Göta hovrätt referat RH 2002:79

Court
Göta hovrätt
Reference
RH 2002:79
Målnummer
B3263-02
Avdelning
3
Avgörandedatum
2002-10-24
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 8 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Under senvintern 2002 förvärvade och sålde H.F. till minderåriga ynglingar sex à sju liter olovligen tillverkad sprit.

Personliga förhållanden: H.F. som är född 1986 var ostraffad och levde under ordnade förhållanden.

Tingsrätten dömde H.F. enligt 10 kap. 1 § 3 och 2 § 1 alkohollagen för brott mot samma lag och olovlig försäljning av alkoholdrycker att böta 50 dagsböter.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom i ansvarsdelen.