Högsta förvaltningsdomstolen referat HFD 2012 ref. 54

Court
Högsta förvaltningsdomstolen
Reference
HFD 2012 ref. 54
Målnummer
5455-11
Avdelning
2
Avgörandedatum
2012-10-01
Rubrik
På bolagsstämma i ett moderbolag kan förslag inte framställas om att särskild granskare ska utses i ett dotterbolag.
Lagrum
10 kap. 7 §, 21 § och 22 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551)

Emutec Förvaltnings AB är moderbolag till Emutec AB. J.H. äger en tredjedel av aktierna i moderbolaget som i sin tur äger samtliga aktier i dotterbolaget. Moderbolaget förvaltar aktierna i dotterbolaget där verksamheten bedrivs. På extra bolagsstämma i moderbolaget yrkade J.H. med åberopande av 10 kap. 21 och 22 §§ aktiebolagslagen (2005:551), ABL, att granskning genom en särskild granskare skulle genomföras i både moderbolaget och dotterbolaget. Förslaget biträddes av ägare till minst 10 procent av aktierna. Stämman avslog yrkandet. J.H. begärde hos Länsstyrelsen i Värmlands län att en särskild granskare skulle utses i de båda bolagen. Länsstyrelsen beslutade den 23 november 2009 att bifalla J.H:s begäran och förordnade med stöd av 10 kap. 22 § ABL revisorn Anders Näslund som särskild granskare i båda bolagen.

Emutec Förvaltnings AB och Emutec AB överklagade länsstyrelsens beslut hos förvaltningsrätten. Bolagen yrkade att förordnandet av särskild granskare i dotterbolaget skulle upphävas eller i vart fall att annan än Anders Näslund skulle förordnas till granskare.

Länsstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

Förvaltningsrätten i Karlstad (2010-09-15, ordförande Forsberg) yttrade: Frågan i målet gäller huruvida länsstyrelsen på begäran av en aktieägare på bolagsstämma i ett moderbolag kan förordna om att särskild granskning ska företas förutom i moderbolaget även i ett dotterbolag. Länsstyrelsen har på sådan begäran förordnat om särskild granskning i Emutec Förvaltnings AB och Emutec AB. – Antalet aktier i såväl Emutec Förvaltnings AB som Emutec AB uppgår till 1 000 st. Det är samma aktieägare och samma aktiefördelning i båda bolagen. Varje aktie har en röst. Den aktieägare som begärt att särskild granskare ska förordnas har 334 aktier i vardera bolaget. – – – (rättens redovisning av 10 kap. 21 och 22 §§ ABL här utesluten) – – – I kallelsen till bolagsstämman i Emutec Förvaltnings AB uppgavs som ett ärende fråga om tillsättning av särskild granskningsman i både Emutec Förvaltnings AB och Emutec AB. Länsstyrelsen har gett bolagens styrelser tillfälle att yttra sig innan särskild granskare utsetts. Såvitt framgår har dock inte någon kallelse skickats ut eller bolagsstämma hållits när det gäller Emutec AB. Inte heller annars har fråga om granskning genom en särskild granskare väckts på bolagsstämma i Emutec AB. Utsänd kallelse avser endast bolagsstämma i Emutec Förvaltnings AB. Bolagsstämman i Emutec Förvaltnings AB kan därför inte anses avse även Emutec AB. – Det saknas såväl relevant rättspraxis som förarbetsuttalanden som berör den aktuella problemställningen. Förvaltningsrätten finner därför inte skäl att frångå lagtextens ordalydelse som enligt förvaltningsrättens mening innebär att fråga om särskild granskning ska behandlas på bolagsstämma i bolaget och att med bolaget åsyftas det bolag i vilket särskild granskning ska ske. Eftersom fråga om begäran av särskild granskare således ska behandlas på bolagsstämma där det av kallelsen ska framgå att sådan fråga ska tas upp har bolagsstämman avseende Emutec Förvaltnings AB därför enligt förvaltningsrättens mening av formella skäl inte ägt ta upp frågan beträffande Emutec AB. Den omständigheten att det är samma fysiska personer som äger aktierna i båda bolagen och det därmed skulle vara praktiskt att behandla frågan samtidigt i de båda bolagen medför inte annan förvaltningsrättens bedömning. – Länsstyrelsens beslut innebär att en särskild granskare har förordnats också i dotterbolaget Emutec AB trots att någon bolagsstämma inte hållits i detta bolag. Enligt förvaltningsrättens mening är länsstyrelsens beslut inte förenligt med aktiebolagslagen i aktuellt avseende och länsstyrelsen har därför inte ägt utse särskild granskare i det bolaget. – Länsstyrelsens beslut i den del det avser förordnande av särskild granskare i Emutec AB ska på anförda skäl upphävas. – Vid denna utgång saknas skäl att pröva frågan om förordnande av annan granskningsman. – Förvaltningsrätten upphäver länsstyrelsens beslut såvitt avser förordnande av särskild granskare i Emutec AB.

J.H. överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade att kammarrätten, med ändring av domen, skulle fastställa Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut den 23 november 2009.

Kammarrätten i Göteborg (2011-07-06, Nyström, Sjögren Samuelsson, referent, Holmdahl) yttrade: Partsställning och talerätt – Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, framgår att beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom emot. – Av 31 kap. 4 § ABL framgår att länsstyrelsens beslut i ärenden enligt bl.a. 10 kap. 22 § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. – Av utredningen i målet framgår att J.H. är aktieägare i moderbolaget Emutec Förvaltnings AB och att Emutec AB är ett helägt dotterbolag till Emutec Förvaltnings AB. I doktrin har getts uttryck för att när fråga är om överklagande enligt 31 kap. 4 § ABL av ett beslut om särskild granskning är bolagets styrelse och varje aktieägare i bolaget saklegitimerad (jfr Aktiebolagslagen – en kommentar, Nerep och Samuelsson, 2 uppl. 2009 s. 790 f.). Kammarrätten anser sammanfattningsvis att vad som framkommit i målet visar att J.H. är berörd av saken på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga förvaltningsrättens dom. – Förordnande av särskild granskare – Emutecbolagen har inte i målet gjort någon invändning mot att granskning ska ske genom särskild granskare i Emutec Förvaltnings AB. Fråga är då om förutsättningar förelegat att förordna att sådan granskning även ska ske av Emutec Förvaltnings AB:s dotterbolag Emutec AB. Av utredningen i målet framgår att det i kallelsen till extra bolagsstämma i Emutec Förvaltnings AB såsom ärende fanns ett förslag om att särskild granskning skulle genomföras i moderbolaget Emutec Förvaltnings AB och i dotterbolaget Emutec AB. – Av 10 kap. 21 § ABL framgår att en aktieägare kan väcka förslag om granskning genom en särskild granskare. En sådan granskning kan avse 1. bolagets förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid, eller 2. vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. – Av 10 kap. 22 § första stycket framgår att ett förslag enligt 21 § ska framställas på ordinarie bolagsstämma eller på den bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen till bolagsstämman ska behandlas. Om förslaget biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, ska länsstyrelsen på begäran av en aktieägare utse en eller flera särskilda granskare. Länsstyrelsen ska ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig, innan särskild granskare utses. – Enligt 10 kap. 22 § andra stycket ska bl.a. 10 kap. 7 § ABL tillämpas på en särskild granskare. Av 10 kap. 7 § första stycket ABL framgår att styrelsen och den verkställande direktören ska ge lekmannarevisorn tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning lekmannarevisorn anser vara nödvändig. De ska lämna de upplysningar och den hjälp som lekmannarevisorn begär. I andra stycket anges att samma skyldigheter har styrelsen, den verkställande direktören, revisorn och lekmannarevisorn i ett dotterbolag gentemot en lekmannarevisor i moderbolaget. – Kammarrätten gör följande bedömning – I målet har gjorts gällande att frågan om förordnande av särskild granskare inte väckts i behörig ordning med hänvisning till att den initierats på bolagsstämma i Emutec Förvaltnings AB och inte i Emutec AB. Av protokoll den 10 september 2009 framgår dock att frågan om utseende av särskild granskare behandlats på bolagsstämman såväl vad avser förordnande i moderbolaget som dess helägda dotterbolag. – Av hänvisningen i 10 kap. 22 § andra stycket ABL till 10 kap. 7 § ABL följer bland annat att även styrelsen, den verkställande direktören, revisorn och lekmannarevisorn i ett dotterbolag har samma upplysningsplikt mot granskare som gäller för motsvarande funktioner i ett moderbolag. Detta förhållande talar enligt kammarrättens mening klart för att även ett helägt dotterbolag ska kunna vara föremål för särskild granskning. Stöd för denna uppfattning finns också i doktrinen, (jfr Stefan Lindskog, Särskild granskning enligt aktiebolagslagen, 2 uppl., 1991 s. 33 f.). Med hänsyn härtill anser kammarrätten att J.H. ägt att på bolagsstämman i moderbolaget initiera frågan om särskild granskning i såväl moderbolaget Emutec Förvaltnings AB som i det helägda dotterbolaget Emutec AB. – Förvaltningsrättens dom ska därför undanröjas och länsstyrelsens beslut i denna del fastställas. – Emutecbolagen har i förvaltningsrätten yrkat att annan granskningsman än den av länsstyrelsen förordnade ska utses. Med förvaltningsrättens angivna utgång har domstolen saknat anledning att ta ställning till nämnda yrkande. Med hänsyn till kammarrättens ställningstagande i fråga om förordnande av granskning av Emutec AB, aktualiseras bolagens yrkande i denna del. Målet bör därför, med hänsyn till instansordningsprincipen, visas åter till förvaltningsrätten för handläggning såvitt avser frågan om byte av särskild granskare. – Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och visar målet åter till förvaltningsrätten för prövning av Emutec Förvaltnings AB:s och Emutec AB:s yrkande om byte av särskild granskare.

I överklagande yrkade Emutec Förvaltnings AB och Emutec AB att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av kammarrättens dom, skulle fastställa förvaltningsrättens dom. Bolagen anförde bl.a. följande. Av ordalydelsen i 10 kap. 22 § ABL framgår klart att en minoritetsaktieägare kan få en särskild granskare förordnad endast i det bolag han äger aktier i. Den som inte är ägare i ”granskningsbolaget” kan således inte heller begära att få granskare förordnad i detta bolag.

J.H. bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. För det fall överklagandet bifalls inträffar det paradoxala att han, trots att han äger en tredjedel av bolagen, helt förvägras insyn i dotterbolaget eftersom moderbolagets styrelse bestående av övriga två ägare kontrollerar dotterbolagets bolagsstämma. De uppgifter som kan lämnas med stöd av 10 kap. 7 § ABL kan aldrig ersätta en granskning genom en särskild granskare.

Länsstyrelsen ansåg att överklagandet skulle avslås.

Högsta förvaltningsdomstolen (2012-10-01, Dexe, Jermsten, Stenman, Saldén Enérus, Nymansson) yttrade:

Skälen för avgörandet

Frågan i målet är om en minoritetsägare i ett moderbolag kan framställa förslag om granskning genom en särskild granskare i ett dotterbolag på bolagsstämma i moderbolaget.

Enligt 10 kap. 21 § ABL kan en aktieägare väcka förslag om granskning genom en särskild granskare. En sådan granskning kan avse bolagets förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid, eller vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget.

I 10 kap. 22 § första stycket ABL föreskrivs att ett förslag enligt 21 § ska framställas på ordinarie bolagsstämma eller på den bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen till bolagsstämman ska behandlas. Om förslaget biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, ska länsstyrelsen på begäran av en aktieägare utse en eller flera särskilda granskare. Enligt andra stycket i 22 § ska bl.a. bestämmelsen i 7 § om tillhandahållande av upplysningar m.m. tillämpas på en särskild granskare.

Enligt 10 kap. 7 § första stycket ABL ska styrelsen och den verkställande direktören ge lekmannarevisorn tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning lekmannarevisorn anser vara nödvändig. De ska lämna de upplysningar och den hjälp som lekmannarevisorn begär. Samma skyldigheter har, enligt andra stycket, styrelsen, den verkställande direktören, revisorn och lekmannarevisorn i ett dotterbolag gentemot en lekmannarevisor i moderbolaget.

I lagförarbetena berörs inte den nu aktuella tolkningsfrågan.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening kan lagtexten inte läsas på annat sätt än att förslag om granskning genom en särskild granskare måste framställas av en aktieägare på bolagsstämma i det bolag som granskningen ska avse. Det innebär att det inte är möjligt att på bolagsstämma i ett moderbolag väcka förslag om att särskild granskare ska utses i ett dotterbolag. Överklagandet ska därför bifallas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens domslut.

Föredraget 2012-09-05, föredragande K. Andersson, målnummer 5455-11