Högsta domstolen referat NJA 2007 s. 786 (NJA 2007:95)

Court
Högsta domstolen
Reference
NJA 2007 s. 786 (NJA 2007:95)
Målnummer
Ö53-07
Avdelning
1
Avgörandedatum
2007-11-05
Rubrik
Kronofogdemyndighets beslut i utsökningsmål har överklagats till tingsrätt av tredje man men inte av gäldenären. På grund härav och då tingsrätten inte ändrat kronofogdemyndighetens beslut har gäldenären inte haft rätt att överklaga tingsrättens beslut. Eftersom hovrätten inte ändrat tingsrättens beslut, har gäldenären inte heller haft rätt att överklaga hovrättens beslut.
Rättsfall
NJA 1984 C 39

Gävle tingsrätt

Kronofogdemyndigheten hade beslutat om utmätning av de pantbrev som fanns uttagna i fastigheten Ockelbo Murgården 2:21 i den mån de inte utgjorde pant för annan fordran. Gäldenär var M.Å., lagfaren ägare till fastigheten. Swedbank Hypotek AB överklagade beslutet såvitt det avsåg ett av pantbreven (nr 169) på den grunden att banken hade särskild förmånsrätt i pantbrevet.

Kronofogdemyndigheten överlämnade målet till Gävle tingsrätt tillsammans med ett yttrande i vilket myndigheten anförde att banken förlorat sin förmånsrätt då banken av misstag lämnat över pantbrevet till fastighetens dåvarande ägare.

Tingsrätten (lagmannen Karl-Axel Bladh) lämnade på anförda skäl överklagandet utan bifall.

Hovrätten för Nedre Norrland

Banken och M.Å. överklagade i Hovrätten för Nedre Norrland. De yrkade att utmätningsbeslutet avseende pantbrev nr 169 skulle upphävas. M.Å. yrkade därutöver att hovrätten skulle fastställa att banken genom pantförskrivningen hade särskild förmånsrätt i fastigheten.

Skatteverket bestred bifall till överklagandena.

Hovrätten (hovrättsråden Ola Pettersson, Susanne Hård, referent, och Risto Stoorhöök) avslog överklagandet på anförda skäl.

Högsta domstolen

M.Å. överklagade och yrkade att HD, med ändring av hovrättens beslut, skulle undanröja kronofogdemyndighetens utmätning av pantbrev nr 169 och fastställa att Swedbank Hypotek AB hade särskild förmånsrätt i fastigheten genom pantförskrivning av ifrågavarande pantbrev till banken.

Skatteverket bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr., Ulrika Kvarnsjö, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

M.Å. har inte överklagat kronofogdemyndighetens beslut. På grund härav och då tingsrätten inte ändrat detta har hon inte haft rätt att överklaga tingsrättens beslut (se NJA 1984 C 39 och Fitger, Lagen om domstolsärenden – En kommentar, 2 uppl. 2004 s. 278). Hovrätten skulle därför ha avvisat M.Å:s överklagande. Eftersom hovrätten inte ändrat tingsrättens beslut har M.Å. inte heller haft rätt att överklaga hovrättens beslut.

HD avvisar M.Å:s överklagande i HD.

HD (justitieråden Severin Blomstrand, Torgny Håstad, referent, Marianne Lundius, Anna Skarhed och Gudmund Toijer) meddelade den 5 november 2007 slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelat: den 5 november 2007.

Mål nr: Ö 53-07.

Rättsfall: NJA 1984 C 39.