Skadestånd offentlig upphandling

En leverantör som anser att den har lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet har brutit mot lagen om offentlig upphandling kan kräva skadestånd. Skadestånd kan lämnas om den upphandlande myndigheten inte följt någon av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och leverantören på grund av detta har lidit skada. En leverantör som vill begära skadestånd måste ansöka om stämning hos tingsrätten. Ansökan måste ha kommit in inom ett år från den tidpunkt då avtalet slöts eller förklarades ogiltigt genom ett avgörande som vunnit laga kraft. Leverantörer kan få ersättning för kostnader i samband med att förbereda anbud och i övrigt delta i en upphandling. Vidare kan leverantörer dessutom få skadestånd för utebliven vinst.

Våra upphandlingsjurister eller advokater hjälper er att utreda vilka möjligheter ni har att kräva skadestånd. Finns det möjlighet att kräva skadestånd hjälper vi er med att framställa skadeståndskrav mot den upphandlande myndigheten och företräder er vid domstol. Våra juridiska råd grundas på vår mångåriga och breda erfarenhet av offentlig upphandling inom många olika branscher. Vi har tillgång till en omfattande rättsfallsdatabas där vi kan jämföra ert fall mot liknande fall.