Högsta domstolen referat NJA 2001 s. 29 (NJA 2001:5)

Court
Högsta domstolen
Reference
NJA 2001 s. 29 (NJA 2001:5)
Målnummer
Ö720-00
Avdelning
2
Avgörandedatum
2001-01-26
Rubrik
Medlem i arbetstagarorganisation har ansetts vara behörig att ansöka om resning i mål där organisationen fört hans talan i Arbetsdomstolen.
Lagrum
58 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

Svenska Metallindustriarbetareförbundet väckte i Arbetsdomstolen talan mot Gruvornas Arbetsgivareförbund och Boliden Mineral Aktiebolag med anledning av att bolaget sagt upp T.Z. från dennes anställning. Arbetsdomstolen avslog genom dom d. 30 april 1997 Metallindustriarbetareförbundets yrkanden om att uppsägningen skulle förklaras ogiltig och att bolaget skulle förpliktas att utge allmänt skadestånd till T.Z. på grund av uppsägningen. Däremot förpliktade Arbetsdomstolen bolaget att utge allmänt skadestånd till T.Z. på grund av kollektivavtalsbrott, men med ett belopp som understeg vad fackförbundet hade yrkat, och att betala ekonomiskt skadestånd till T.Z. med fordrat belopp. I domen förpliktades Metallindustriarbetareförbundet att ersätta Gruvornas Arbetsgivareförbund och bolaget för rättegångskostnader.

T.Z. ansökte om resning. Han gjorde gällande att i domen fanns många felaktiga uppgifter av betydande karaktär som kunde ha påverkat målets utgång.

Ärendet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Arvefors, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: T.Z. var inte part i målet i Arbetsdomstolen, men han får anses så beröras av domen att han kan sägas ha intagit partsställning. T.Z. bör därför tillerkännas behörighet att söka resning beträffande domen. (Jfr NJA 1990 s. 576 och 1993 s. 591.)

Resningsinstitutet syftar till att i fall där resningsskäl föreligger ge möjlighet till en ny prövning av saken. Om resning beviljas i ett ärende av förevarande slag skall målet sålunda i enlighet med 58 kap. 7 § 1 st. första meningen RB åter tas upp i Arbetsdomstolen.

Reglerna om talerätt i Arbetsdomstolen är speciella och är i fråga om vad som nu är av intresse utformade så, att Arbetsdomstolen inte prövar en talan i en tvist som domstolen är behörig att ta upp enligt 2 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister (arbetstvistlagen), ifall talan har väckts av en medlem i en arbetstagarorganisation och organisationen inte förklarar att den önskar utföra denna talan i domstolen, se 2 kap. 6 § 1 st. första meningen sagda lag. Om organisationen avstår från att föra den väckta talan, skall Arbetsdomstolen enligt detta lagrum på yrkande av part hänvisa målet till behörig tingsrätt. Har målet på detta sätt överlämnats till TR:n, äger medlemmen däremot vid överklagande av TR:ns avgörande enligt 2 kap. 3 § 1 st. arbetstvistlagen rätt att själv föra talan i Arbetsdomstolen.

Det får antas att organisationen normalt är beredd att föra talan i det återupptagna målet. Om den emellertid skulle avstå från att göra detta, skulle det sålunda med hänsyn till talerättsreglerna kunna anses att det inte är möjligt att få till stånd en ny prövning av målet (jfr Cars, Resning i rättegångsmål, 1959, s. 124). Berörda situation synes dock inte innebära ett absolut hinder för en ny rättegång (jfr AD 1986:139 och i anslutning därtill NJA 1972 C 326 och 327 samt Welamson, Rättegång VI, 3 uppl. 1994, s. 237 not 2; jfr även Boman, Rättegången i arbetstvister, 1977 s. 10 med suppl. s. 5, vars där gjorda uttalanden dock skulle kunna anses inte vara förenliga med utgången i 1986 års rättsfall, och Nilsson i Rättegången i arbetstvister (red. Sigeman), 1979 s. 44).

HD, som alltså tar upp T.Z:s ansökan om resning till prövning, finner att T.Z. inte har visat någon omständighet som kan föranleda resning. På grund härav avslår HD resningsansökningen.

HD (JustR:n Gregow, Nyström, Munck, Victor och Håstad, referent) fattade följande slutliga beslut: T.Z. var inte part i målet i Arbetsdomstolen, men domen rör hans anställning och hans rätt till skadestånd och är bindande för honom. Svenska Metallindustriarbetareförbundet har inte varit exklusivt behörigt att föra talan för T.Z:s räkning, eftersom denne kunnat själv anhängiggöra talan vid tingsrätt, om förbundet inte velat föra hans talan. T.Z. bör därför anses behörig att söka resning.

T.Z. har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning. HD avslår därför resningsansökningen.

HD:s beslut meddelades d. 26 jan. 2001 (mål nr Ö 720-00).