Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2001:91

Court
Hovrätten för Nedre Norrland
Reference
RH 2001:91
Målnummer
B487-00
Avgörandedatum
2001-11-15
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 10 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningen: Sedan C.S. och hennes sammanboende T.N. hade separerat sommaren 1995, försökte T.N. våldta C.S. Om detta berättade C.S. för sin väninna M.N. och dennas sammanboende L.R någon gång i augusti 1995. I våldtäktsmålet uppgav L.R. sanningslöst som nytt vittne i hovrätten att C.S. inte hade berättat något om våldtäktsförsöket för honom.

Tingsrätten dömde L.R. för mened till fängelse i fem månader. – Tingsrätten fann inte skäl att frångå normalpåföljden vid mened, fängelse.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.