Högsta Domstolen referat NJA 2000 s. 575 (NJA 2000:84)

Court
Högsta Domstolen
Reference
NJA 2000 s. 575 (NJA 2000:84)
Målnummer
Ö815-00
Avgörandedatum
2000-11-08
Rubrik
Överklagande av tingsrätts fastställande av kronofogdemyndighets avvisningsbeslut har inte ansetts vara undantaget från kravet på prövningstillstånd i hovrätt enligt 18 kap 16a § utsökningsbalken.
Lagrum
18 kap. 16 a § utsökningsbalken
Rättsfall
NJA 1990 s. 35

Vid exekutiv auktion d 12 nov 1999 såldes vissa utmätta aktier som tillhörde D.S.. D.S. överklagade den exekutiva försäljningen genom en skrift som d 6 dec 1999 inkom till Kronofogdemyndigheten i Malmö, Lundakontoret.

Kronofogdemyndigheten (biträdande kronofogden Gustafsson) meddelade d 10 dec 1999 följande beslut: Eftersom överklagande av exekutiv försäljning enligt 18 kap 7 § 3 st UB skall göras inom tre veckor från försäljningen, avvisas överklagandet såsom för sent inkommet.

D.S. överklagade avvisningsbeslutet i Malmö TR. Hon anförde att enligt det papper som hon fått del av skickades överklagandet in till kronofogdemyndigheten inom utsatt tid.

TR:n (rådmannen Lunderquist) fastställde i beslut d 13 jan 2000 det överklagade avvisningsbeslutet.

D.S. överklagade i HovR:n över Skåne och Blekinge.

HovR:n (hovrättsråden Trulsson, referent, och Elmqvist samt tf hovrättsassessorn Norderyd) meddelade d 7 febr 2000 följande beslut: HovR:n meddelar inte prövningstillstånd. TR:ns beslut står därför fast.

D.S. överklagade och yrkade, som hennes talan fick förstås, att hennes överklagande skulle tas upp till prövning i HovR:n.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Söderberg, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Enligt 18 kap 16 a § UB behövs inte prövningstillstånd vid överklagande av TR:ns beslut till HovR:n om överklagandet avser ett beslut genom vilket ett överklagande har avvisats. HovR:ns beslut i fråga om prövningstillstånd skall därför undanröjas och målet återförvisas till HovR:n.

HD:s avgörande. HD undanröjer HovR:ns beslut och återförvisar målet till HovR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Magnusson, Nyström, Munck, Håstad och Lundius, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Enligt 18 kap 16 a § UB får en HovR inte pröva ett överklagande av ett beslut av en TR, om inte HovR:n meddelat parten prövningstillstånd. Undantag gäller dock enligt paragrafens andra stycke bl a för fall då överklagandet avser ett beslut genom vilket ett överklagande har avvisats.

TR:ns beslut avser fastställande av kronofogdemyndighetens beslut om avvisning. Överklagandet av TR:ns beslut kan därmed inte anses avse ett sådant beslut som enligt 18 kap 16 a § 2 st UB är undantaget från kravet på prövningstillstånd. Anledning saknas att meddela tillstånd till ärendets prövning i HovR:n.

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut.

HD:s beslut meddelades d 8 nov 2000 (mål nr Ö 815-00).