Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2002:81

Court
Hovrätten för Nedre Norrland
Reference
RH 2002:81
Målnummer
B525-02
Avdelning
2
Avgörandedatum
2002-11-12
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 10 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: I december 2000 tillverkade H.N. olovligen 750 liter sprit. Vidare beredde han 3 500 liter mäsk i syfte att olovligen tillverka sprit.

Personliga förhållanden: H.N., som är född 1970, förekom i belastningsregistret under fem avsnitt. Sommaren 1996 hade han dömts till fängelse i en månad 15 dagar för olovlig tillverkning och försäljning av sprit . Därefter hade han lagförts endast för trafikförseelser. Han levde under ordnade förhållanden och bedömdes inte vara i behov av vård och övervakning.

Tingsrätten dömde H.N enligt 10 kap. 1 och 3 §§ alkohollagen för olovlig sprittillverkning, grovt brott, till fängelse i ett år. Sakförverkande. – Med hänsyn till att sprittillverkningen var att anse som yrkesmässig, till dess omfattning och till spritfabrikens kapacitet bedömde tingsrätten brottet som grovt.

Hovrätten. Sedan åklagaren justerat gärningsbeskrivningen ändrade hovrätten tingsrättens dom endast på så sätt att H.N. dömdes enligt 10 kap. 1 och 3 §§ alkohollagen för olovlig tillverkning av sprit, grovt brott, och – såvitt avsåg beredningen av mäsk – enligt 1, 3 och 9 §§ samma lag och 23 kap. 1 § brottsbalken för försök till olovlig tillverkning av sprit, grovt brott. – Hovrätten anförde bl.a. att den omständigheten att brottsrubriceringen delvis ändrats saknade nämndvärd betydelse för påföljdsbestämningen.