Högsta Domstolen referat NJA 1994 s. 118 (NJA 1994:24)

Court
Högsta Domstolen
Reference
NJA 1994 s. 118 (NJA 1994:24)
Målnummer
T1784-93
Domsnummer
ST60-94
Avgörandedatum
1994-03-04
Rubrik
Fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 1 st FB har ansetts omfatta även beslut av HovR enligt 7 kap 19 § FB att en förälder i stället för barnet skall ersätta motpartens rättshjälpskostnader.
Lagrum
•  7 kap. 19 § föräldrabalken (1949:381)
•  20 kap. 12 § föräldrabalken (1949:381)
Rättsfall
•  NJA 1990 s. 457
•  NJA 1992 C 52

(Jmf 1990 s 457)

Svea HovR (hovrättsråden Grahn och Genell samt t f hovrättsassessorn Lombach, referent) meddelade d 31 mars 1993 dom i mål angående underhållsbidrag mellan K.B. och A-S.S., företrädd av sin mor I.S. såsom ställföreträdare. Eftersom utgången i HovR:n innebar att K.B. till viss del var vinnande part ålade HovR:n I.S. att utge jämkad ersättning för K.B:s rättshjälpskostnader i TR:n och HovR:n.

I domen angavs att enligt 20 kap 12 § FB talan inte fick föras mot denna "vad gäller underhållsbidrag".

A-S.S. sökte revision och yrkade bifall till sitt i HovR:n framställda yrkande om underhållsbidrag.

I.S. yrkade befrielse från skyldigheten att ersätta K.B:s rättshjälpskostnader.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Johnsson, föreslog i betänkande följande beslut: Enligt 20 kap 12 § FB får talan inte föras mot HovR:ns dom i mål om underhåll enligt 7 kap samma balk, såvida inte HovR:n har lämnat tillstånd till det eller annan del av domen överklagas. HovR:n har inte lämnat sådant tillstånd. Förbudet att överklaga omfattar också beslut angående rättegångskostnad parterna emellan och angående ersättning till staten i anledning av motparts rättshjälp (se NJA 1984 s 295). Att HovR:n har ålagt I.S. att i stället för A-S.S. ersätta K.B:s rättshjälpskostnader föranleder inte undantag från fullföljdsförbudet.

HD avvisar därför revisionstalan.

HD (JustR:n Knutsson, Magnusson, Lind, Lars K Beckman, referent, och Nyström) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 4 mars 1994 (nr ST 60).