Högsta Domstolen referat NJA 1993 s. 723 (NJA 1993:128)

Court
Högsta Domstolen
Reference
NJA 1993 s. 723 (NJA 1993:128)
Målnummer
Ö406-90
Domsnummer
SÖ740-93
Avgörandedatum
1993-12-10
Rubrik
Sedan talan väckts mot ett aktiebolag angående skadestånd men talan avvisats på grund av en mellan parterna i avtal intagen skiljeklausul, har bolaget försatts i konkurs som avslutats utan överskott. Den till HD fullföljda besvärstalan har avvisats enär bolaget upplösts.
Lagrum
•  10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672)
•  13 kap. 19 § första st. aktiebolagslagen (1975:1385)
Rättsfall
•  NJA 1974 s. 13
•  NJA 1974 s. 295
•  NJA 1977 C 247
•  NJA 1979 s. 700
•  NJA 1982 s. 820
•  NJA 1987 s. 552
•  NJA 1988 s. 110
•  NJA 1988 s. 374

J.W. yrkade vid Stockholms TR förpliktande för Pro Racing AB att till honom utge 350 000 kr jämte ränta samt åberopade som grund härför i huvudsak att bolaget brutit mot ett mellan parterna träffat samarbetsavtal och därigenom förorsakat honom skada. Bolaget yrkade att käromålet skulle avvisas under åberopande av en i samarbetsavtalet intagen skiljeklausul.

I beslut d 31 okt 1989 avvisade TR:n käromålet på grund av den åberopade skiljeklausulen och förpliktade J.W. att ersätta bolaget för rättegångskostnader med 5 000 kr jämte viss ränta.

J.W. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att HovR:n, med undanröjande av skyldigheten för honom att ersätta motpartens rättegångskostnader, skulle återförvisa målet till TR:n.

HovR:n lämnade i beslut d 13 febr 1990 besvären utan bifall.

J.W. (ombud advokaten M.A.) anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Pro Racing AB (ombud advokaten S.I.L.) bestred ändring.

Efter föredragning d 8 juli 1991 meddelade HD prövningstillstånd och förordnade att Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut skulle beredas tillfälle att yttra sig i målet.

I HD blev upplyst att Pro Racing AB försatts i konkurs d 21 jan 1992 och att konkursen genom beslut d 26 nov 1992 avskrivits enligt 10 kap 1 § KL.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Graffman, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Om aktiebolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott är bolaget enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen (1975:1385) upplöst när konkursen avslutas. I enlighet härmed har bolaget upplösts d 26 nov 1992, dvs under målets handläggning i HD. Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och därmed partshabilitet. Från denna regel har emellertid i rättspraxis gjorts vissa undantag (se t ex NJA 1974 s 13, NJA 1979 s 700 och NJA 1988 s 110). Någon omständighet som i förevarande fall kan medföra att undantag skall göras från huvudregeln föreligger inte. Sedan bolaget blivit upplöst är det sålunda ej längre behörigt att vara part i målet. HD avvisar därför J.W:s besvärstalan.

HD (JustR:n Vängby, Freyschuss, Gad, Nyström, referent, och Westlander) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.