Högsta domstolen referat NJA 2010 s. 447

Court
Högsta domstolen
Reference
NJA 2010 s. 447
Målnummer
Ö2362-10
Avdelning
1
Avgörandedatum
2010-08-25
Rubrik
Överklagandeförbudet i 54 kap. 8 § 1 rättegångsbalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.
Lagrum
54 kap. 8 § 1 rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
•  NJA 1995 s. 707
•  NJA 2008 s. 1190
•  NJA 2010 s. 330

Nacka tingsrätt

I ett mål vid Nacka tingsrätt, fastighetsdomstolen, yrkade Å.K. att tingsrätten skulle pröva om rådmannen L.K.J. var jävig i målet.

Tingsrätten (lagmannen Martin Holmgren) lämnade i beslut den 8 oktober 2008 på anförda skäl invändningen om jäv mot L.K.J. utan bifall.

Svea hovrätt

Å.K. överklagade i Svea hovrätt och begärde muntlig förhandling.

Hovrätten (hovrättsråden Roger Wikström, referent, och Ulla Bergendal samt tf. hovrättsassessorn Olle Bergsten) fann i beslut den 26 april 2010 inte skäl att hålla muntlig förhandling och meddelade inte prövningstillstånd. Tingsrättens avgörande stod därför fast.

Hovrätten lämnade anvisningar för beslutets överklagande.

Högsta domstolen

Å.K. överklagade och yrkade, som han fick förstås, att HD skulle ge tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Målet föredrogs.

HD (justitieråden Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten, Stefan Lindskog, referent, och Agneta Bäcklund) meddelade den 25 augusti 2010 följande beslut.

Skäl

1. Sedan Å.K. överklagat ett beslut varigenom tingsrätten lämnat hans jävsinvändning mot en domare i domstolen utan bifall har hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Å.K. har överklagat det beslutet till HD.

2. I 54 kap. 8 § 1 RB föreskrivs att beslut inte får överklagas, om hovrätten i beslutet prövat en fråga om jäv mot domare i tingsrätt.

3. Vid sitt ställningstagande till om det finns grund för prövningstillstånd har hovrätten att omsorgsfullt förvissa sig om att det överklagade avgörandet är riktigt. Den bedömning som sålunda ska göras får anses utgöra en prövning i sak i den mening som avses med bestämmelsen i 54 kap. 8 § 1 RB (se HD:s beslut den 9 juni 2010 i mål Ö 1806-09 med hänvisningar (NJA 2010 s. 330); jfr dock ett uttalande i rättsfallet NJA 2008 s. 1190, som emellertid låg vid sidan av frågan i det målet).

4. Av det anförda följer att det överklagade beslutet inte får överklagas. Det gäller trots att hovrätten lämnat klagoanvisning (jfr NJA 1995 s. 707). Överklagandet ska därför avvisas.

HD:s avgörande

HD avvisar överklagandet.

HD:s beslut meddelat: den 25 augusti 2010.

Mål nr: Ö 2362-10.

Lagrum: 54 kap. 8 § 1 RB.

Rättsfall: NJA 1995 s. 707, NJA 2008 s. 1190, NJA 2010 s. 330.