Göta hovrätt referat RH 2003:78

Court
Göta hovrätt
Reference
RH 2003:78
Målnummer
B1855-03
Avdelning
3
Avgörandedatum
2003-09-04
Rubrik
Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofridskränkning. - Referat nr 9 av totalt 22 hovrättsdomar som har meddelats under 2003 (referat RH 2003:70-91). Redovisningen upptar inte alla domar avseende grov kvinnofridskränkning som har meddelats av hovrätterna under år 2003 utan får närmast ses som en exemplifiering av hovrätternas rättstillämpning. Särskilt skall anmärkas att i de inte så få fall då domen upptar annat eller andra brott än grov kvinnofridskränkning redovisas inte domen, om inte det andra brottet kan sägas utgöra ett led i kränkningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan merendels i sammanfattning. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Samtliga domar har vunnit laga kraft.

Gärningarna : D.S. har under tiden mars ? den 12 juni 2003 i makarnas gemensamma bostad och i en av dem disponerad affärslokal kränkt sin hustru enligt följande. (1) Den 1 april hotade han att döda hustrun med en kniv som han samtidigt visade. Samma dag utdelade han två knytnävsslag som träffade hustrun i huvudet samt spottade henne flera gånger i ansiktet. (2) Den 3 juni utdelade D.S. tre knytnävsslag som träffade hustrun i huvudet. Samma dag spottade han henne flera gånger i ansiktet. (3) Dagen därpå hotade D.S. att slakta såväl hustrun som hennes farbror. Samma dag utdelade han ett slag med öppen hand som träffade hustrun i ansiktet samt spottade henne flera gånger i ansiktet. (4) Den 8 eller 9 juni tog D.S. ett strypgrepp runt hustruns hals vilket medfört andnöd och smärta. Samma dag spottade han hustrun flera gånger i ansiktet samt hotade att skada henne. (5) Den 12 juni utdelade D.S. ett slag med öppen hand som träffade hustrun i ansiktet. (6) Under perioden mars ? mitten av juni 2003 har D.S. vid ett stort antal tillfällen utöver de i det föregående särskilt nämnda händelserna dels hotat att skada eller döda hustrun, dels spottat henne i ansiktet och därvid yttrat sig kränkande och nedsättande till henne.

Personliga förhållanden: D.S. är född år 1957. Han förekom inte i belastningsregistret för brott som enligt tingsrätten var att beakta i sammanhanget. Han levde under ordnade sociala förhållanden. Ingenting tydde på missbruk. D.S. var häktad i målet.

Tingsrätten dömde D.S. för grov kvinnofridskränkning till fängelse i tio månader. Artbrott.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.