Högsta Domstolen referat NJA 1998 s. 814 (NJA 1998:121)

Court
Högsta Domstolen
Reference
NJA 1998 s. 814 (NJA 1998:121)
Målnummer
Ö754-98
Avgörandedatum
1998-12-14
Rubrik
Sedan mål om försättande i konkurs återförvisats till TR:n, har TR:n låtit delge gäldenären genom s k spikning. Fråga om TR:n borde ha sökt delge det ombud för gäldenären som hade företett rättegångsfullmakt i HovR:n men inte i TR:n. 12 kap 9 § RB samt 11 och 15 §§ delgivningslagen (1970:428).
Lagrum
•  12 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)
•  11 § delgivningslagen (1970:428)
•  15 § delgivningslagen (1970:428)

På ansökan av reklambyrån B&B AB (reklambyrån) försatte Stockholms TR d 29 aug 1997 Prime World Records KB (kommanditbolaget) i konkurs. Kommanditbolaget överklagade i Svea HovR, som i beslut d 30 sept 1997 undanröjde TR:ns beslut och återförvisade målet till TR:n för fortsatt behandling. I protokollet från HovR:ns prövning av återförvisningsyrkandet var advokaten H.J. antecknad som ombud för kommanditbolaget.

Sedan TR:n erhållit HovR:ns beslut om återförvisning skickade TR:n d 3 okt 1997 föreläggande och kallelse till förhandling d 13 nov 1997 till delgivningscentralen för delgivning med stämningsman av kommanditbolaget. Sedan delgivningscentralen redovisat hinder och eftersökningsbevis, ställdes förhandlingen d 13 nov 1997 in och kallades till ny förhandling d 27 nov 1997 samt beslutade TR:n d 12 nov 1997 att gäldenären skulle delges genom s k spikning. Kommanditbolaget delgavs föreläggande samt kallelse d 17 nov 1997.

TR:n (rådmannen Davidsson) försatte kommanditbolaget i konkurs d 27 nov 1997.

Kommanditbolaget (nu med firma C.W. Studio KB) överklagade i Svea HovR och yrkade att konkursbeslutet skulle upphävas. Reklambyrån bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Persson, hovrättsrådet Swahn, referent, och tf hovrättsassessorn Swenzen) lämnade i slutligt beslut d 19 jan 1998 yrkandet om upphävande av konkursbeslutet utan bifall.

Kommanditbolaget (ombud advokaten H.J.) överklagade och yrkade att HD skulle upphäva konkursbeslutet.

Reklambyrån (ombud advokaten S.F.) bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Gauffin, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. C.W. Studio KB — se HD:s skäl 1 st –ombud.

Av handlingarna framgår till en början bl a följande. Stockholms TR försatte bolaget i konkurs d 29 aug 1997. Sedan bolaget överklagat TR:ns beslut undanröjde Svea HovR, avd 8, i beslut d 30 sept 1997 konkursbeslutet samt återförvisade målet till TR:n. I HovR:ns protokoll var advokaten H.J. angiven som ombud för bolaget. Någon fullmakt för denne att företräda bolaget fanns inte ingiven till TR:n. Av innehållet i TR:ns akt framgår inte att TR:n, i anledning av uppgiften i HovR:ns protokoll, tagit någon kontakt med H.J. eller att denne, på annat sätt än genom ingivande av fullmakt, anmält sig som ombud vid TR:n. TR:n försatte ånyo bolaget i konkurs d 27 nov 1997. Delgivning av ansökan och kallelse till konkursförhandlingen skedde med tillämpning av bestämmelserna i 15 § 2 st delgivningslagen (1970:428) genom s k spikning.

Vad först angår— se HD:s skäl 3 st—varit korrekt.

Vad därefter angår frågan om TR:n skulle delgett ansökan och kallelse till konkursförhandlingen med H.J. borde uppgiften i HovR:ns protokoll lett till att TR:n närmare utforskat huruvida denne även företrädde bolaget vid TR:n. I sådant fall hade delgivning därefter kunnat ske med ombudet. TR:ns underlåtenhet kan förefalla anmärkningsvärd. H.J. hade emellertid till undvikande av varje oklarhet i ombudsfrågan, kunnat kontakta TR:n sedan målet återförvisats. TR:ns underlåtenhet i nämnda avseende medför inte att det förekommit sådant rättegångsfel att konkursbeslutet till följd därav skall undanröjas.

Det har emellertid framkommit att bolaget rent faktiskt företräddes av ombud vid tidpunkten för målets handläggning vid TR:n. Frågan är vilken betydelse denna omständighet skall tillmätas vid bedömandet av om förutsättningarna för spikning förelegat. Enligt 11 § 1 st delgivningslagen bör, om den med vilken delgivning skall ske har ombud i målet eller ärendet, handling som ombudet är behörig att motta överbringas till ombudet. Överbringas handlingen till huvudmannen, bör enligt samma lagrum ombudet underrättas. Visserligen är bestämmelserna avsedda att regelmässigt bli tillämpade, utom i vissa nu inte aktuella situationer. (Se prop 1970:13 s 137 f.) Bestämmelserna är emellertid inte utformade som absoluta handlingsregler och kan inte ges en sådan innebörd att TR:ns underlåtenhet i nämnda avseende inneburit att förutsättningarna för tillämpning av 15 § 2 st delgivningslagen inte förelegat. HD lämnar därför överklagandet utan bifall.

HD:s avgörande: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Gregow, Lind, referent, Nyström, Svensson och Victor) fattade följande slutliga beslut: Skäl. C.W. Studio KB har gjort gällande att bolaget inte delgivits på korrekt sätt. Bolaget har anfört att delgivning bort ske endera på bolagets eller på komplementärens, Timmerstocken AB, adress samt att delgivning kunnat ske med bolagets ombud.

Av handlingarna framgår bl a följande. Stockholms TR försatte kommanditbolaget i konkurs d 29 aug 1997. Sedan bolaget överklagat TR:ns beslut undanröjde Svea HovR i beslut d 30 sept 1997 konkursbeslutet samt återförvisade målet till TR:n. I HovR:ns protokoll var advokaten H.J. angiven som ombud för bolaget. Någon fullmakt för denne att företräda bolaget fanns inte ingiven till TR:n. Av innehållet i TR:ns akt framgår inte att TR:n tagit någon kontakt med H.J. eller att denne anmält sig som ombud vid TR:n. TR:n försatte ånyo bolaget i konkurs d 27 nov 1997. Delgivning av ansökan och kallelse till konkursförhandlingen skedde med tillämpning av bestämmelserna i 15 § 2 st delgivningslagen (1970:428) genom s k spikning.

Vad först angår bolagets invändning att delgivning skett på fel adress framgår av TR:ns akt att TR:n, sedan målet återupptagits, begärt delgivning genom stämningsman, att denne misslyckats med att delge bolagets firmatecknare samt att stämningsman redovisat hinder och eftersökningsbevis till underlag för TR:ns fortsatta handläggning av delgivningsfrågan. Vidare framgår att TR:n inledningsvis under målets handläggning utan framgång sökt delge bolaget, dels med post på bolagets tillika komplementärens i aktiebolagsregistret registrerade adress, dels genom stämningsman. Mot bakgrund av vad utredningen vid TR:n sålunda utvisade var förutsättningarna för delgivning genom s k spikning i och för sig uppfyllda. Det har heller inte framkommit annat än att delgivningen varit korrekt.

Advokaten H.J. hade ingivit rättegångsfullmakt i HovR:n. Enligt 12 kap 9 § 1 st RB skall skriftlig fullmakt företes i huvudskrift när ombudet första gången vid rätten för talan i målet. Härav följer att H.J. skulle ha företett rättegångsfullmakt i TR:n efter HovR:ns beslut att återförvisa målet dit för att styrka sin behörighet att företräda kommanditbolaget i TR:n (se NJA II 1943 s 139 f). När han inte gjorde det, förelåg inte någon skyldighet för TR:n att undersöka, om kommanditbolaget hade H.J. som ombud i TR:n så att delgivning kunde ske med honom.

Överklagandet skall lämnas utan bifall.

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut.

HD:s beslut meddelades d 14 dec 1998 (mål nr Ö 754-98).