Högsta Domstolen referat NJA 2000 s. 683 (NJA 2000:99)

Court
Högsta Domstolen
Reference
NJA 2000 s. 683 (NJA 2000:99)
Målnummer
Ö2710-00
Avgörandedatum
2000-12-20
Rubrik
När i ett mål i en fastighetsdomstol ett slutligt beslut inte skulle vara överklagbart har det ansetts felaktigt att inte tillåta att ett beslut under rättegången fick överklagas särskilt.
Lagrum
•  49 kap. 4 §, 50 kap. 28 § och 29 § rättegångsbalken
•  17 kap. 2 § och 15 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988)

Vid sammanträde i en av Lantmäterimyndigheten i Dalarnas län handlagd förrättning avseende omarrondering i Venjans socken, Mora kommun, anförde K-E.B. och fyra medparter jäv mot förrättningsmännen. Lantmäterimyndigheten ogillade jävsinvändningen i beslut d 17 febr 2000.

K-E.B. och medparter överklagade beslutet i Falu TR, fastighetsdomstolen. I samband därmed förklarade de sig anföra jäv mot en rådman i fastighetsdomstolen.

TR:n (rådmannen Bergström) ogillade i beslut d 13 april 2000 jävsinvändningen mot rådmannen. Sedan klagandena anmält missnöje beslöt TR:n d 2 maj 2000 att beslutet d 13 april 2000 fick överklagas endast i samband med överklagande av utslag eller slutligt beslut.

K-E.B. och medparter överklagade i Svea HovR och yrkade bifall till sin jävsinvändning mot rådmannen.

HovR:n (hovrättslagmannen Åsbring, hovrättsrådet Boutz och tf hovrättsassessorn Gerland, referent) meddelade d 7 juni 2000 följande beslut: Det överklagade beslutet får inte överklagas särskilt. HovR:n avvisar därför K-E.B:s och medparters överklagande.

K-E.B. och medparter överklagade och yrkade att HovR:ns beslut skulle undanröjas och att målet skulle återförvisas till HovR:n för prövning i sak.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Graffman, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. Av handlingarna i målet framgår att lantmäterimyndigheten i Dalarna i beslut d 17 febr 2000 ogillat av K-E.B. och medparter anförda jäv mot förrättningsmännen i en lantmäteriförrättning samt att K-E.B. och medparter överklagat detta beslut och i samband därmed anfört jäv mot en rådman i fastighetsdomstolen.

Av bestämmelserna i 17 kap 2 § 2 st jämfört med 15 kap 2 § 1 st 2 FBL framgår att fastighetsdomstolens beslut i en till domstolen överklagad fråga angående jäv mot förrättningsman inte får överklagas. Någon möjlighet för K-E.B. och medparter att, såsom fastighetsdomstolen bestämt, överklaga domstolens beslut d 13 april 2000 i samband med att domstolens slutliga beslut överklagas föreligger således inte. På grund härav och då K-E.B. och medparter trots den givna klagoanvisningen överklagat beslutet d 13 april 2000 särskilt och i rätt tid borde HovR:n ha prövat deras yrkande om bifall till jävsinvändningen mot rådmannen. Eftersom HovR:n inte gjort det bör enligt grunderna för 55 kap 15 § 2 st och 50 kap 28 § RB HovR:ns beslut undanröjas och målet återförvisas till HovR:n för prövning i sak.

HD:s avgörande. Med undanröjande av HovR:ns beslut visar HD målet åter till HovR:n för prövning i sak.

HD (JustR:n Nyström, Danelius, Blomstrand, Håstad och Lundius, referent) fattade följande slutliga beslut. Skäl. Av handlingarna i målet framgår att K-E.B. och medparter i samband med överklagande till fastighetsdomstolen av ett av lantmäterimyndigheten i Dalarna meddelat beslut avseende jävsinvändning mot förrättningsmän i en lantmäteriförrättning anfört jäv mot en av rådmännen i fastighetsdomstolen.

Fastighetsdomstolen ogillade jävsinvändningen mot rådmannen och angav att överklagande av beslutet skulle föregås av missnöjesanmälan. Sedan K-E.B. och medparter anmält missnöje beslutade fastighetsdomstolen att beslutet om ogillande av jävsinvändningen mot rådmannen endast skulle få överklagas i samband med överklagande av fastighetsdomstolens slutliga beslut i målet.

Av bestämmelserna i 17 kap 2 § 2 st jämfört med 15 kap 2 § 1 st 2 FBL framgår att fastighetsdomstolens beslut med anledning av överklagande av beslut varigenom lantmäterimyndighet ogillat jäv mot förrättningsman inte får överklagas. Någon möjlighet för K-E.B. och medparter att överklaga domstolens beslut avseende jävsinvändningen mot rådmannen i samband med att domstolens slutliga beslut överklagas föreligger således inte. K-E.B. och medparter skulle därför vara betagna sin rätt att överklaga beslutet avseende jävsinvändningen mot rådmannen.

På grund härav och då K-E.B. och medparter trots den givna klagoanvisningen överklagat beslutet avseende jävsinvändningen mot rådmannen särskilt borde HovR:n inte ha avvisat deras yrkande om bifall till jävsinvändningen mot rådmannen. Enligt grunderna för 55 kap 15 § 2 st och 50 kap 28 § RB skall HovR:ns beslut undanröjas och målet återförvisas till HovR:n för fortsatt prövning.

HD:s avgörande. Med undanröjande av HovR:ns beslut visar HD målet åter till HovR:n för fortsatt prövning.

HD:s beslut meddelades d 20 dec 2000 (mål nr Ö 2710-00).