Högsta Domstolen referat NJA 1998 s. 175 (NJA 1998:27)

Court
Högsta Domstolen
Reference
NJA 1998 s. 175 (NJA 1998:27)
Målnummer
T2806-97
Avgörandedatum
1998-03-25
Rubrik
En av bodelningsförrättare förrättad bodelning har inte klandrats inom föreskriven tid. Talan bl a om giltigheten av ett före bodelningen ingånget avtal om fördelningen av makarnas egendom har avvisats.
Lagrum
•  17 kap. 8 § andra st. äktenskapsbalken (1987:230)
•  17 kap. 9 § äktenskapsbalken (1987:230)
Rättsfall
•  NJA 1978 s. 132
•  NJA 1980 s. 320
•  NJA 1982 s. 124

L.L. och C.P. har varit gifta med varandra. Äktenskapet upplöstes genom dom på äktenskapsskillnad d 24 jan 1984.

Uppsala TR förordnade d 18 mars 1993 advokaten R.O. att förrätta bodelning mellan parterna. Bodelning förrättades d 23 sept 1994 och innebar bl a att C.P. tillskiftades en hälftendel i var och en av fastigheterna Bälinge-Ekeby 1:130, Danmarks-Berga 4:6 och Danmarks-Berga 4:10, allt i Uppsala kommun, vilka fastigheter utgjorde L.L:s giftorättsgods. Enligt uppgift i bodelningshandlingen hade L.L. inte förmåtts att medverka i bodelningen. Klander anfördes inte över bodelningen. C.P. beviljades sedermera lagfart på fastighetsandelarna.

Sedan C.P. ansökt om förordnande av god man enligt samäganderättslagen för försäljning av fastigheterna och L.L. motsatt sig denna begäran med hänvisning till ett mellan parterna år 1984 upprättat bodelningsavtal väckte C.P. talan mot L.L. vid Uppsala TR med yrkande att TR:n skulle förklara en d 26 jan 1984 daterad bodelningshandling ogiltig. Till grund för sin talan åberopade hon att handlingen var behäftad med formfel, alternativt att avtalet var ogiltigt på grund av svek, att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet samt att vissa avtalsvillkor var oskäliga. I andra hand yrkade hon att vissa i handlingen upptagna villkor, innebärande att fastigheterna i sin helhet tillskiftades L.L., skulle lämnas utan avseende eller i vart fall jämkas.

L.L. bestred C.P:s talan och yrkade för egen del efter genstämning att TR:n skulle fastställa att det d 26 jan 1984 ingångna avtalet utgjorde en slutlig bodelning mellan parterna, till följd varav den av R.O. d 23 sept 1994 förrättade bodelningen skulle anses sakna verkan. Han yrkade vidare att TR:n skulle undanröja de för C.P. meddelade lagfarterna.

C.P. bestred L.L:s yrkanden.

TR:n (rådmannen Lindblom) meddelade dom d 17 april 1996. TR:n fann på anförda skäl att bodelningsavtalet d 26 jan 1984 var giltigt, att som följd härav bodelningsbeslutet d 23 sept 1994 saknade verkan och att de lagfarter som meddelats med stöd av detta skulle undanröjas.

I sitt domslut anförde TR:n:

1. C.P:s yrkande lämnas utan bifall.

2. TR:n fastställer att det mellan L.L. och C.P. d 26 jan 1984 ingångna avtalet om bodelning utgör giltig bodelning parterna emellan, till följd varav bodelningsbeslut d 23 sept 1994 av bodelningsförrättaren advokaten R.O. saknar giltighet.

3. TR:n undanröjer den för C.P. meddelade lagfarten i respektive fastigheterna Bälinge-Ekeby 1:130, Danmarks-Berga 4:6 och 4:10, alla i Uppsala kommun.

C.P. överklagade i Svea HovR och yrkade bifall till sin talan vid TR:n.

L.L. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Sanmark och tf hovrättsassessorn Erik Hansson) fann i dom d 30 maj 1997 på anförda skäl att C.P:s talan om ogiltigförklaring eller jämkning av bodelningsavtalet d 26 jan 1984 inte kunna vinna bifall, varför TR:ns domslut i denna del skulle stå fast.

Vidare anförde HovR:n under rubriken Frågan om tillåtligheten av vissa yrkanden av L.L: TR:n har på yrkande av L.L. fastställt att det mellan L.L. och C.P. d 26 jan 1984 ingångna avtalet om bodelning utgör giltig bodelning parterna emellan, till följd varav bodelningsbeslutet d 23 sept 1994 av bodelningsförrättaren saknar giltighet. TR:n har också på yrkande av L.L. undanröjt den för C.P. meddelade lagfarten i resp fastigheterna Bälinge-Ekeby 1:130, Danmarks-Berga 4:6 och 4:10, i Uppsala kommun.

C.P. har inte haft något att erinra mot att TR:n har tagit upp dessa L.L:s yrkanden till prövning.

HovR:n som konstaterar att två bodelningsavtal med olika innehåll rörande en och samma bodelning inte kan godtas finner det enligt allmänna rättsgrundsatser möjligt och skäligt att på sätt TR:n har gjort pröva de av L.L. gjorda yrkandena vad gäller såväl frågan om bodelningarna som frågan om undanröjande av lagfarten. Skäl att frångå vad TR:n har bestämt saknas.

Domslut. HovR:n fastställde TR:ns domslut.

Referenten, hovrättsrådet Drangel, var av skiljaktig mening och anförde till en början under rubriken Tillåtligheten av viss talan: C.P. har i första hand yrkat, att bodelningshandlingen från år 1984 skall förklaras ogiltig på grund av formfel. L.L. har därefter genstämningsvis yrkat, dels att samma bodelningshandling skall förklaras utgöra "slutlig bodelning parterna emellan, till följd varav bodelningsbeslut av d 23 sept 1994, beslutat av förordnade bodelningsförrättaren advokat R.O., skall anses sakna giltighet", dels att TR:n undanröjer den C.P. i anledning av R.O:s bodelningsbeslut meddelade lagfarten i Bälinge Ekeby 1:130, Danmarks Berga 4:6 och Danmarks Berga 4:10 i Uppsala kommun. – L.L. har enligt protokollet från den muntliga förberedelsen i målet vid TR:n förklarat, att grunden för bestridandet och genkäromålet är att parterna d 26 jan 1984 träffat ett giltigt avtal om bodelning.

Om C.P:s ogiltighetstalan bifalles medför detta att L.L. inte kan åberopa sig på 1984 års bodelningshandling och i viss mån undanröjs härigenom en för honom föreliggande rättsovisshet. Bifalles däremot inte C.P:s ogiltighetstalan föreligger den situationen att mellan parterna finns en bodelning från 1984 – som inte av domstol förklarats ogiltig men heller inte av domstolen med rättskraftig verkan mellan parterna förklarats giltig – och en oklandrad bodelning från 1994 – som legat till grund för C.P:s lagfarter på hälftendelarna i nyssnämnda fastigheter.

Den sistnämnda situationen får anses utgöra ett exempel på rättsovisshet som utgör förfång och som enligt 13 kap 2 § 1 st RB kan upptas till prövning på begäran av en kärande. Sålunda har kunnat upptagas vid TR:n ett yrkande av L.L. att 1984 års bodelning skall förklaras giltig mellan parterna.

Vad däremot TR:n inte har ägt uppta till prövning är giltigheten av den mellan parterna, av särskilt förordnad bodelningsförrättare år 1994 företagna bodelningen, på vars rättskraft C.P. vunnit sina lagfarter. Giltigheten och rättskraften av sistnämnda bodelning kan – såsom framgår av 17 kap 9 § ÄktB – angripas och eventuellt undanröjas endast i extraordinär väg enligt bestämmelserna i 58 och 59 kap RB. Om förutsättningarna i övrigt för ansökan enligt något av dessa kapitel är uppfyllda, torde sålunda L.L. – med tillgång till ett rättskraftigt domstolsavgörande av innehåll att 1984 års bodelning är en giltig bodelning mellan makarna – kunna i HovR:n i extraordinär väg angripa giltigheten av 1994 års bodelning och eventuellt därigenom kunna erhålla undanröjande av de C.P. beviljade lagfarterna.

Med hänvisning till det sagda skall L.L:s talan avvisas i vad den avser att 1994 års bodelning skall förklaras sakna verkan och att C.P:s lagfarter skall undanröjas. Vidare skall TR:ns domslut i angivna delar undanröjas.

Den skiljaktige ledamoten behandlade därefter frågan huruvida formkravet åsidosatts. Han fann att bodelningen 1984 inte uppfyllt de formkrav som krävts för en bodelning enligt giftermålsbalkens bestämmelser och att bodelningen då inte kunde utgöra ett sådant föravtal som kunde gälla som en bodelning från det att äktenskapsskillnadsdomen vann laga kraft.

HovR:ns domslut hade enligt den skiljaktige ledamoten bort innefatta dels att HovR:n med undanröjande av TR:ns dom i samma delar avvisar L.L:s talan vid TR:n i vad den avser

a) förklaring att bodelningsbeslutet d 23 sept 1994 av advokaten R.O. skall sakna giltighet,

b) undanröjande av de för C.P. meddelade lagfarterna i fastigheterna Bälinge-Ekeby 1:130 samt Danmarks Berga 4:6 och 4:10, dels att HovR:n – med samtidigt ogillande av L.L:s fastställelsetalan att samma avtal skall förklaras utgöra slutlig bodelning mellan parterna – bifaller på det sättet C.P:s talan vid TR:n att HovR:n förklarar, att bodelningsavtalet d 26 jan 1984 inte gäller som bodelningsavtal mellan parterna efter det att äktenskapsskillnadsdomen mellan dem har vunnit laga kraft.

C.P. (ombud advokaten P.S.) överklagade och yrkade att HD skulle, med ogillande av L.L:s fastställelsetalan att avtalet d 26 jan 1984 skulle utgöra slutlig bodelning mellan parterna, bifalla hennes talan vid TR:n och HovR:n, alternativt förklara att avtalet d 26 jan 1984 inte gällde som bodelningsavtal mellan parterna efter det att äktenskapsskillnadsdomen vunnit laga kraft. Hon yrkade vidare att HD skulle, med undanröjande av TR:ns och HovR:ns domar i dessa delar, avvisa L.L:s talan i vad den avsåg förklaring att bodelningsbeslutet d 23 sept 1994 skulle anses sakna giltighet och undanröjande av de för henne meddelade lagfarterna.

L.L. (ombud advokaten O.N.) bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Larsson, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. I målet föreligger en av bodelningsförrättare förrättad bodelning av d 23 sept 1994, vilken inte klandrats inom föreskriven tid.

En av bodelningsförrättare förrättad bodelning skall stå fast mellan parterna om den inte klandras inom föreskriven tid. Härefter är make, som önskar söka ändring i beslutet, hänvisad till de särskilda rättsmedlen resning, återställande av försutten tid och besvär över domvilla. Bodelningsförrättningens judiciella karaktär har förstärkts genom införandet av reglerna i 17 kap ÄktB, vilka dock inte äger tillämpning här, eftersom makarnas äktenskap upplöstes 1984. Även med tillämpning av de äldre bestämmelserna måste emellertid anses att bodelningsförrättarens icke överklagade beslut inneburit ett rättskraftigt avgörande av bodelningsfrågan mellan parterna. Vid angivna förhållanden skall samtliga bodelningsfrågor anses omfattade av rättskraften av bodelningsförrättarens beslut och en fastställelsetalan rörande giltigheten av avtalet d 26 jan 1984 inte anses tillåten. Inte heller har det varit möjligt att på sätt som skett föra talan om giltigheten av bodelningsförrättarens beslut och om undanröjande av de med stöd av detta meddelade lagfarterna.

Eftersom hinder således förelegat mot upptagande av såväl den av C.P. som den av L.L. förda talan skall dessa avvisas och TR:ns och HovR:ns domar undanröjas.

HD:s avgörande. Med undanröjande av TR:ns och HovR:ns domar avvisar HD såväl den av C.P. som den av L.L. förda talan.

HD (JustR:n Knutsson, Lind, Nyström, referent, Svensson och Blomstrand) fattade följande slutliga beslut: Skäl. När ett äktenskap upplöses skall makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Om makarna inte kan enas, skall domstol på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Makarna har möjlighet att påverka innehållet i bodelningen genom att inför bodelningsförrättaren åberopa t ex äktenskapsförord eller avtal om kommande bodelning, s k föravtal. Bodelningsförrättningen avslutas genom att bodelningsförrättaren upprättar en bodelningshandling i vilken han bestämmer om fördelningen av makarnas egendom. Make som är missnöjd med den bodelning som bodelningsförrättaren upprättar får klandra bodelningen genom att inom viss tid väcka talan vid den TR som har förordnat bodelningsförrättaren. Klandras inte bodelningen inom denna tid har maken förlorat sin talan. Det innebär att bodelningen gäller som dom mellan makarna. Genom bodelningen är alltså rättskraftigt avgjort hur den egendom som omfattas av bodelningen skall fördelas. Har make försummat att tillvarata sin rätt i bodelningsförrättningen, har han kvar endast de begränsade möjligheter att angripa bodelningen som de extraordinära rättsmedlen erbjuder, dvs bodelningen kan endast ändras eller undanröjas efter resning, återställande av försutten tid eller klagan över domvilla. (jfr NJA 1978 s 132, 1980 s 320 och 1982 s 124 samt, numera, 17 kap 9 § ÄktB.)

I förevarande fall förordnade Uppsala TR på ansökan av C.P. en bodelningsförrättare för att förrätta bodelning mellan henne och L.L. med anledning av parternas äktenskapsskillnad år 1984. Det fanns då möjlighet för L.L. att för bodelningsförrättaren förete avtalet d 26 jan 1984 och få dess giltighet prövad av denne och, om han blev missnöjd med bodelningen, väcka talan vid allmän domstol och få saken prövad där. L.L. har emellertid valt att inte göra detta. Därmed har han förlorat sin rätt att göra 1984 års avtal gällande i vidare mån än de extraordinära rättsmedlen tillåter.

Vad 1984 års avtal innehåller om fördelningen av makarnas egendom har alltså ersatts av 1994 års bodelning och avtalet omfattas av bodelningens rättskraft. En talan om giltigheten av 1984 års avtal skall därför avvisas. Det gäller både C.P:s talan om ogiltigförklaring av avtalet och L.L:s talan om att detta skall förklaras giltigt.

Av det föregående framgår också att vad 1994 års bodelning innehåller om fastigheterna Bälinge-Ekeby 1:130 samt Danmarks-Berga 4:6 och 4:10 har rättskraft. Det är därför inte tillåtet att föra talan om undanröjande av lagfarterna beträffande dessa fastigheter på den grunden att bodelningen skulle vara felaktig. L.L:s talan i den delen skall därför avvisas.

På grund av det anförda skall TR:ns och HovR:ns avgöranden undanröjas.

HD:s avgörande. Med undanröjande av TR:ns och HovR:ns domar avvisar HD såväl den av C.P. som den av L.L. förda talan.

HD:s beslut meddelades d 25 mars 1998 (mål nr T 2806/97).