Göta hovrätt referat RH 2002:101

Court
Göta hovrätt
Reference
RH 2002:101
Målnummer
B1123-01
Avgörandedatum
2002-01-07
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 17 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Vid ett bostadsinbrott i mars 2001 tillgrep A.M. och hans kamrat 33 000 kr i kontanter, guldsmycken värda minst 50 000 kr, en videokamera, en mobiltelefon, en kamera m.m. , allt värt sammanlagt minst 110 000 kr. I juni samma år misshandlade A.M. och hans kamrat en person genom att – såvitt angår A.M. – tilldela målsäganden ett knytnävsslag och en spark i ansiktet och minst en spark mot överkroppen. Kamraten slog målsäganden i huvudet och sparkade honom på kroppen sedan han fallit omkull. Målsäganden tillfogades svåra skador, bl.a. en skallbasfraktur, blödning i hjärnhinnan och i hjärnvävnaden.

Personliga förhållanden: A.M. som är född år 1984 var tidigare ostraffad. Han levde under ordnade förhållanden, hade ett starkt stöd från sin familj och hade inga missbruksproblem

Tingsrätten dömde A.M. för grov misshandel och grov stöld till sluten ungdomsvård i tio månader. – Med hänsyn till straffvärdet och brottens art fann tingsrätten att synnerliga skäl förelåg för att döma AM. till fängelse. Vid sådant förhållande skulle påföljden bestämmas till sluten ungdomsvård.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast på så sätt att tiden för den slutna ungdomsvården kortades till åtta månader. – Hovrätten ansåg att straffvärdet för de brott som A.M. hade gjort sig skyldig till motsvarade fängelse i två år. Med hänsyn till A.M:s ålder och till att villkorlig frigivning inte var möjlig ansåg hovrätten att vårdtiden skulle kortas.