Högsta domstolen referat NJA 2008 s. 1080 (NJA 2008:98)

Court
Högsta domstolen
Reference
NJA 2008 s. 1080 (NJA 2008:98)
Målnummer
Ö3679-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-11-18
Rubrik
Rättshjälpsbiträde har ansetts ha rätt till ersättning för arbete med att överklaga avslagsbeslut avseende ersättning för huvudmannens inställelse vid domstolsförhandling.
Lagrum
•  27 § rättshjälpslagen (1996:1619)
•  11 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
•  NJA 1979 s. 103
•  NJA 1983 s. 736

M.J. var part i ett vårdnadsmål vid Växjö tingsrätt. Hon hade rättshjälp i målet med advokaten L.W. som biträde.

Efter att ha kallats till muntlig förberedelse i målet ansökte M.J., som var bosatt i Råneå, om ersättning av allmänna medel för sin inställelse. Tingsrätten lämnade i beslut den 29 juni 2007 hennes ansökan utan bifall.

Göta hovrätt

M.J. överklagade tingsrättens beslut i Göta hovrätt och yrkade ersättning för sin inställelse vid tingsrättens sammanträde med 4 252 kr, avseende flygresa.

L.W. biträdde M.J. vid överklagandet och begärde enligt kostnadsräkning ersättning med 2 640 kr för arbete två timmar.

Hovrätten (hovrättsråden Lena Egelin Grunditz, referent, Ann Ganelind och Karin Nacke) lämnade i beslut den 3 september 2007 M.J:s överklagande utan bifall.

I beslutet anförde hovrätten vidare:

Advokat L.W. har yrkat ersättning för arbete som han utfört såsom M.J:s biträde enligt rättshjälpslagen. Enligt hovrättens mening inryms inte nu aktuellt överklagande i den angelägenhet för vilken rättshjälp meddelats, dvs. vårdnad om barn alternativt barns boende, varför hans yrkande om ersättning av allmänna medel avslås.

Högsta domstolen

L.W. överklagade och yrkade bifall till sitt yrkande i hovrätten om ersättning av allmänna medel för arbete med målet där.

Justitiekanslern bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Charlotte Dahl, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl

Enligt 27 § rättshjälpslagen har ett rättshjälpsbiträde rätt till skälig ersättning för bland annat det arbete som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer.

L.W. har bistått sin huvudman med att överklaga ett avslagsbeslut rörande ersättning för inställelse till förhandling. Det saknas skäl att inte låta detta arbete ingå i uppdraget. L.W. är således berättigad till ersättning för arbete i hovrätten. Skälig ersättning kan bestämmas till motsvarande en timmes arbete med tillämpning av timkostnadsnormen.

HD:s avgörande

Se HD:s beslut.

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Leif Thorsson, Per Virdesten, Gudmund Toijer och Stefan Lindskog, referent) meddelade den 18 november 2008 följande beslut:

Skäl

Sedan tingsrätten avslagit M.J:s ansökan om ersättning enligt 11 kap. 6 § RB för hennes resa och uppehälle i samband med en muntlig inställelse vid rätten i ett mål om vårdnad m.m. överklagade hon beslutet med bistånd av L.W., som enligt rättshjälpslagen (1996:1619) förordnats att vara hennes biträde i målet.

Enligt 27 § rättshjälpslagen har ett rättshjälpsbiträde rätt till skälig ersättning för bland annat det arbete som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Frågan är om L.W:s arbete med överklagandet av tingsrättens avslagsbeslut kan anses ingå i det uppdrag som följer med förordnandet som rättshjälpsbiträde.

Ett rättshjälpsbiträde har att bistå huvudmannen inte bara i den angelägenhet som anges i beslutet om rättshjälp utan också i med denna angelägenhet förbundna rättsliga bifrågor, om så erfordras för att säkerställa att huvudmannen kommer till sin rätt. Till sådana rättsliga bifrågor hör huvudmannens rätt till ersättning i och för tillvaratagandet av huvudmannens intresse i den rättsliga angelägenhet som beslutet om rättshjälp avser, såsom rätt till rättshjälp (NJA 1983 s. 736) och rättsskydd (NJA 1979 s. 103). I rättshjälpsbiträdets uppdrag ingår också att bistå huvudmannen beträffande dennes rätt till ersättning enligt 18 kap. RB. Det saknas anledning att bedöma bistånd rörande rätt till ersättning enligt 11 kap. 6 § RB annorlunda.

L.W. är alltså berättigad till ersättning för sitt ifrågavarande arbete. Skälig ersättning kan bestämmas till motsvarande en timmes arbete med tillämpning av timkostnadsnormen.

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut fastställer HD ersättning enligt rättshjälpslagen för det biträde L.W. lämnat M.J. i hovrätten till 1 320 kr, avseende arbete. I ersättningen ingår mervärdesskatt med 264 kr.

HD:s beslut meddelat: den 18 november 2008.

Mål nr: Ö 3679-07.

Lagrum: 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) och 11 kap. 6 § RB.

Rättsfall: NJA 1979 s. 103 och NJA 1983 s. 736.