Högsta Domstolen referat NJA 1982 s. 124 (NJA 1982:21)

Court
Högsta Domstolen
Reference
NJA 1982 s. 124 (NJA 1982:21)
Målnummer
Ö165-82
Domsnummer
SÖ482-82
Avgörandedatum
1982-03-04
Rubrik
Ansökan om resning beträffande en av skiftesman förrättad bodelning har upptagits till prövning.
Rättsfall
NJA 1980 s. 320

(Jfr 1980 s 320)

Stockholms TR dömde d 7 aug 1980 till äktenskapsskillnad mellan J.T. och M.T. samt förordnade d 17 nov samma år advokaten S.N. och D. att förrätta uppteckning av parternas tillgångar och skulder och att verkställa delning av deras bo. N. och D. förrättade d 14 maj 1981 bodelning mellan parterna.

J.T., som delgavs bodelningshandlingen d 19 maj 1981 men ej väckt klandertalan, ansökte i HD om resning i bodelningsärendet.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Östling, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: J.T. har inte förebragt någon omständighet som kan föranleda resning. HD lämnar därför resningsansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Hult, Brundin, Welamson, referent, Hessler och Nordenson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.