Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2002:105

Court
Hovrätten för Nedre Norrland
Reference
RH 2002:105
Målnummer
B617-02
Avgörandedatum
2002-07-11
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 21 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: (I) M.H. innehade tillsammans med två andra i mars 2002 i överlåtelsesyfte 358,5 st. MDMA (ecstacy), 11,3 gram amfetamin och 124 st. dopingtabletter. (II) Sedan två kamrater till M.H. i oktober 2002 slagit och knuffat en person misshandlade M.H. och hans kamrater målsäganden genom slå och sparka denne i huvudet och på kroppen. En av gärningsmännen höll fast målsäganden under misshandeln. Denne lyckades fly men hanns upp och fälldes till marken. M.H. och de övriga fortsatte att sparka och slå på den liggande i huvudet och på kroppen. Målsäganden fick dock inte några svårare skador.

Personliga förhållanden: M.H. som är född 1986 var tidigare ostraffad. Han levde under ordnade förhållanden och det gick bra för honom i skolan. Det förelåg inget övervakarbehov. Han missbrukade varken alkohol eller andra droger.

Tingsrätten dömde M.H. den 26 april 2002 (gärningarna under I) för grovt narkotikabrott och dopingbrott till sluten ungdomsvård i sex månader och den 29 i samma månad (gärningen under II) för grov misshandel till villkorlig dom och 80 dagsböter. – I den första domen konstaterade tingsrätten att M.H. inte förekom i belastningsregistret samt att han inte kunde bli föremål för vård enligt socialtjänstlagen och att inte heller kriterierna för omhändertagande enligt LVU förelåg. Med hänsyn till brottens straffvärde ansåg tingsrätten att påföljden skulle bestämmas till sluten ungdomsvård. Vid bestämmande av vårdtiden beaktade tingsrätten M.H:s ålder och att huvudgärningsmannen hade missbrukat hans ungdom och beroendeställning (farbror). I den andra domen anförde tingsrätten, som hänvisade till NJA 2001 s. 225, att även om misshandeln varit rå och hänsynslös så kunde tillräckliga skäl inte anses föreligga för sluten ungdomsvård. Även vård enligt socialtjänstlagen ansåg tingsrätten vara utesluten och valde, med hänsyn till vad som hade kommit fram om M.H:s person, villkorlig dom med böter framför skyddstillsyn.

Hovrätten, som prövade de båda tingsrättsdomarna samtidigt, undanröjde tingsrättens påföljdsbestämningar och bestämde påföljden för samtliga brott till sluten ungdomsvård i fyra månader. – Vid bestämmande av vårdtiden beaktade hovrätten bl.a. att M.H. vid brotten bara var 15 år och att han vid narkotikabrottet utnyttjats av sin farbror i dennes narkotikaverksamhet.