Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 1994:7

Court
Hovrätten för Nedre Norrland
Reference
RH 1994:7
Målnummer
B241-92
Avdelning
1
Avgörandedatum
1993-12-14
Rubrik
Aktiebolags anordnande av skoterturer har inte ansetts vara att bedöma som sådan uthyrningsrörelse som avses i lagen (1979:561) om biluthyrning.
Lagrum
1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § lagen (1979:561) om biluthyrning

Åklagaren yrkade vid Östersunds tingsrätt ansvar å R.N. för olovlig uthyrningsrörelse samt anförde därvid: R.N. har i egenskap av styrelseledamot och verkställande direktör i Pearl Active AB varit ansvarig för att bolaget under vintern 1990 utan tillstånd bedrivit uthyrning av skotrar i Åre kommun.

R.N. bestred ansvar för brott och uppgav följande: Bolaget anordnar skotersafaris i fjällen. Verksamheten är upplagd på så sätt att kunden mot ett fastställt vederlag får disponera över en skoter i antingen två eller tre timmar. I detta paketpris ingår skotertur under ledning av två färdledare samt mat och dryck. Deltagarna måste följa färdledarna och får ej avvika från den förutbestämda vägen. Det förekommer inte någon uthyrning av skotrar till enskilda men deltagarna på safariturerna får dock ta med sig egen skoter. Bolaget äger ca 20 skotrar, vilka enbart används i safariverksamheten. Intäkter härifrån uppgår till ca 400 000-500 000 kr per säsong. Utöver denna safariverksamhet bedriver bolaget försäljning av skotrar, vilket dock endast sker i en liten omfattning. Han har varit i kontakt med trafiksäkerhetsverket och han har sökt tillstånd för safariverksamheten hos länsstyrelsen men ej fått något.

Östersunds tingsrätt (1992-04-16, tingsnotarien Helle Harbo samt nämndemännen Ann Edin, Yngve Andersson och Gunnar Lundgren) dömde R.N. i enlighet med åtalet till 30 dagsböter samt anförde i domskälen: Enligt 1 kap. 1 § lagen om biluthyrning avses med uthyrningsrörelse uthyrning av bilar och terrängmotorfordon utan förare för en tid som understiger ett år. Enligt 2 kap. 1 § samma lag får uthyrningsrörelse drivas endast av den som har tillstånd till det. Med hänsyn till det sätt och den omfattning skoterverksamheten haft finner tingsrätten denna vara att bedöma som sådan uthyrningsrörelse som anges i lagen om biluthyrning. Den omständigheten att deltagarna inte har fri förfoganderätt över skotern och att de kör en förutbestämd väg under överinseende av färdledare fråntager ej verksamhetens karaktär av i lagen åsyftad uthyrningsrörelse. Eftersom R.N., som är ansvarig företrädare för bolaget, under vintern 1990 utan tillstånd yrkesmässigt har bedrivit uthyrning av skotrar, skall åtalet mot honom bifallas.

R.N. vädjade mot domen och yrkade att åtalet skulle ogillas.

Åklagaren bestred ändring.

R.N. lämnade i hovrätten väsentligen samma uppgifter som vid tingsrätten och anförde därutöver bl.a. följande: Det är främst konferensgrupper som deltar i skoterturerna och deltagarna färdas två och två på skotrarna. Av de två färdledare som medföljer turerna åker den ene först i ledet och den andre sist. Enligt en dom i maj 1991 från Kammarrätten i Sundsvall har tidigare bolag med samma verksamhet i mervärdeskattehänseende inte betraktats som uthyrningsrörelse utan som bolag tillhandahållande transport- och resetjänst. Bolaget fick troligtvis avslag på sin tillståndsansökan för anordnande av skoterturer beroende på att C.R., vilken tidigare fått sitt bolags tillstånd indraget, fanns med i bolaget vid tiden för tillståndsansökan.

Hovrätten för Nedre Norrland (1993-12-14, hovrättsråden Hans-Göran Englund, Anja Brandone, t.f. hovrättsassessorn Ylva Myhrberg, referent, samt nämndemännen Bengt Krouthen och Ingalill Solback) ogillade åtalet. I domskälen anförde hovrätten följande: Av förarbetena till aktuell lagstiftning (prop. 1933 nr 193) framgår, att med uthyrningsrörelse menas de fall där en företagare uthyr ett eller flera fordon till kundens begagnande på egen hand.

I målet är utrett att Pearl Active AB anordnar skoterturer, att äga rum i samlad trupp och efter en bestämd färdväg, samt att två färdledare, en först i ledet och en sist, medföljer turerna.

Hovrätten finner att ovan angivna kontrollerade form av anordnade skoterturer inte kan anses innebära att skotrarna upplåtits till deltagarna för begagnande på egen hand. Bolagets verksamhet är således inte att bedöma som sådan uthyrningsrörelse som avses i 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § lagen (1979:561) om biluthyrning. Åtalet mot bolagets styrelseledamot och verkställande direktör R.N., för brott mot nämnda lag, skall i följd härav ogillas.

Målnummer B 241/92