Högsta domstolen referat NJA 2006 s. 78 (NJA 2006:12)

Court
Högsta domstolen
Reference
NJA 2006 s. 78 (NJA 2006:12)
Målnummer
Ö458-06
Avdelning
2
Avgörandedatum
2006-03-06
Rubrik
I mål om vårdnad m.m. har hovrätten enligt 34 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) beslutat att rättshjälp som beviljats part skulle upphöra. Sedan parten överklagat beslutet och gett in ett läkarintyg till Högsta domstolen, har tredje man begärt att få läkarintyget utlämnat. Varken 9 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100) eller någon annan bestämmelse i nämnda lag har ansetts utgöra hinder mot att handlingen lämnas ut.
Lagrum
9 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100)

I ett mål i Svea hovrätt mellan M.v.E. och P.L. angående vårdnad m.m. yrkade M.v.E. att hovrätten skulle besluta att hennes rättshjälp skulle fortsätta och att förmånen av rättshjälpsbiträde skulle omfatta 40 timmar utöver de 100 timmar som arbetet hittills uppgått till.

Hovrätten lämnade med tillämpning av 34 § rättshjälpslagen (1996:1619) i beslut den 27 december 2005 yrkandet utan bifall och förklarade att hennes rättshjälp omedelbart skulle upphöra.

M.v.E. överklagade beslutet och yrkade bifall till sitt i hovrätten framställda yrkande.

Som komplettering till sitt överklagande ingav M.v.E. ett läkarintyg. Hon begärde att detta skulle sekretessbeläggas.

En person, R.L., begärde i HD att läkarintyget skulle utlämnas.

Med anledning av R.L:s begäran anförde HD (justitieråden Regner, Håstad och Calissendorff) i beslut den 6 mars 2006: HD, som finner att inte någon bestämmelse i sekretesslagen (1980:100) utgör hinder mot ett utlämnande, beslutar att handlingen skall lämnas ut.

I beslut samma dag fann HD inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

HD:s beslut meddelat: den 6 mars 2006.

Mål nr: Ö 458-06.

Lagrum: 9 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100).