till EG-
motorfordon eller jordbruks- och skogsbrukstraktorer, eller
av system, komponenter eller separata tekniska enheter till
sådana fordon inte meddelas, om fordonen, systemen,
komponenterna eller de separata tekniska enheterna utgör en
allvarlig fara för trafiksäkerheten, miljön, eller
folkhälsan.

17 § Även om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får
ett EG- eller ECE-typgodkännande av mopeder eller motorcyklar
eller av system, komponenter eller separata tekniska enheter
till sådana fordon inte meddelas, om fordonen, systemen,
komponenterna eller de separata tekniska enheterna utgör en
allvarlig fara för trafiksäkerheten.

Typgodkännandeintyg m.m.

18 § Om en ansökan om typgodkännande beviljas eller avslås
eller om ett typgodkännande återkallas ska
godkännandemyndigheten utfärda ett typgodkännandeintyg. Om en
ansökan beviljas ska de begränsningar och krav som
typgodkännandet har förenats med anges i intyget.

Av typgodkännandeintyget ska det framgå om det är fråga om
ett EG-typgodkännande, ECE-typgodkännande eller nationellt
typgodkännande. Om ett tillfälligt EG-typgodkännande har
meddelats med stöd av 12 eller 13 § ska även detta anges i
intyget. Detsamma gäller om godkännandemyndigheten har
beslutat om undantag med stöd av 14 §.

19 § I fråga om EG-typgodkännande av fordon ska
godkännandemyndigheten lämna en kopia av typgodkännandeintyget
för varje fordonstyp till var och en av
godkännandemyndigheterna i de andra staterna inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om en ansökan om EG-typgodkännande avslås med stöd av 16 eller
17 § ska godkännandemyndigheten, utöver vad som anges i första
stycket, underrätta godkännandemyndigheterna i de andra
medlemsstaterna inom EES samt Europeiska kommissionen om
beslutet och om skälen för detta. Förordning (2010:791).

20 § I fråga om ECE-typgodkännande ska godkännandemyndigheten
lämna en kopia av typgodkännandeintyget till var och en av
godkännandemyndigheterna i de andra länder som har anslutit
sig till Förenta nationernas ekonomiska kommission för
Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska
föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och
delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon.

21 § När ett nationellt typgodkännande av sådana fordon som
anges i 4 § 1 a har meddelats ska godkännandemyndigheten, på
begäran av tillverkaren, sända en kopia av
typgodkännandeintyget, inklusive bilagor, till
godkännandemyndigheterna i de stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet som tillverkaren har angett.

22 § När en godkännandemyndighet i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har fattat ett beslut
i fråga om ett EG-typgodkännande som har meddelats med stöd
av 14 § eller ett svenskt nationellt typgodkännande, ska
Transportstyrelsen sända en kopia av det beslutet till
tillverkaren.

23 § Godkännandemyndigheten ska årligen till Europeiska
kommissionen överlämna en lista över sådana EG-typgodkännanden
som har meddelats med stöd av 14 §. Förordning (2010:791).

Intyg om överensstämmelse

24 § En tillverkare som innehar ett i Sverige giltigt
typgodkännande för fordon ska utfärda intyg om att fordonet
överensstämmer med en typ av fordon som har godkänts. Ett
sådant intyg om överensstämmelse ska åtfölja varje fordon,
vare sig det är färdigbyggt eller inte, som har tillverkats i
överensstämmelse med den godkända fordonstypen. Intyg om
överensstämmelse får dock inte utfärdas för ett fordon som
tidigare har tagits upp i ett intyg om överensstämmelse eller
typintyg, eller som har godkänts vid en
registreringsbesiktning.

En tillverkare som innehar ett EG-typgodkännande för
komponenter eller separata tekniska enheter till mopeder
eller motorcyklar ska utfärda ett intyg om överensstämmelse
för varje sådan komponent eller enhet som inte utgör
originalutrustning. Ett sådant intyg behöver emellertid inte
utfärdas, om tillverkaren enligt vad som föreskrivs i 26 §
fäster ett typgodkännandemärke på komponenterna eller de
separata tekniska enheterna.

25 § En tillverkare får utfärda en dubblett av intyget om
överensstämmelse. Ordet ”dubblett” ska då synas tydligt på
framsidan av dubbletten.

Typgodkännandemärke m.m.

26 § En tillverkare som innehar ett typgodkännande ska förse
samtliga fordon, system, komponenter och separata tekniska
enheter som tillverkas i överensstämmelse med en godkänd typ
med ett typgodkännandemärke eller med någon annan märkning
enligt det som är särskilt föreskrivet.

Ändrade förhållanden

27 § Utöver vad som anges i 2 kap. 5 och 5 a §§ fordonslagen
(2002:574) upphör ett typgodkännande av fordon att gälla när
nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen blir
obligatoriska.

Om bestämmelserna i första stycket endast är tillämpliga på
en variant eller en version av en fordonstyp, upphör
typgodkännandet att gälla bara i fråga om denna variant eller
version.

28 § Om tillverkningen upphör, om tillverkaren beslutar att
återkalla fordon som sålts, registrerats eller tagits i bruk,
eller om uppgifterna i det tekniska underlaget eller
informationsdokumentet ändras, ska tillverkaren anmäla detta
till godkännandemyndigheten.

Tillverkaren ska även anmäla till godkännandemyndigheten om
ett typgodkännande upphör att gälla enligt 2 kap. 5 a §
fordonslagen (2002:574) eller enligt 27 §.

29 § Efter en anmälan om återkallelse, ändring eller
upphörande enligt 28 § ska godkännandemyndigheten underrätta
tillverkaren om de åtgärder som detta föranleder. Myndigheten
får då besluta om ny kontroll eller provning.

30 § Godkännandemyndigheten ska underrätta var och en av
godkännandemyndigheterna i de andra staterna inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet om ett EG-typgodkännande upphör
att gälla.

Fortlöpande kontroll

31 § Godkännandemyndigheten ska se till att en fortlöpande
kontroll sker av att serietillverkade fordon, system,
komponenter och separata tekniska enheter stämmer överens med
den typ som myndigheten har godkänt.

32 § Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system,
komponenter eller separata tekniska enheter med intyg om
överensstämmelse eller typgodkännandemärke inte längre
stämmer överens med den typ som den har godkänt, ska
myndigheten vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa
att serietillverkade fordon, system, komponenter eller
separata tekniska enheter på nytt tillverkas i
överensstämmelse med den godkända typen.

Utländska typgodkännanden

33 § Följande typgodkännanden som har meddelats av en
godkännandemyndighet i någon annan medlemsstat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är giltiga i Sverige i
samma utsträckning som om godkännandet hade meddelats här.

1. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets
direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, upphävt genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.

2. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets
direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks-
eller skogsbrukstraktorer med hjul, upphävt genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG.

3. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18
mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga
motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG,
senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

4. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26
maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- och
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna
maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter
och separata tekniska enheter till dessa fordon och om
upphävande av direktiv 74/150/EEG, senast ändrat genom rådets
direktiv 2013/15/EU.

5. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5
september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system,
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för
sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv
2013/15/EU.

6. ECE-typgodkännanden.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte tillfälliga
EG-typgodkännanden som har meddelats i avvaktan på tillstånd
från Europeiska kommissionen att få meddela EG-typgodkännande
med utnyttjande av teknik eller principer som är oförenliga
med bestämmelserna i en eller flera rättsakter.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 4 gäller inte
EG-typgodkännanden som avser fordon som tillverkas i små
serier. Förordning (2013:785).

34 § I fråga om typgodkännanden som inte är giltiga i Sverige
på samma sätt som om godkännandet hade meddelats här gäller
följande. Om en kopia av ett sådant typgodkännandeintyg
översänds till godkännandemyndigheten från en annan
medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska
godkännandemyndigheten besluta om det godkännandet ska gälla
i Sverige eller inte. Godkännandemyndigheten får besluta att
godkännandet inte ska gälla i Sverige endast om de tekniska
bestämmelser enligt vilka fordonet har godkänts inte
motsvarar de krav som gäller här.

4 kap. Godkännande av enstaka fordon

Inledande bestämmelse

1 § Enstaka fordon godkänns i fråga om beskaffenhet och
utrustning genom enskilt godkännande, registreringsbesiktning
eller mopedbesiktning.

Tillämpningsområde

2 § Förfarandet med enskilt godkännande tillämpas för nya EG-
motorfordon och släpvagnar till sådana fordon som inte
omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller
enskilt godkännande.

Förfarandet med enskilt godkännande kan tillämpas på ett
enskilt fordon under de olika etapperna i tillverkningen i
enlighet med ett etappvist typgodkännande. Förfarandet får
dock inte ersätta någon mellanliggande etapp i det normala
förfarandet för ett etappvist typgodkännande och får inte
tillämpas för godkännande av den första tillverkningsetappen
för ett fordon.

3 § Förfarandet med registreringsbesiktning tillämpas för

1. andra nya fordon som ska registreras i vägtrafikregistret
än sådana som anges i 2 § första stycket,

2. fordon som inte är nya som ska registreras i
vägtrafikregistret,

3. registrerade fordon som tidigare har godkänts och som
därefter har ändrats på sätt som anges i 20 § första stycket,
samt

4. fordon som ägaren med stöd av 21 eller 22 § har förelagts
att låta genomgå en registreringsbesiktning.

4 § Tillverkaren eller ägaren får välja om förfarandet med
enskilt godkännande eller registreringsbesiktning ska
tillämpas när det gäller nya EG-motorfordon och släpvagnar
till sådana fordon som

1. är konstruerade och tillverkade för användning av
Försvarsmakten,

2. uteslutande är avsedda för tävling på väg,

3. används på väg för utförande av ett särskilt
provningsprogram under en tillverkares ansvar, under
förutsättning att fordonen särskilt har konstruerats och
tillverkats för detta ändamål, eller

4. är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

5 § Förfarandet med mopedbesiktning tillämpas för

1. nya mopeder klass II som inte omfattas av ett i Sverige
giltigt typgodkännande, och

2. mopeder klass II som tidigare har godkänts och som
därefter har ändrats på sätt som anges i 35 § första stycket.

Enskilt godkännande

Ansökan

6 § Frågor om enskilt godkännande prövas av
godkännandemyndigheten efter ansökan av tillverkaren, av
fordonets ägare eller av någon som agerar för tillverkarens
eller ägarens räkning och som är etablerad inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Provning

7 § Enskilt godkännande meddelas på grundval av provning som
har utförts av

1. ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§
fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet,

2. ett provningsorgan som ackrediterats enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller

3. ett provningsorgan som är ackrediterat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och som uppfyller motsvarande
krav. Förordning (2011:812).

8 § Ett fordon ska vara registrerat innan det genomgår en
provning för enskilt godkännande. Detta gäller dock inte
fordon som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 §
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Ett sådant
fordon ska ha godkänts vid en ursprungskontroll enligt 6 kap.
5 och 6 §§ samma förordning innan provningen utförs.

Ansökan om enskilt godkännande ska ha lämnats in innan
provningen utförs.

9 § Den som ställer in ett fordon för provning för ett
enskilt godkännande ska lämna de uppgifter om fordonet som
behövs för provningen. På begäran ska han eller hon styrka
uppgifterna.

10 § Vid provningen ska provningsorganet kontrollera om
fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och
utrustning. Provningsorganet ska även kontrollera om fordonet
uppfyller tillämpliga krav i

1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompabilitet,
och

2. avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2011:352).

11 § Utöver vad som anges i 10 § ska provningsorganet lämna
det underlag som behövs för att de uppgifter om fordonet som
ska föras in i vägtrafikregistret ska kunna fastställas.

Villkor för enskilt godkännande

12 § Enskilt godkännande ska meddelas för ett fordon om

1. fordonets tekniska identitet kan fastställas,

2. fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om
beskaffenhet och utrustning samt de krav som anges i 10 §
andra meningen, och

3. de uppgifter om fordonet som ska föras in i
vägtrafikregistret kan fastställas.

13 § Godkännandemyndigheten får i ett enskilt fall besluta
om undantag från ett eller flera av de tillämpliga tekniska
kraven, om det finns godtagbara skäl.

14 § Även om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får
enskilt godkännande inte meddelas, om fordonet utgör en
allvarlig fara för trafiksäkerheten, miljön, eller
folkhälsan.

Intyg om enskilt godkännande

15 § Om en ansökan om enskilt godkännande beviljas ska
godkännandemyndigheten på begäran av sökanden utfärda ett
intyg om enskilt godkännande.

Utländska enskilda godkännanden

16 § På begäran av en tillverkare eller en fordonsägare ska
godkännandemyndigheten besluta om ett enskilt godkännande som
har meddelats i en annan medlemsstat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet ska gälla i Sverige eller inte.
Godkännandemyndigheten får besluta att godkännandet inte ska
gälla i Sverige endast om de tekniska bestämmelser enligt
vilka fordonet har godkänts inte motsvarar de krav som gäller
här.

Registreringsbesiktning

Ansökan

17 § Registreringsbesiktning utförs av ett besiktningsorgan
enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars
ackreditering omfattar fordonet, efter ansökan av fordonets
ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning.
Förordning (2010:75).

18 § Ett fordon ska vara registrerat innan det
registreringsbesiktas. Detta gäller dock inte fordon som
registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 § förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister. Ett sådant fordon ska ha
godkänts vid en ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§
samma förordning innan det registreringsbesiktas.

19 § Den som ställer in ett fordon till
registreringsbesiktning ska lämna de uppgifter om fordonet
som behövs för besiktningen. På begäran ska han eller hon
styrka uppgifterna.

I fall som avses i 20 § första stycket ska den som ställer in
fordonet till registreringsbesiktning uppge vilka ändringar
som har gjorts på det.

Registreringsbesiktning av ett ändrat fordon

20 § Om ett fordon har godkänts vid en
registreringsbesiktning, tagits upp i ett typintyg eller i
ett intyg om överensstämmelse eller meddelats ett enskilt
godkännande och det därefter har ändrats så att det inte
längre stämmer överens med utförandet när det besiktades
eller när intyget om överensstämmelse eller intyget om
enskilt godkännande utfärdades, eller om fordonet i övrigt
har ändrats så att dess beskattningsförhållande påverkas, ska
ägaren låta fordonet genomgå en registreringsbesiktning.
Detta ska ske inom en månad från det att ändringen gjordes
eller, om fordonet är avställt, inom en vecka efter det att
avställningen upphörde. Om fordonet inom angiven tid anmäls
för avregistrering behöver dock ingen besiktning ske.

Med ändring enligt första stycket avses inte en sådan ändring
som endast innebär

1. en avvikelse i fråga om fordonets utstyrsel och som inte
påverkar dess beskattningsförhållande eller försämrar dess
säkerhet,

2. byte av motorn mot en annan motor, som helt stämmer
överens med den förra, eller

3. byte av däckdimensionen på andra fordon än bilar,
motorcyklar, mopeder klass I eller släpvagnar som är avsedda
att dras av bilar.

Registreringsbesiktning efter föreläggande av
Transportstyrelsen

21 § Om det saknas tillräckliga uppgifter om ett fordon för
att det säkert ska kunna identifieras och beskrivas i de
avseenden som följer av förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister, får Transportstyrelsen förelägga
fordonsägaren att inom viss tid låta fordonet genomgå en
registreringsbesiktning. Transportstyrelsen får i
föreläggandet ange vilka uppgifter som saknas.

I fråga om fordon som har tagits i bruk inträder körförbud om
föreläggandet inte följs.

22 § Transportstyrelsen får förelägga fordonsägaren att inom
viss tid låta ett fordon, för vilket styrelsen har meddelat
ett tidsbegränsat undantag från gällande föreskrifter om
fordons beskaffenhet och utrustning, genomgå en
registreringsbesiktning.

Om föreläggandet inte följs inträder körförbud för fordonet.

Besiktningens omfattning

23 § Vid registreringsbesiktning ska besiktningsorganet, med
de undantag och begränsningar som framgår av 24–26 §§, vidta
de åtgärder som anges i
2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574).

24 § I fråga om fordon som enligt 2 kap. 10 § ska anses
stämma överens med föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet
och utrustning, ska besiktningen omfatta endast vad som anges
i 2 kap. 6 § 1 och 3 fordonslagen (2002:574).

25 § I fråga om fordon som avses i 6 kap. 4 § förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister får
registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker,
begränsas till vad som anges i 2 kap. 6 § 1 fordonslagen
(2002:574).

26 § Om Transportstyrelsen i ett föreläggande enligt 21 § har
angett vilka uppgifter om fordonet som saknas, ska
registreringsbesiktningen begränsas till att fastställa dessa
uppgifter.

26 a § Om ett fordon har godkänts vid en obligatorisk
trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av
motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet,
ändrat genom kommissionens direktiv 2010/48/EU av den 5 juli
2010 om anpassning till den tekniska utvecklingen av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om provning
av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, i
en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet under tid då fordonet varit registrerat där,
ska besiktningsorganet, på begäran av fordonsägaren och med
tillämpning av 6 kap. 11 a § fastställa tidpunkten för den
senaste trafiksäkerhetsprovning då fordonet blev godkänt.
Förordning (2011:1133).

Villkor för godkännande vid registreringsbesiktning

27 § Ett fordon ska godkännas vid registreringsbesiktningen
om

1. fordonets tekniska identitet kan fastställas,

2. fordonet, utom i de fall som anges i 24–26 §§, uppfyller
föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, och

3. de uppgifter om fordonet som ska föras in i
vägtrafikregistret kan fastställas.

28 § Ett fordon som inte omfattas av ett i Sverige giltigt
typgodkännande eller enskilt godkännande får godkännas endast
om det, utöver vad som anges i 27 § 2, uppfyller tillämpliga
krav i

1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet,

2. förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa
förbränningsmotordrivna mobila maskiner,

3. förordningen (2001:1084) om buller från viss
utomhusutrustning, och

4. avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen. Förordning (2011:352).

Körförbud samt förelägganden i övrigt

29 § Om ett fordon som är taget i bruk har ändrats och vid
registreringsbesiktningen är så bristfälligt att det inte kan
användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten, ska
besiktningsorganet meddela körförbud för det.

30 § Om ett fordon som är taget i bruk underkänns vid
registreringsbesiktningen ska besiktningsorganet, om
körförbud inte meddelas enligt 29 §, förelägga fordonsägaren
att inom en månad åter låta registreringsbesikta fordonet.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om kortare
inställelsetid i fall då ett fordon, utan att däremellan ha
godkänts, har underkänts vid registreringsbesiktning mer än
en gång.

Om fordonet inte har registreringsbesiktats inom förelagd tid
inträder körförbud för det.

31 § Ett körförbud som avses i detta kapitel gäller till dess
en ny registreringsbesiktning har genomförts.

Trots att körförbud gäller får fordonet användas för färd
kortaste lämpliga väg från den plats där reparation har
utförts till ett besiktningsorgan för besiktning. I fråga om
andra körförbud än enligt 29 § får fordonet också användas
för färd kortaste lämpliga väg till en reparationsverkstad
för reparation. Detsamma gäller för en olastad släpvagn som
har meddelats körförbud enligt 29 § på grund av
bristfällighet i bromssystemet, om den framförs med en
hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

32 § Om körförbud meddelas vid en registreringsbesiktning,
ska besiktningsorganet förse fordonet med ett
körförbudsmärke.

Mopedbesiktning

Ansökan

33 § Mopedbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4
kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering
omfattar fordonet, efter ansökan av fordonets ägare eller av
någon som agerar för ägarens räkning. Förordning (2010:75).

34 § Den som ställer in ett fordon till mopedbesiktning ska
lämna de uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen.
På begäran ska han eller hon styrka uppgifterna.

Mopedbesiktning av en ändrad moped klass II

35 § Om en godkänd moped klass II har ändrats så att den inte
längre stämmer överens med uppgifterna i ett sådant typintyg
eller instrument över mopedbesiktning som har legat till
grund för godkännandet, får den inte användas förrän den har
godkänts vid en mopedbesiktning. Detsamma gäller om en EG-
typgodkänd moped klass II har ändrats så att den inte längre
stämmer överens med intyget om överensstämmelse.

Trots vad som anges i första stycket får en moped klass II
användas för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett
besiktningsorgan för besiktning. Detsamma gäller om mopeden
används av en person som yrkesmässigt eller i ett företag med
egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för
provkörning i samband med tillverkningen eller reparationen.

Villkor för godkännande

36 § En moped klass II ska godkännas vid mopedbesiktningen om
den uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och
utrustning.

Beteckning

37 § Om en moped klass II godkänns vid en mopedbesiktning,
ska besiktningsorganet tilldela den en beteckning som är
specifik för det fordonet.

5 kap. Lämplighetsbesiktning

Inledande bestämmelser

1 § Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs för att

1. en lätt lastbil ska få användas i taxitrafik,

2. en lastbil, ett släpfordon eller ett terrängmotorfordon, i
andra fall än som avses i 1, med förare och mot betalning ska
få ställas till allmänhetens förfogande för personbefordran,

3. en personbil ska få användas vid övningskörning i
trafikskola,

4. ett fordon som har kopplats till något annat motordrivet
fordon än ett terrängmotorfordon ska få användas för
personbefordran,

5. en bil ska få registreras som utryckningsfordon enligt 6
kap. 9 § 1 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, och

6. ett fordon med en släpvagn, vilken är förbunden med
dragfordonet genom den gemensamma lasten, ska få framföras med
en hastighet av 50 kilometer i timmen enligt 4 kap. 20 § andra
stycket 3 trafikförordningen (1998:1276).
Förordning (2012:246).

2 § Ett fordon som inte har godkänts vid en
lämplighetsbesiktning får, trots det som anges i 1 § 4,
användas tillfälligt för personbefordran vid räddningstjänst av
en statlig myndighet eller av en kommunal organisation för
räddningstjänst. Ett fordon som har kopplats till en traktor
får också användas för personbefordran kortaste färd till eller
från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för
liknande ändamål. Förordning (2012:478).

Ansökan

3 § Lämplighetsbesiktning utförs av ett besiktningsorgan
enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars
ackreditering omfattar fordonet, efter ansökan av fordonets
ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning.
Förordning (2010:75).

4 § Den som ställer in ett fordon till lämplighetsbesiktning
ska lämna de uppgifter om fordonet som behövs för
besiktningen. På begäran ska han eller hon styrka
uppgifterna.

Villkor för godkännande

5 § Ett fordon ska godkännas vid lämplighetsbesiktningen, om
det uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och
utrustning för sådan användning som avses i 1 §.

Lämplighetsbevis

6 § Om ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt
lagen (2001:558) om vägtrafikregister godkänns vid en
lämplighetsbesiktning, ska besiktningsorganet utfärda ett
lämplighetsbevis. Om det föreskrivs villkor för den avsedda
användningen, ska detta anges i beviset.

7 § Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det ska
medföras vid sådan personbefordran som avses i 1 § 4 och visas
upp för en bilinspektör eller en polisman som begär det.
Handlingen ska vara i sådant skick att den kan läsas utan
svårighet. Förordning (2012:478).

6 kap. Löpande kontroll av fordon

Inledande bestämmelse

1 § Löpande kontroll av fordons beskaffenhet och utrustning
sker genom kontrollbesiktning och flygande inspektion.
Kontrollbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4
kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering
omfattar fordonet. Förordning (2010:75).

Kontrollbesiktning

Inledande bestämmelse

2 § Kontrollbesiktning kan ske som periodiskt återkommande
kontrollbesiktning eller efter föreläggande från
Transportstyrelsen.

Periodiskt återkommande kontrollbesiktning

3 § Periodiskt återkommande kontrollbesiktning ska ske av
fordon i följande fall.

1. Fordon som avses i 5–10 §§. Om ett fordon är av 1950 eller
tidigare års modell behöver sådan besiktning dock ske endast
i fråga om registrerade tunga bussar och de fordon som anges
i 10 §.

2. Fordon som avses i 11 §.

4 § Inställelseterminen för ett fordon består av en
inställelsemånad samt de närmast föregående två och de
närmast följande två kalendermånaderna. Inställelsemånaden
bestäms efter den sista siffran i fordonets
registreringsnummer enligt följande uppställning.

Sista siffra i registreringsnumret Inställelsemånad

1 januari

2 februari

3 mars

4 april

5 juli

6 augusti

7 september

8 oktober

9 november

0 december

5 § Bilar med en totalvikt av högst 3,5 ton ska
kontrollbesiktas

– första gången under den inställelsetermin vars
inställelsemånad infaller sedan 34 månader har gått från den
månad då bilen första gången togs i bruk,
– andra gången under den inställelsetermin vars
inställelsemånad infaller två år efter föregående
inställelsemånad, och

– därefter årligen under den för bilen gällande
inställelseterminen.

6 § Bilar, som inte är EG-mobilkranar, och bildragna
släpvagnar med en totalvikt över 3,5 ton ska kontrollbesiktas

– första gången senast ett år efter den månad då fordonet
första gången togs i bruk, och

– därefter senast ett år efter den månad då föregående
fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

7 § Bildragna släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton
och motorcyklar ska kontrollbesiktas

– första gången senast fyra år efter den månad då fordonet
första gången togs i bruk, och

– därefter senast två år efter den månad då föregående
fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

8 § Motorredskap klass I, EG-mobilkranar samt släpvagnar som
dras av sådana fordon ska kontrollbesiktas

– första gången senast tre år efter den månad då fordonet
första gången togs i bruk, och

– därefter senast två år efter den månad då föregående
fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

9 § I stället för vad som anges i 5 och 7 §§ ska personbilar,
motorcyklar och lätta lastbilar, från och med det kalenderår
som infaller trettio år efter det år som anges i
årsmodellbeteckningen enligt vägtrafikregistret,
kontrollbesiktas senast två år efter den månad då föregående
fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

10 § I stället för vad som anges i 5–9 §§ ska fordon av
följande slag och med en totalvikt av högst 3,5 ton
kontrollbesiktas

– första gången under den inställelsetermin vars
inställelsemånad infaller sedan ett år har gått från den månad
då fordonet första gången togs i bruk, och

– därefter årligen under fordonets inställelsetermin.

1. Utryckningsfordon.

2. Registrerade motorfordon som används för övningskörning i
en
trafikskola.

3. Registrerade motorfordon som drivs med gas från gasverk på
fordonen eller på tillkopplade släpfordon, och registrerade
släpfordon på vilka ett sådant gasverk dras.

4. Registrerade bilar, släpvagnar och släpslädar som används i
yrkesmässig trafik för personbefordran eller i taxitrafik.

5. Registrerade släpvagnar och släpslädar som är inrättade för
transport av sjuka eller skadade.

6. Registrerade bilar som används i en uthyrningsrörelse.

7. Registrerade bilar som används för sådan skolskjutsning
enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning som inte är
yrkesmässig trafik eller taxitrafik.
8. Registrerade bussar.

Bestämmelsen i första stycket om när ett fordon ska besiktas
första gången gäller även om fordonet tidigare har använts på
något annat sätt än som anges där. Förordning (2012:246).

11 § Registrerade terrängmotorfordon och terrängsläp som, med
förare och mot betalning, ställs till allmänhetens förfogande
för personbefordran, och registrerade terrängmotorfordon som
används i uthyrningsrörelse ska kontrollbesiktas

– första gången senast ett år efter den månad då fordonet
första gången togs i bruk, och

– därefter senast ett år efter den månad då föregående
fullständiga kontrollbesiktning utfördes.
Förordning (2012:246).

11 a § Om ett fordon varit registrerat i en annan medlemsstat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och när det var
registrerat där godkändes vid en periodisk
trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009 om provning av
motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet,
ändrat genom kommissionens direktiv 2010/48/EU av den 5 juli
2010 om anpassning till den tekniska utvecklingen av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om provning
av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet,
ska trafiksäkerhetsprovningen vid tillämpningen av 5–11 och
15 §§ jämställas med en kontrollbesiktning som har utförts i
Sverige. Förordning (2011:1133).

Kontrollbesiktning efter föreläggande av Transportstyrelsen

12 § Transportstyrelsen får, om det finns anledning att anta
att ett motordrivet fordon eller ett släpfordon är
bristfälligt, förelägga ägaren att inom en viss tid låta
fordonet genomgå en kontrollbesiktning. Om fordonet inte har
genomgått en besiktning inom föreskriven tid inträder
körförbud för det. I fråga om sådant förbud gäller 21 §
första stycket första meningen och andra stycket på
motsvarande sätt.

Villkor för godkännande vid kontrollbesiktning

13 § Ett fordon ska godkännas vid en kontrollbesiktning om det

1. är i trafiksäkert skick,

2. uppfyller tillämpliga krav i

a) avgasreningsförordningen (2011:345),

b) förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen, och

c) föreskrifter som har utfärdats med stöd av dessa
förordningar, samt

3. även i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.

Fordonet ska godkännas om det har brister som är av endast
ringa betydelse. Förordning (2011:352).

14 § Om ett fordon har underkänts vid en fullständig
kontrollbesiktning och en ny kontrollbesiktning sker inom två
månader därefter, får kontrollen begränsas till de delar som
tidigare har underkänts.

Körförbud samt förelägganden i övrigt

15 § Om ett fordon inte har genomgått en periodisk
kontrollbesiktning inom den tid som anges i 3–11 §§, inträder
körförbud för det från och med kalendermånaden efter den
månad då det senast skulle ha genomgått en sådan besiktning.

För en sådan bil som avses i 5 § inträder körförbud enligt
första stycket dock tre veckor efter den dag då en
avställning upphör, om fordonet har varit avställt från och
med dess inställelsemånad och det har godkänts vid en
kontrollbesiktning efter föregående inställelsetermins
början.

16 § Om ett fordon vid en kontrollbesiktning är så
bristfälligt att det inte kan användas utan uppenbar fara för
trafiksäkerheten ska besiktningsorganet meddela körförbud för
det.

17 § Om ett fordon vid en kontrollbesiktning har sådana
brister att det inte kan godkännas, men körförbud inte
meddelas, ska fordonsägaren avhjälpa bristerna.
Besiktningsorganet ska förelägga ägaren att inom en viss tid
antingen låta fordonet genomgå en ny kontrollbesiktning eller
låta reparera och prova fordonet vid en verkstad som
ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och
teknisk kontroll eller av en verkstad som ackrediterats i
motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Något föreläggande ska dock inte
utfärdas om bristerna endast är enkla och inte förekom vid den
senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen.

Om fordonet inte har genomgått en kontrollbesiktning eller
godkänts efter provning inom föreskriven tid, inträder
körförbud för det.

Den som ställer in ett fordon till reparation och provning vid
en ackrediterad verkstad enligt denna bestämmelse ska visa upp
föreläggandet.

Om fordonet uppfyller kraven vid provningen får verkstaden
utfärda ett intyg om att föreläggandet har följts.

Ackreditering enligt första stycket meddelas på grundval av
regler för sådana verkstäder i denna förordning och i
Transportstyrelsens föreskrifter som meddelats i anslutning
till förordningen. Förordning (2011:812).

18 § Om fordonet vid en fullständig kontrollbesiktning har
endast enkla brister som inte föranleder något föreläggande
enligt 17 § första stycket och fordonsägaren inom två månader
efter kontrollbesiktningen har låtit reparera och prova
fordonet vid en ackrediterad verkstad, får verkstaden utfärda
ett intyg om att detta har skett.

19 § Transportstyrelsen prövar om sådana intyg som avses i 17
och 18 §§ ska godtas. Om intyget godtas anses fordonet
godkänt.

20 § Om det vid en kontrollbesiktning visar sig att ett
fordon har ändrats på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 20 §
första stycket, ska besiktningsorganet förelägga
fordonsägaren att inom en månad låta det genomgå en
registreringsbesiktning. Om fordonet inte har genomgått en
registreringsbesiktning inom förelagd tid inträder körförbud
för det.

21 § Ett körförbud enligt 15 eller 16 § gäller till dess en
kontrollbesiktning har genomförts. Ett körförbud enligt 17 §
andra stycket gäller till dess en kontrollbesiktning har
genomförts eller ett intyg efter provning vid en ackrediterad
verkstad har godtagits enligt 19 §. En provning vid en
verkstad måste dock göras inom en månad från det att förbudet
inträdde och inom två månader efter en fullständig
kontrollbesiktning. Ett körförbud enligt 20 § gäller till
dess en registreringsbesiktning har genomförts.

Trots att körförbud gäller får ett fordon användas för färd
kortaste lämpliga väg till ett besiktningsorgan för
besiktning. I fråga om andra körförbud än enligt 16 § får
fordonet också användas för färd kortaste lämpliga väg till
en reparationsverkstad för reparation. Detsamma gäller för en
olastad släpvagn, som har meddelats körförbud enligt 16 § på
grund av bristfällighet i bromssystemet, om den framförs med
en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

22 § Om körförbud meddelas vid en kontrollbesiktning ska
besiktningsorganet förse fordonet med ett körförbudsmärke.

Flygande inspektion

Tillämpningsområde

23 § Flygande inspektion får ske av motordrivna fordon,
släpfordon och efterfordon. Förordning (2010:75).

24 § En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en
totalvikt över 3,5 ton, som stoppas för en flygande
inspektion, ska inte kontrolleras om fordonets förare kan visa
att fordonet under de senaste tre månaderna har genomgått

1. en fullständig kontrollbesiktning,

2. en flygande inspektion, eller

3. en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj
2009 om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons
trafiksäkerhet, ändrat genom kommissionens direktiv 2010/48/EU
av den 5 juli 2010 om anpassning till den tekniska
utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/40/EG om provning av motorfordons och tillhörande
släpfordons trafiksäkerhet, i något annat land.

Första stycket gäller dock inte

1. om fordonet är uppenbart bristfälligt,

2. om kontrollen avser någon annan utrustning än den som
kontrollerades vid den tidigare flygande inspektionen, eller

3. kontroll av att enkla brister har avhjälpts.
Förordning (2011:1133).

Förfarandet vid flygande inspektion

25 § Om det vid en flygande inspektion visar sig att ett
fordon har brister som är av endast ringa betydelse från
trafiksäkerhets- eller miljösynpunkt, ska förrättningsmannen
påpeka bristerna för fordonets förare.

26 § Om bristerna hos ett inspekterat fordon är så stora att
fordonet inte kan användas utan uppenbar fara för
trafiksäkerheten, ska förrättningsmannen meddela körförbud
för det.

27 § Om fordonet vid en flygande inspektion har endast enkla
brister som inte förekom vid den senaste kontrollbesiktningen
eller flygande inspektionen, ska fordonsägaren avhjälpa
bristerna. I sådant fall gäller vad som sägs i 18 och 19 §§
om reparationen och provningen sker inom två månader efter
inspektionen.

28 § Om fordonet vid en flygande inspektion har andra brister
än som avses i 25–27 §§, ska fordonsägaren avhjälpa dem och
förrättningsmannen förelägga denne att inom en viss tid

1. låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning,

2. låta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad
verkstad eller för ett besiktningsorgan visa att bristerna
har avhjälpts, eller

3. när det gäller ett fordon som inte är
registreringspliktigt enligt lagen (2001:558) om
vägtrafikregister, genom ett intyg eller på något annat
tillförlitligt sätt styrka för Polismyndigheten att bristerna
har avhjälpts.

Om ett föreläggande enligt första stycket inte har följts
inträder körförbud för fordonet.

Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad
gäller i fråga om intyg vad som sägs i 17 § tredje och fjärde
styckena samt 19 §. Förordning (2014:1282).

29 § Om det vid en flygande inspektion visar sig att ett
fordon har ändrats på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 20 §
första stycket ska förrättningsmannen förelägga fordonsägaren
att inom en månad låta det genomgå en
registreringsbesiktning.

Om fordonet inte har genomgått en registreringsbesiktning
inom förelagd tid inträder körförbud för det.

30 § Om körförbud meddelas vid en flygande inspektion ska
förrättningsmannen förse fordonet med ett körförbudsmärke.

31 § Om ett förbud eller föreläggande utfärdas ska
fordonsägaren underrättas om han eller hon inte är närvarande
vid den flygande inspektionen. I fråga om fordon som är
registrerade i vägtrafikregistret ska Transportstyrelsen
underrätta fordonsägaren. I fråga om andra fordon ska
förrättningsmannen göra det.

32 § Ett körförbud enligt 26 § gäller till dess en
kontrollbesiktning har genomförts. I andra fall gäller ett
körförbud som avses i detta kapitel till dess att
föreläggandet har följts.

Trots att körförbud gäller får fordonet användas för färd
kortaste lämpliga väg från den plats där reparation har
utförts till ett besiktningsorgan för besiktning. I fråga om
andra körförbud än enligt 26 § får fordonet också användas
för färd kortaste lämpliga väg till en reparationsverkstad
för reparation. Detsamma gäller för en olastad släpvagn, som
har meddelats körförbud enligt 26 § på grund av
bristfällighet i bromssystemet, om den framförs med en
hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

7 kap. Anmälan av tekniska tjänster

Inledande bestämmelse

1 § Tekniska tjänster ska anmälas på det sätt som anges i
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, om
inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.
Förordning (2011:812).

Tekniska tjänsters kompetens m.m.

2 § En teknisk tjänst ska ha den kompetens som behövs för den
uppgift anmälan avser och i övrigt vara lämplig för
uppgiften.

3 § En teknisk tjänst ska vara etablerad inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En teknisk tjänst som är etablerad i Sverige ska vara
ackrediterad enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och
teknisk kontroll.

En teknisk tjänst som är etablerad i någon annan medlemsstat
inom EES ska vara anmäld som teknisk tjänst av den behöriga
myndigheten i den medlemsstaten eller ackrediterad av ett
behörigt ackrediteringsorgan där. Förordning (2011:812).

Ansökan

4 § En ansökan om att utses till organ som ska anmälas som
teknisk tjänst ska ges in till godkännandemyndigheten.

Om sökanden är etablerad i Sverige ska ett intyg om
ackreditering och en bedömningsrapport som avses i 6 §
bifogas ansökan.

Om sökanden är etablerad i någon annan medlemsstat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska en
bedömningsrapport som har upprättats av den behöriga
myndigheten i den staten, eller ett intyg om ackreditering
som har utfärdats av ett behörigt ackrediteringsorgan där,
bifogas ansökan.

5 § Om en statlig myndighet begär att få bli organ som ska
anmälas som teknisk tjänst ska ansökan efter beredning
överlämnas till regeringen för beslut. En sådan ansökan ska
innehålla de uppgifter som anges i 9 § förordningen (2011:811)
om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:812).

Bedömningsrapport

6 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska på
begäran av den som vill utses till organ som ska anmälas som
teknisk tjänst göra en bedömning av om sökanden uppfyller de
krav som anges i 2 §. Styrelsen ska redovisa sin bedömning i
en bedömningsrapport.

Om sökanden är etablerad i en annan medlemsstat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte har bifogat
någon bedömningsrapport till sin ansökan, ska en
bedömningsrapport i stället upprättas av
godkännandemyndigheten.

Villkor för utseende och anmälan av tekniska tjänster

7 § Ett organ ska utses och anmälas som teknisk tjänst om det
uppfyller de krav som anges i 2 och 3 §§.

8 § Har upphävts genom förordning (2011:812).

8 kap. Övriga bestämmelser

Tillverkares tillhandahållande av information

1 § En tillverkare får inte förse användarna av ett fordon,
ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet med
teknisk information som avviker från information som har
godkänts av godkännandemyndigheten.

2 § En tillverkare av EG-motorfordon eller av släpvagnar till
EG-motorfordon ska förse tillverkare av komponenter eller
separata tekniska enheter till sådana fordon med alla
uppgifter som krävs för att denne ska kunna få

1. ett EG-typgodkännande för sina komponenter eller separata
tekniska enheter, eller

2. tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning
som annars är förbjudna att sälja.

Av 2 kap. 4 a § fordonslagen (2002:574) framgår att
information som inte är allmänt tillgänglig inte behöver
lämnas ut om inte mottagaren av informationen förbinder sig
att hålla denna konfidentiell.

3 § Om en tillverkare av komponenter eller separata tekniska
enheter är innehavare av ett typgodkännandeintyg som
innefattar begränsningar för användningen eller särskilda
monteringskrav, ska han eller hon förse fordonstillverkaren
med all information om detta.

Ackrediterade besiktningsorgan

3 a § I 4 kap. 2 h § fordonslagen (2002:574) finns regler om
besiktningsorgans oberoende. Ett besiktningsorgans oberoende
ska dessutom säkerställas genom ackreditering som
kontrollorgan typ A enligt Styrelsens för ackreditering och
teknisk kontroll föreskrifter för kontrollorgan.
Förordning (2010:75).

3 b § En besiktningstekniker enligt 1 kap. 3 § fordonslagen
(2002:574) som utför besiktningar enligt samma lag ska ha den
utbildning och kompetens som krävs för att kunna utföra
besiktningarna.

En sådan besiktningstekniker ska vidare vara certifierad av
ett ackrediterat certifieringsorgan för personer enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller
av ett certifieringsorgan som ackrediterats i motsvarande
ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Certifiering meddelas på grundval av regler om utbildning och
kompetens för certifiering av besiktningstekniker i denna
förordning och i Transportstyrelsens föreskrifter som
meddelats i anslutning till förordningen. Certifieringen får
begränsas till att gälla vissa slag av fordon och
besiktningsformer. Förordning (2011:812).

3 c § Vid besiktning ska besiktningsprotokoll föras. En kopia
av besiktningsprotokollet ska efter avslutad förrättning
överlämnas till fordonets förare. Vid beslut om körförbud
eller andra beslut som får överklagas enligt 5 kap. 4 och
5 §§ fordonslagen (2002:574) ska en underrättelse om hur man
överklagar beslutet biläggas protokollet och överlämnas till
fordonets förare. Förordning (2010:75).

3 d § Besiktningsorganet är skyldigt att anmäla till
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll om någon av
de personer som lämplighetsprövningen ska avse enligt 4 kap.
2 e § fordonslagen (2002:574) byts ut. Detsamma gäller om
någon sådan person tillkommer. Förordning (2010:75).

Erkännande av utländsk utbildning och yrkeskvalifikationer
för besiktningstekniker

3 e § Den som vill arbeta som besiktningstekniker i Sverige
får åberopa motsvarande utbildning och kompetens från en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller
från Schweiz (ursprungsmedlemsstaten).

Transportstyrelsen är behörig myndighet och får fatta beslut
om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Transportstyrelsens beslut i ärenden om erkännande ska fattas
inom tre månader från ansökningsdagen. Ett erkännande ska
medföra att de delar av kraven för certifiering som utgörs av
den utbildning och kompetens som avses i 3 b § ska anses
uppfyllda. Förordning (2010:75).

3 f § För erkännande av yrkeskvalifikationer ska
Transportstyrelsen, om yrket är reglerat i
ursprungsmedlemsstaten, kräva kompetensbevis eller bevis på
formella kvalifikationer av sökanden som är utfärdade av
behörig myndighet och visar att kvalifikationerna inte
väsentligt avviker från den nivå som krävs för
besiktningstekniker i Sverige.

Erkännande av yrkeskvalifikationer får också beslutas om
sökanden utövat arbete med fordonsbesiktningar på heltid
under minst två år under de senaste tio åren i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz där
yrket inte är reglerat, om personen har ett eller flera
kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som
styrker detta. Sådana bevis ska uppfylla de krav som anges i
första stycket och visa att innehavaren förberetts på att
arbeta som besiktningstekniker.

Kravet på yrkeserfarenhet i andra stycket gäller inte, om de
bevis på formella kvalifikationer som sökanden har gäller som
bevis på en utbildning som i ursprungsmedlemsstaten särskilt
utformats för att arbeta med fordonsbesiktningar.
Förordning (2010:75).

3 g § Trots 3 f § får Transportstyrelsen för erkännande av
yrkeskvalifikationer kräva att sökanden genomför en
anpassningsperiod eller genomgår lämplighetsprov om

1. omfattningen av den utbildning som åberopas av sökanden är
minst ett år kortare än vad som krävs för
besiktningstekniker,

2. innehållet i sökandens utbildning väsentligt avviker från
vad som föreskrivs för att arbeta som besiktningstekniker,
eller

3. besiktningstekniker omfattar en eller flera aktiviteter som
inte ingår i motsvarande yrke i sökandens ursprungsmedlemsstat
och denna skillnad motsvaras av en särskild utbildning som
krävs för besiktningstekniker och denna utbildning väsentligt
avviker från den som omfattas av det kompetensbevis eller
bevis på formella kvalifikationer som sökanden stödjer sig på.
Förordning (2010:386).

Avgifter för vissa ärenden

4 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela föreskrifter om avgifter för upprättande av
bedömningsrapporter enligt 7 kap. 6 §. Föreskrifterna meddelas
efter att Ekonomistyrningsverket har hörts.
Förordning (2010:1616).

Straff

5 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
lämnar oriktig uppgift

1. i en ansökan om typgodkännande,

2. i ett intyg om överensstämmelse eller i ett typintyg,

3. i ett typgodkännandemärke eller motsvarande märkning
enligt 3 kap. 26 §, eller

4. i samband med provning för ett enskilt godkännande,
registreringsbesiktning, mopedbesiktning eller
lämplighetsbesiktning.

Ansvar enligt första stycket inträder inte om den oriktiga
uppgiften saknat betydelse för frågan om godkännande eller om
uppgiften i övrigt inte varit ägnad att vilseleda.

6 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i
annat fall än som avses i 5 § bryter mot

1. bestämmelserna i 3 kap. 24, 26 eller 28 §, eller

2. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning
för verkställigheten av 3 kap. 24, 26 eller 28 §.

7 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot ett förbud enligt 2 kap. 12 § att sälja eller ta i
bruk fordon, system, komponenter eller separata tekniska
enheter.

8 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 4 kap. 20 § om
registreringsbesiktning av ett ändrat fordon eller mot 5 kap.
7 § om medförande av lämplighetsbevis.

9 § Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller
hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra
vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att
hindra att fordonet används i strid mot

1. körförbud,

2. bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i

a) 2 kap. 1 §,

b) föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning,

3. bestämmelserna om mopedbesiktning i 2 kap. 2 § eller 4 kap.
35 §, eller

4. bestämmelserna om lämplighetsbesiktning i 5 kap. 1 § 1–4.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på föraren, om
denne har känt till hindret för att använda fordonet på det
sätt som har skett, samt på den som avses i 2 kap. 14 § andra
stycket. Förordning (2012:246).

10 § Ansvar enligt 9 § första stycket 2 inträder inte om
bristfälligheten i fordonets beskaffenhet eller utrustning
var av ringa betydelse eller om användandet endast avsåg färd
till närmast belägna plats för att avhjälpa en skada som har
uppkommit under färden och fordonet kunde användas utan någon
uppenbar fara.

11 § Bestämmelserna i denna förordning eller i föreskrifter
som har meddelats med stöd av förordningen om ansvar för
ägare eller användare av fordon, tillämpas i fråga om ett
fordon som ägs eller används av staten eller en kommun på
förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som skäligen
har kunnat krävas av honom eller henne för att förebygga en
förseelse, en sådan ändå sker på grund av en överordnads
åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för
ägare eller användare på den överordnade.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett oskiftat
dödsbo eller ett konkursbo tillämpas de bestämmelser om
ansvar som avses i första stycket på den eller dem som har
rätt att företräda boet.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett bolag, en
förening, en stiftelse eller någon annan juridisk person
tillämpas de bestämmelser om ansvar som avses i första
stycket på den eller dem som har rätt att företräda den
juridiska personen eller på den som godkännandemyndigheten på
begäran har godtagit som ansvarig företrädare för denne.

12 § Ansvar enligt denna förordning inträder inte om straff
kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott.

Beslut genom automatiserad behandling av uppgifter

13 § Beslut i fråga om enskilt godkännande av fordon får
fattas genom automatiserad behandling av uppgifter.

Omprövning av beslut

14 § Transportstyrelsen får efter omprövning ändra ett beslut
som avses i 13 §, om det kan ske utan att det blir till
nackdel för någon enskild part. En begäran om omprövning ska
göras skriftligen, och ska ha kommit in till
Transportstyrelsen inom ett år från dagen för beslutet. Ett
beslut som avses i 13 § får också omprövas på initiativ av
Transportstyrelsen inom två månader från dagen för beslutet.

Överklagande

15 § I 5 kap. 4–6 §§ fordonslagen (2002:574) finns
bestämmelser om överklagande.

Ett beslut som avses i 13 § får inte överklagas innan det har
omprövats enligt 14 §. Ett överklagande av ett sådant beslut
innan det har omprövats ska anses som en begäran om
omprövning enligt nämnda bestämmelse.

Bemyndiganden m.m.

16 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om fordons beskaffenhet och utrustning,

2. om omfattningen av den kontroll som avses i denna
förordning,

3. om omfattningen av den kontroll av polisman som avses i 2
kap. 11 § fordonslagen (2002:574),

4. om den tekniska kompetensen och utrustningen samt
kvalitetssäkringen hos besiktningsorgan och provningsorgan
enligt fordonslagen samt sådana verkstäder som anges i 6 kap.
17 §,

5. om certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning
och kompetens som krävs för sådan certifiering,

6. om erkännande av utbildning och yrkesverksamhet i enlighet
med 3 e § tredje stycket,

7. om tekniska tjänster,

8. om tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen, denna
förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna
förordning,

9. om tillverkares tillhandahållande av information,

10. om skyldighet för besiktningsorgan att rapportera
genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter
som i övrigt behövs för fullgörande av tillsyn enligt 5 kap.
3 a § fordonslagen,

11. om avgifter för tillsyn enligt 5 kap. 3 a–c §§ fordonslagen
och ärendehandläggning enligt den lagen och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen,

12. om besiktningsorganens förande av protokoll och
dokumentationsskyldighet i fråga om fordonsbesiktning,

13. om sådan underrättelseskyldighet för besiktningsorgan som
avses i 4 kap. 5 § fordonslagen,

14. som i övrigt behövs för verkställigheten av fordonslagen
och av denna förordning.

Transportstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om att

1. vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får tas i bruk,
saluföras eller användas endast om de är märkta enligt
styrelsens föreskrifter eller är av en typ som har godkänts av
styrelsen eller någon annan myndighet,

2. förfarandet med nationellt typgodkännande under en
övergångsperiod får tillämpas även för andra fordon än sådana
som anges i 3 kap. 4 §, och

3. tekniska tjänster får vara etablerade i något land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2010:1616).

17 § Föreskrifter som avses i 16 § meddelas efter samråd
med

1. Arbetsmiljöverket i frågor som avser utrymmen för den
som färdas i lastbilar, traktorer eller motorredskap,

2. Försvarsmakten i frågor som avser fordon som brukas av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt,

3. Polismyndigheten i frågor som avser flygande inspektion
och sådan kontroll genom polisman som avses i 2 kap. 11 §
fordonslagen (2002:574),

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som
avser fordon som används av den kommunala organisationen för
räddningstjänst under utbildning eller höjd beredskap enligt
vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala
organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd
beredskap. Förordning (2014:1282).

17 a § I förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk
kontroll finns bestämmelser om att myndigheter, som för
bedömning av överrensstämmelse eller annan teknisk kontroll
får meddela särskilda föreskrifter om ackreditering, ska
samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Förordning (2011:812).

18 § Utöver vad som anges i 3 kap. 14 § och 4 kap. 13 § får
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om och i ett enskilt
fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna
förordning för

1. ett visst fordon,

2. en viss fordonstyp,

3. en viss grupp eller en viss kategori av fordon.

Undantag får föreskrivas eller beslutas om det

1. behövs med hänsyn till fordonets eller fordonens
konstruktion eller användning eller är motiverat av något
annat särskilt skäl,

2. kan ske utan fara för trafiksäkerheten och inte medför
någon väsentlig störning för omgivningen eller någon annan
avsevärd olägenhet, samt

3. är förenligt med tillämpliga EU-rättsakter, avtal om
ömsesidigt erkännande och reglementen.

Ett undantag enligt första stycket får förenas med villkor.
Förordning (2010:791).

19 § Socialstyrelsen får, efter samråd med
Transportstyrelsen, meddela föreskrifter om
sjukvårdsutrustning i utryckningsfordon för transport av
sjuka eller skadade.

20 § Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell
överenskommelse som enbart berör styrelsens föreskrifter.

21 § Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som
ankommer på Sverige enligt artikel 6 och 7.1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6
juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos
nyttofordon i trafik i gemenskapen, ändrat genom
kommissionens direktiv 2003/26/EG, samt fullgöra den
rapporteringsskyldighet och de uppgifter som ankommer på den
behöriga myndigheten enligt artikel 7.2 i direktivet.

Tillsyn m.m.

22 § Om inte annat föreskrivs, utövar Transportstyrelsen
tillsyn över efterlevnaden av fordonslagen (2002:574), denna
förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna förordning.

23 § I fråga om tekniska tjänster som är etablerade utomlands
ska godkännandemyndigheten löpande förvissa sig om att
organet uppfyller de krav som anges i 7 kap. 2 och 3 §§.

Övergångsbestämmelser

2009:211

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 i fråga
om 2 kap. 3 och 4 §§ och i övrigt den 29 april 2009.
Förordning (2010:100).

2. För tiden till och med den 29 februari 2012 får
förfarandet med registreringsbesiktning tillämpas även i
fråga om andra nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana
fordon, än sådana som anges i 4 kap. 3 och 4 §§.
Förordning (2010:100).

3. Fordonsförordningen (2002:925) ska upphöra att gälla den
29 april 2009.

4. Föreskrifter som har meddelats med stöd av
fordonsförordningen (2002:925) ska vid tillämpningen av den
nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande
bemyndigande i den nya förordningen.

5. Om en fordonstyp har godkänts vid typbesiktning enligt
bestämmelserna i den tidigare upphävda
terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller i den tidigare
upphävda fordonskungörelsen (1972:595) ska godkännandet anses
som ett meddelat nationellt typgodkännande enligt denna
förordning. Dock får nya intyg om överensstämmelse inte
utfärdas för sådana fordon.

6. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § i den
tidigare upphävda fordonskungörelsen (1972:595) i dess
lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid
mopedbesiktning enligt 48–54 §§ fordonskungörelsen i dess
lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på
sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad
som sägs om mopeder klass II. Om en sådan moped har ändrats
på ett sådant sätt som anges i 50 § fordonskungörelsen och
därefter återställts får mopeden besiktas enligt 48–54 §§
fordonskungörelsen enligt dess lydelse före den 1 november
1998, varvid 17 § fordonskungörelsen får tillämpas i sin
lydelse före den 1 november 1998.

7. En teknisk tjänst som har utsetts och anmälts enligt 11
kap. 17 § fordonsförordningen (2002:925) ska anses ha utsetts
och anmälts enligt bestämmelserna i denna förordning.

2010:75

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Bemyndigandet i 8 kap. 16 § första stycket punkt 5 ska
inte gälla sådana besiktningsorgan som avses i punkt 2 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2010:39) om ändring i
fordonslagen (2002:574).

3. Enskilt godkännande får fram till och med den 31 december
2010 även meddelas på grundval av provning som utförts av
sådana besiktningsorgan som avses i punkt 2 i
övergångsbestämmelserna till lagen (2010:39) om ändring i
fordonslagen (2002:574).

4. En besiktningstekniker enligt 1 kap. 3 § fordonslagen
(2002:574) som efter den 1 januari 2008 varit anställd för
att utföra besiktningar hos ett sådant besiktningsorgan som
avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen
(2010:39) om ändring i fordonslagen (2002:574) ska anses
behörig att utföra besiktningar i samma omfattning och lika
länge som han eller hon var behörig till det hos det
besiktningsorganet vid denna förordnings ikraftträdande.