Göta hovrätt referat RH 1994:22

Court
Göta hovrätt
Reference
RH 1994:22
Målnummer
Ö476-93
Avdelning
3
Avgörandedatum
1993-06-17
Rubrik
Hyresintäkter från fastighet, som sålts på exekutiv auktion och som belöper på tid efter tillträdesdagen, har ansetts tillkomma köparen endast i den mån de förfallit till betalning efter fördelningssammanträdet.
Lagrum
12 kap. 6 §, 8 § och 36 § utsökningsbalken

Fastighetsaktiebolaget D. köpte en hyresfastighet på exekutiv auktion. Bolaget begärde inför fördelningssammanträdet att det från köpeskillingen skulle avräknas den del av tidigare inbetald förskottshyra som belöpte på tiden efter fördelningssammanträdet.

Kronofogdemyndigheten avslog, med hänvisning till 12 kap. 36 § utsökningsbalken, bolagets begäran.

Bolaget anförde besvär till hovrätten och anförde: 12 kap. 36 § utsökningsbalken ger kronofogdemyndighet möjlighet att förordna köparen att i särskild ordning uppbära avkastning före tillträdesdagen. Detta lagrum säger däremot inget om köparens rätt till avkastning efter tillträdesdagen. Frågan om rätt till sådan avkastning regleras inte i utsökningsbalken utan i jordabalken.

Göta hovrätt (1993-06-17, hovrättslagmannen Ulla Maiander samt hovrättsråden Lennart Thorelli och Johan Stenberg, referent) lämnade besvären utan bifall och anförde:

Bolaget har gjort gällande att jordabalkens regler om rätt till avkastning skall tillämpas och att bolaget därför skall få tillgodoräkna sig den del av hyrorna för mars månad som belöper på tiden efter tillträdesdagen.

Enligt 4 kap. 10 § jordabalken har köpare av fastighet rätt till hyra, som belöper på tiden efter tillträdesdagen. I 12 kap. 6 § utsökningsbalken stadgas ifråga om rätt till avkastning i samband med exekutiv försäljning av fastighet att ägare till utmätt fastighet får tillgodogöra sig vanlig avkastning till dess fastigheten sålts och skall tillträdas av köparen. Enligt 8 § samma kapitel skall, om borgenär begär det och skäl föreligger, bl.a. hyra som förfaller till betalning under förfarandets gång uppbäras av kronofogdemyndigheten eller syssloman. Myndigheten får enligt 36 § samma kapitel förordna att obetald avkastning av fastigheten, som enligt 8 eller 9 § har skolat betalas till myndigheten eller syssloman och som har förfallit under tiden till och med den dag då köparen har tillträtt fastigheten, skall tillkomma denne. Som tillträdesdag räknas enligt lagrummet den dag då enligt kungörelse fördelningssammanträdet skall äga rum.

Angivna bestämmelser i utsökningsbalken innebär till skillnad från jordabalkens regler att förfallodagen är avgörande för köparens rätt till avkastning från fastigheten. Köparen kan således inte annat än efter särskilt förordnande enligt 36 § göra anspråk på hyra som förfallit till betalning till och med tillträdesdagen, även om hyran helt eller delvis belöper på tid därefter. Besvären skall därför lämnas utan bifall.

Målnummer Ö 476/93