Högsta Domstolen referat NJA 1990 s. 114 (NJA 1990:20)

Court
Högsta Domstolen
Reference
NJA 1990 s. 114 (NJA 1990:20)
Målnummer
Ö1614-89
Domsnummer
SÖ121-90
Avgörandedatum
1990-03-12
Rubrik
Konkursansökan mot aktiebolag har ansetts skola avvisas, när för bolaget ej fanns någon till patent- och registreringsverket anmäld styrelse samt upplysning om annan ställföreträdare för bolaget saknades.
Lagrum
•  111 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
•  9 § delgivningslagen (1970:428)
•  15 § delgivningslagen (1970:428)
•  16 § delgivningslagen (1970:428)
•  8 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385)
Rättsfall
NJA 1979 s. 655

Kronofogdemyndigheten i Malmöhus län ansökte vid Trelleborgs TR att Syrengård Aktiebolag skulle försättas i konkurs.

TR:n (rådmannen Trulsson) anförde i beslut d 28 sept 1989: Enligt registreringsbevis d 21 sept 1989 från patent- och registreringsverket saknar gäldenärsbolaget till aktiebolagsregistret anmäld styrelse.

Eftersom gäldenärsbolaget således saknar ställföreträdare med behörighet att företräda bolaget i denna angelägenhet, kan konkursansökningen ej upptas av TR:n.

TR:n avvisar konkursansökningen.

Riksskatteverket anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att HovR:n skulle upphäva TR:ns beslut och förordna att TR:n skulle fortsätta handläggningen av ärendet.

HovR:n (hovrättsrådet Engström, referent, samt adj led rådmannen Staafgård och adj led Gilljam) anförde i beslut d 15 nov 1989: Riksskatteverket har som skäl för sitt yrkande anfört: Syrengård Aktiebolag saknar till aktiebolagsregistret anmäld styrelse. Delgivning kan i sådant fall ske med revisor eller aktieägare. Uppgift om vem som numera är bolagets revisor och aktieägare har inte gått att få. Delgivning av konkursansökan och föreläggande skall därför ske genom kungörelse.

HovR:n gör följande bedömning.

Möjligheten att delge en konkursansökning genom kungörelse regleras i 15 och 16 §§ delgivningslagen. En tillämpning av 15 § förutsätter att det finns en bestämd person med vilken delgivning skall ske och  som det av angivna skäl inte går att nå för delgivning i annan ordning. I målet finns ingen uppgift om vem som är behörig att motta ansökning en för gäldenärsbolagets räkning. Det saknas därför möjlighet att delge ansökningen genom kungörelse med stöd av 15 §. Förutsättningar saknas också att delge bolaget konkursansökningen med stöd av 16 §.

HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Riksskatteverket anförde besvär och yrkade återförvisning av målet till TR:n för fortsatt handläggning.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Nyman, Rydin, Magnusson, Munck, referent och Danelius) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.