Göta hovrätt referat RH 1994:47

Court
Göta hovrätt
Reference
RH 1994:47
Målnummer
B553-94
Avdelning
5
Avgörandedatum
1994-07-08
Rubrik
Sedan hovrätt dömt tilltalad till frihetsstraff och ålagt reseförbud med anmälningsskyldighet yrkar åklagaren, utan att vädja mot domen, att den tilltalade skall häktas. Hovrätten har avvisat yrkandet.
Lagrum
24 kap. 21 § rättegångsbalken
Rättsfall
•  NJA 1964 s. 489
•  SvJT 1970 rf s. 89
•  NJA 1974 s. 16
•  NJA 1978 s. 4

Göta hovrätt dömde J.T. för egenmäktighet med barn till fängelse samt förordnade i samband därmed att henne tidigare ålagt reseförbud med anmälningsskyldighet skulle bestå till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vann laga kraft. Innan så skedde begärde åklagaren hos hovrätten, under påstående att J.T. ej följt anmälningsskyldigheten och ej heller påträffats av polis som efterspanat henne, att hovrätten omedelbart skulle häkta J.T..

Göta hovrätt (1994-07-08, hovrättsråden Carl Wilhelm Nisser och Lars Holm, referent, samt hovrättsassessorn Ulf Grimsborn) anförde i beslut: Hovrätten har avgjort det mål vari häktning begärs. Hovrätten är därmed icke behörig att pröva åklagarens framställning och avvisar därför denna.

Målnummer B 553/94