Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • AD 2019 nr 57: Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på...
 • MIG 2019:26: Fråga om ett ogift barn vid förälders naturalisation ska förvärva svenskt...
 • RK 2019:1: PTS skyldighetsbeslut har förenats med en förpliktelse beträffande vilka...
 • RK 2019:2: Marknaden för fasta telefontjänster har inte sådana särdrag att det är mo...
 • MIG 2019:25: Bedömningen av när en ny omständighet ska föras fram bör utgå ifrån att d...
 • MIG 2019:24: Framsteg som en doktorand har gjort utomlands i sina studier har beaktats...
 • AD 2019 nr 56: En projektassistent har haft flera tidsbegränsade anställningar vid ett u...
 • MIG 2019:23: En person uppfyller förutsättningarna för uppehållstillstånd för studier...
 • MÖD 2019:25: Fråga om byte av fönster krävt bygglov ----- En fastighetsägare har överk...
 • AD 2019 nr 53: En illustratör har enligt huvudsakligen muntliga uppdragsavtal varit uppd...
 • AD 2019 nr 54: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • AD 2019 nr 55: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • MIG 2019:22: Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om ankny...
 • AD 2019 nr 52: Fråga om behörig domstol. Ett bolag har inkommit till Arbetsdomstolen med...
 • MIG 2019:20: Åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsve...
 • MIG 2019:21: En ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning kan avslås på grun...
 • AD 2019 nr 50: Mellandomsprövning avseende bussbranschavtalets innebörd såvitt avser del...
 • AD 2019 nr 51: Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.
 • MÖD 2019:26: Ansökan om förlängd igångsättningstid ----- En ansökan om förlängd igångs...
 • MIG 2019:19: Vid prövningen av om arbetstillstånd ska beviljas finns det inget som hin...
 • MIG 2019:18: Fråga om betydelsen av ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av om...
 • AD 2019 nr 48: Tolkning av en bestämmelse i ett företagsanpassat kollektivavtal om vilod...
 • AD 2019 nr 49: En avdelningschef på ett bevakningsföretag har tillskansat sig egendom so...
 • MIG 2019:17: Tolv månader är den maximala tid som en utlänning får hållas i förvar för...
 • AD 2019 nr 47: I samband med riksavtalsförhandlingar har en arbetstagar- och en arbetsgi...
 • HFD 2019 ref. 45: Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett syst...
 • HFD 2019 ref. 48: Fråga i mål om sjukersättning hur det ska avgöras om en försäkrad har en...
 • AD 2019 nr 46: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förl...
 • HFD 2019 ref. 43: Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidr...
 • MIG 2019:16: En utlänning har beviljats uppehållstillstånd för arbete men p.g.a. förse...
 • HFD 2019 ref. 47: Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgång...
 • MÖD 2019:22: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har bedömt a...
 • HFD 2019 ref. 46: Fråga om upplåtelse av möblerade lägenheter utgör skattepliktig rumsuthyr...
 • AD 2019 nr 45: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • MIG 2019:15: Det finns förutsättningar att bevilja en utlänning fortsatt uppehållstill...
 • HFD 2019 ref. 41: En försäkrad som är arbetslös omfattas av rätten till förebyggande sjukpe...
 • HFD 2019 ref. 42: Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.
 • HFD 2019 ref. 44: En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevis...
 • HFD 2019 ref. 38: En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningssky...
 • HFD 2019 ref. 39: Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana prise...
 • HFD 2019 ref. 37: En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst ino...
 • RH 2019:32: Fråga om straffmätning för grov narkotikasmuggling bestående i befattning...
 • AD 2019 nr 43: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 44: Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på...
 • MIG 2019:14: Inom ramen för bedömningen av en asylsökandens skyddsbehov kan även fråga...
 • MÖD 2019:12: Omprövning av dikningsföretag ----- Mål om omprövning av en markavvattnin...
 • MIG 2019:12: Kravet på försörjningsförmåga kan uppfyllas genom att anknytningspersonen...
 • MIG 2019:13: Praktiska eller legala hinder för en palestinsk flykting mot att återvänd...
 • AD 2019 nr 40: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • AD 2019 nr 41: Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gru...
 • AD 2019 nr 42: Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2019 nr 39: En polis har efter säkerhetsprövning av Polismyndigheten, enligt säkerhet...
 • AD 2019 nr 38: En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att h...
 • AD 2019 nr 37: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • MIG 2019:11: Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap för en person som varit verk...
 • AD 2019 nr 35: En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har...
 • AD 2019 nr 36: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • MIG 2019:10: En asylsökande har inte ansetts utesluten från att anses som flykting på...
 • MIG 2019:9: Vid bedömningen av om en asylsökande ska undgå ansvar för sådana gärninga...
 • AD 2019 nr 33: En undersköterska på ett äldreboende har använt ett olämpligt språkbruk s...
 • AD 2019 nr 34: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid...
 • MIG 2019:8: När Migrationsverket har återkallat eller upphävt en utlännings Schengenv...
 • MÖD 2019:7: Bygglov för enbostadshus ----- Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om...
 • AD 2019 nr 32: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • MIG 2019:7: Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av d...
 • AD 2019 nr 29: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades...
 • AD 2019 nr 30: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades...
 • AD 2019 nr 31: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • HFD 2019 ref. 16: Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader...
 • AD 2019 nr 27: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlik...
 • AD 2019 nr 28: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tin...
 • AD 2019 nr 24: Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.
 • AD 2019 nr 25: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.
 • AD 2019 nr 26: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.
 • MÖD 2019:6: Tillsyn enligt miljöbalken ----- Klagomål på buller från vindkraftverk. M...
 • MIG 2019:6: Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit fr...
 • AD 2019 nr 22: Sju arbetstagare anställda hos bolag i en mediekoncern träffade avtal med...
 • AD 2019 nr 23: Målet gällde skadestånd. Domen innebär stadfästelse av förlikning.
 • HFD 2019 ref. 15: Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande före...
 • MIG 2019:5: Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det lan...
 • AD 2019 nr 21: En dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verkställas...
 • AD 2019 nr 19: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2019 nr 20: Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade,...
 • MÖD 2019:5: Tillstånd till vindkraftpark ----- I ett mål om tillstånd till uppförande...
 • MIG 2019:4: Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighe...
 • MIG 2019:3: Begreppet vårdnadshavare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen in...
 • AD 2019 nr 18: Målet gällde otillåten kvittning m.m. Domen innebar stadfästelse av förli...
 • AD 2019 nr 16: Två bolag har tecknat kollektivavtal i form av s.k. hängavtal till byggav...
 • AD 2019 nr 17: Fråga bl.a. om tre målare varit anställda hos ett måleriföretag eller hos...
 • MÖD 2019:4: Skyldighet att kommunicera granskningsutlåtande i detaljplaneärende -----...
 • MIG 2019:2: Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppf...
 • AD 2019 nr 14: Målet gällde skadestånd för brott mot lagen (1990:409) om skydd för föret...
 • AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvi...
 • MÖD 2019:3: Regresstalan avseende efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 6 § miljöbalk...
 • MIG 2019:1: En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens i...
 • AD 2019 nr 12: Fråga om förutsättningar föreligger för att interimistiskt vid vite förbj...
 • AD 2019 nr 13: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • MÖD 2019:2: Detaljplan för uppförande av bostadshus ----- Kommunen har i detaljplan u...
 • AD 2019 nr 10: Fråga om en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott geno...
 • AD 2019 nr 11: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...