Högsta domstolen referat NJA 2005 s. 832 (NJA 2005:88)

Court
Högsta domstolen
Reference
NJA 2005 s. 832 (NJA 2005:88)
Målnummer
Ö4532-05
Avdelning
2
Avgörandedatum
2005-11-29
Rubrik
Beslut om skyldighet att förete skriftlig handling vid viss tidpunkt är inte utan särskilt förordnande verkställbart förrän beslutet vunnit laga kraft även om den angivna tidpunkten inträtt dessförinnan.
Lagrum
17 kap. 14 § och 38 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
NJA 2002 s. 188

Malmö tingsrätt

I ett tvistemål vid Malmö tingsrätt mellan G.R. AB och Österlen-Hus Försäljnings AB yrkade G.R. AB bl.a. betalning för ett antal fakturor.

Under handläggningen yrkade G.R. AB att svaranden skulle förpliktas att förete vissa närmare angivna av svaranden utfärdade fakturor.

Österlen-Hus Försäljnings AB bestred editionsyrkandet.

Tingsrätten (rådmannen Gunilla Zetterberg) förordnade i beslut den 30 juli 2004 att svaranden inom fem veckor från den dag då han erhöll del av beslutet skulle för käranden förete de nämnda fakturorna.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Österlen-Hus Försäljnings AB överklagade i Hovrätten över Skåne och Blekinge och yrkade att hovrätten skulle ogilla G.R. AB:s yrkande om editionsföreläggande.

På yrkande av Österlen-Hus Försäljnings AB förordnade hovrätten den 3 september 2004 om inhibition av tingsrättens beslut.

G.R. AB bestred ändring.

Hovrätten (hovrättslagmannen Martin Borgeke, hovrättsrådet Roger Bergforsen, referent, och tf. hovrättsassessorn Anne Zeift) fastställde i beslut den 28 oktober 2005 tingsrättens beslut, dock att den angivna tiden om fem veckor skulle räknas från dagen för hovrättens beslut. Vidare förordnade hovrätten att beslutet av den 3 september 2004 om inhibition inte längre skulle gälla.

Högsta domstolen

Österlen-Hus Försäljnings AB överklagade och yrkade att HD skulle ogilla editionsyrkandet. Vidare yrkade bolaget att HD skulle förordna att hovrättens beslut i editionsfrågan tills vidare inte skulle få verkställas.

Målet föredrogs med anledning av inhibitionsyrkandet.

HD (justitieråden Munck, Victor, referent, Blomstrand, Pripp och Skarhed) meddelade den 29 november 2005 följande beslut.

Beslut

Hovrättens beslut innehåller inte något förordnande enligt 17 kap. 14 § RB om att det får verkställas utan hinder av att det inte äger laga kraft. Eftersom hovrättens beslut i editionsfrågan följaktligen inte för närvarande får verkställas, saknas utrymme för prövning av det av Österlen- Hus Försäljnings AB framställda inhibitionsyrkandet.

HD avvisar inhibitionsyrkandet.

Härefter föredrogs målet för tillståndsprövning. Den 14 december 2005 meddelade HD följande beslut.

HD finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens beslut står därmed fast, dock att den tid inom vilken fakturorna skall företes skall vara en vecka från dagen för HD:s beslut.

HD:s beslut meddelat: den 29 november 2005.

Mål nr: Ö 4532-05.

Lagrum: 17 kap. 14 § och 38 kap. 4 § RB.

Rättsfall: NJA 2002 s. 188.