Förordning (2009:27) om ekologisk produktion

SFS nr
2009:27
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-01-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:1059
Upphävd
2014-01-01

EG-bestämmelser som kompletteras av förordningen

1 § Denna förordning kompletterar bestämmelserna i följande
EG-förordningar (EG-bestämmelser)

1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och
om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/911,

2. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september
2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska
produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och
kontroll2, och

3. kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december
2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska
produkter från tredjeländer3.

Denna förordning kompletterar också bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EG-bestämmelser) i den utsträckning bestämmelserna
är tillämpliga på de EG-bestämmelser som anges i första
stycket.

Behöriga myndigheter

2 § De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat
har enligt EG-bestämmelserna ska utföras av

1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,

2. Statens jordbruksverk i fråga om produktion och hantering i
övrigt av jordbruksprodukter, samt

3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om
att godkänna kontrollorgan enligt artikel 27.4 i rådets
förordning (EG) nr 834/2007 och att utöva tillsyn över
kontrollorgan enligt artiklarna 27.8, 27.9 a–b och 27.9 d i
rådets förordning (EG) nr 834/2007.

De behöriga myndigheterna ska i den mån det behövs samråda om
tillämpningen av förordningen.

Om kontroll finns särskilda bestämmelser i 3 och 4 §§.

Kontroll

3 § Tullverket ska utföra den dokumentkontroll som ansvarig
myndighet är skyldig att utföra enligt artiklarna 13 och 14 i
kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008.

4 § Kontrollen över efterlevnaden av EG-bestämmelserna ska
utövas enligt följande.

Livsmedelsverket utövar kontroll i fråga om livsmedel.

Konsumentverket utövar kontroll i fråga om marknadsföring.

Jordbruksverket utövar kontroll över produktion och hantering i
övrigt av jordbruksprodukter som är ekologiskt framställda.

5 § Kontrollorgan som utför kontroll enligt EG-bestämmelserna
får vid avvikelser och överträdelser endast återkalla utfärdat
certifikat. Beslut om andra åtgärder enligt artikel 30 i rådets
förordning (EG) nr 834/2007 med anledning av avvikelser och
överträdelser fattas av Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Övergångsbestämmelser

2009:27

1. Denna förordning träder i kraft 5 februari 2009.
Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2009, utom när det gäller åtgärder vid överträdelser
och oegentligheter och vid misstanke om överträdelser och
oegentligheter.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:702) om EG:s
förordning om ekologiskt framställda produkter.