Offentlig upphandling

Offentlig upphandling avser inköp av varor och tjänster som sker från offentlig sektor. Enligt lag är stat, kommun, myndigheter och landsting skyldiga att upphandla varor och tjänster enligt särskilda riktlinjer och nivåer. Till viss del omfattas även offentligt ägda bolag, stiftelser, föreningar och sammanslutningar av regelverket och är således att se som upphandlande enheter.

I Sverige uppskattas offentliga upphandlingar omsätta totalt 700 miljarder kronor per år. Varje år genomförs ca 18 000 annonserade upphandlingar.

De flesta upphandlingarna regleras av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). För vissa varor och tjänster gäller dock andra specialagar. T.ex. upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Lagstiftarens syfte är att alla företag som deltar i upphandlingarna ska ha samma förutsättningar, oavsett om företaget är nystartat eller etablerat, samt oavsett om företaget finns i Sverige eller annat EU-land. Regelverket för offentlig upphandling ser nästan likadant ut inom hela EU men med vissa nationella skillnader.

Sedan 2010 kan ett avtal som har tecknats i strid mot lagen ogiltigförklaras av förvaltningsdomstol.

En överprövning kan ske såväl före som efter att ett tilldelningsbeslut har fattats. Det är viktigt att tänka på att tidsfristen för att få en överprövning är 10 dagar från att tilldelningsbeslutet skickats ut. Har tilldelningsbeslutet skickats ut med post är det istället 15 dagar.