Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

SFS nr
2009:969
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2009-10-15

Uppgifter

Kontrollverksamhet

1 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
har till uppgift att kontrollera
försvarsunderrättelseverksamheten hos de myndigheter som
enligt förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet.
Inspektionen ska kontrollera att dessa myndigheter, i den
försvarsunderrättelseverksamhet som utförs, efterlever lagar
och förordningar samt i övrigt fullgör sina skyldigheter.

2 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
är kontrollmyndighet enligt lagen (2008:717) om signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet och har de uppgifter som
framgår av den lagen.

3 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ska granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258)
om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens
försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
samt enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter
i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet.

4 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ska i kontrollverksamhet enligt 1 §

1. följa hur lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131)
om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,

2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i
enlighet med den inriktning som är bestämd,

3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad
inhämtning av underrättelser bedrivs med särskilda metoder,

4. granska övriga medel och metoder för inhämtning av
underrättelser som används, och

5. granska principer för rekrytering och utbildning av
personal.

5 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ska utöva sin kontroll genom inspektioner och andra
undersökningar hos de myndigheter som avses i 1 §.

Inspektionen ska lämna dessa myndigheter de synpunkter och
de förslag till åtgärder som föranleds av
kontrollverksamheten. Om det behövs, ska inspektionen också
lämna dessa synpunkter och förslag om åtgärder till
regeringen.

Inspektionen ska senast den 1 mars varje år till regeringen
lämna en rapport över föregående års granskningsverksamhet.

6 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
har rätt att av andra myndigheter få de upplysningar och det
biträde som behövs för dess verksamhet.

Verkställighetsuppgifter

7 § Av 12 § lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet framgår att Statens
inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska
verkställa beslut om tillgång till signalbärare.

Verkställighetsåtgärder får vidtas av den anställde vid
inspektionen som nämnden bestämmer.

Ledning

8 § I 10 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om Statens
inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens ledning och
sammansättningen av den nämnd som leder myndigheten. Nämnden
ska ha högst sju ledamöter.

9 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

10 § Nämnden får i fråga om kontrollärenden enligt 10 a §
lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet, i arbetsordning eller genom
ett särskilt beslut, lämna över till nämndens ordförande
eller vice ordförande att fatta beslut av enkel beskaffenhet.
Ett sådant beslut ska anmälas till nämnden på sätt och tid
som nämnden bestämmer.

Organisation

11 § Vid Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten finns ett kansli.

Handläggning av ärenden om kontroll i myndighetens nämnd

12 § Nämnden sammanträder i fråga om kontrollverksamheten på
kallelse av ordföranden. Nämnden ska dessutom sammanträda om
någon ledamot eller någon av de myndigheter som bedriver
försvarsunderrättelseverksamhet begär det.

13 § Vid handläggningen av ett ärende i kontrollverksamheten
som kräver särskild kompetens får nämnden förordna en
sakkunnig person att biträda nämnden.

14 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett
ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande får av nämnden tillerkännas
skälig ersättning av allmänna medel för sina
inställelsekostnader.

15 § Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden
som kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till
Åklagarmyndigheten (Riksåklagarens kansli) eller annan
behörig myndighet. Om nämnden uppmärksammar felaktigheter
som kan medföra skadeståndsansvar för staten gentemot en
fysisk eller en juridisk person, ska nämnden anmäla det till
Justitiekanslern.

Om nämnden finner omständigheter som Datainspektionen bör
uppmärksammas på, ska nämnden anmäla det till inspektionen.

Nämnden ska samråda med den berörda myndigheten innan en
sådan anmälan som avses i första och andra styckena lämnas.
Till anmälan ska nämnden foga sin utredning. Efter det att
anmälan har gjorts ska nämnden lämna myndigheten det biträde
som behövs.

Anställningar och uppdrag

16 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ska inte tilllämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om
ärendeförteckning.