Högsta domstolen referat NJA 2006 s. 582 (NJA 2006:67)

Court
Högsta domstolen
Reference
NJA 2006 s. 582 (NJA 2006:67)
Målnummer
Ö3726-06
Avdelning
2
Avgörandedatum
2006-10-25
Rubrik
Resning. Med stöd av 34 kap. 1 § första stycket 3 och andra stycket brottsbalken undanröjdes en tilltalads tidigare dom på skyddstillsyn förenad med fängelse och utdömdes fängelse som gemensam påföljd för brotten i den tidigare domen och nytt brott. Resning har beviljats då det inte framgått att 6 § femte stycket samma kapitel tillämpats, vilket resulterat i att den tilltalade på sin egen talan i hovrätten erhållit ett sammanlagt längre fängelsestraff än om tingsrättens dom hade blivit bestående.
Lagrum
•  34 kap. 1 § första stycket 3 och andra stycket samt 6 § femte stycket brottsbalken (1962:700)
•  51 kap. 25 § första stycket och 58 kap. 2 § 5 och 7 § första stycket andra meningen rättegångsbalken (1942:740)

Göteborgs tingsrätt dömde den 17 november 2005 M.C. till skyddstillsyn i förening med bl.a. fängelse tre månader. Sedan M.C. i november anhållits och häktats för nytt brott samt förklarat sig nöjd med domen den 17 november 2005 påbörjades den 2 december 2005, medan M.C. alltjämt var häktad, verkställigheten av fängelsestraffet i nämnda dom.

Den 3 januari 2006 undanröjde Göteborgs tingsrätt påföljden enligt novemberdomen och dömde M.C. för det nya brottet och brotten i novemberdomen till fängelse ett år och åtta månader.

Sedan M.C. överklagat domen den 3 januari 2006, fastställde Hovrätten för Västra Sverige denna dom genom dom den 9 mars 2006. Fängelsestraffet enligt novemberdomen var då helt verkställt. Hovrättens dom vann laga kraft.

M.C. ansökte om resning i målet.

Riksåklagaren förklarade sig, för det fall att hovrätten inte hade tillämpat 34 kap. 6 § femte stycket BrB, medge att resning beviljades.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Elisabeth Pettersson, föreslog i betänkande följande beslut.

Skäl

M.C. har till stöd för sin ansökan om resning anfört i huvudsak följande. Hovrätten har felaktigt tillämpat 34 kap. 1 § första stycket 3 BrB, eftersom han vid tiden för hovrättens dom hade avtjänat de tre månaders fängelse som omfattades av novemberdomen. Hovrätten avsåg uppenbarligen att döma honom till fängelse ett år åtta månader för samtliga brott i de båda domarna. På grund av att hovrätten förbisåg att novemberdomens fängelsestraff verkställts vid tiden för hovrättens dom har den slutliga påföljden för honom dock blivit ett år elva månader för den samlade brottsligheten.

Enligt 34 kap. 1 § första stycket 3 BrB får rätten, om den som för brott dömts till skyddstillsyn begått nytt brott efter domen men innan påföljden till fullo verkställts eller annars upphört och den tidigare domen har vunnit laga kraft, undanröja den utdömda påföljden och för brotten döma till påföljd av annan art. Har skyddstillsyn förenats med fängelse enligt 28 kap. 3 § skall enligt 34 kap. 1 § andra stycket den utdömda fängelsepåföljden anses som en del av skyddstillsynen vid tillämpningen av bestämmelserna i 34 kap.

När hovrätten meddelade sin dom var den tidigare utdömda skyddstillsynen inte till fullo verkställd eller avslutad på något annat sätt. Det fanns därför förutsättningar för en tillämpning av 34 kap. 1 § första stycket 3 BrB.

Om den tilltalade, med tillämpning av 34 kap. 1 § första stycket 3 BrB, döms till fängelse skall enligt 6 § femte stycket samma kapitel, när straffets längd bestäms, skälig hänsyn tas till vad han undergått till följd av domen på skyddstillsyn och till vad han har avtjänat av fängelse som skyddstillsynen förenats med. Varken av tingsrättens eller av hovrättens dom framgår att den bestämmelsen beaktats, trots att M.C. vid tiden för tingsrättens dom hade avtjänat en månad och vid tiden för hovrättens dom ytterligare två månader av fängelsestraffet. Resultatet har blivit att M.C. på sin egen talan till följd av hovrättens dom har erhållit ett längre sammanlagt fängelsestraff än om tingsrättens dom hade blivit bestående.

Den rättstillämpning som legat till grund för hovrättens dom får därför bedömas uppenbart strida mot lag. Förutsättningar för resning får således anses föreligga.

HD:s avgörande

HD beviljar enligt 58 kap. 2 § 5 RB den sökta resningen och ändrar, med stöd av 58 kap. 7 § första stycket andra meningen RB, på det sätt hovrättens dom den 9 mars 2006 att fängelsestraffet för M.C. bestäms till ett år fem månader.

HD (justitieråden Munck, Lennander, Pripp, referent, Håstad och Lundius) meddelade den 25 oktober 2006 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 25 oktober 2006.

Mål nr: Ö 3726-06.

Lagrum: 34 kap. 1 § första stycket 3 och andra stycket samt 6 § femte stycket BrB, 51 kap. 25 § första stycket samt 58 kap. 2 § 5 och 7 § första stycket andra meningen RB.