Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2002:82

Court
Hovrätten för Nedre Norrland
Reference
RH 2002:82
Målnummer
B969-02
Avdelning
2
Avgörandedatum
2002-11-26
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 11 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Under tiden september 2001 – januari 2002 tillverkade P.D. olovligen ca 400 liter sprit.

Personliga förhållanden: P.D., som är född 1967, levde under ordnade förhållanden och var, bortsett från ett par trafikförseelser, ostraffad.

Tingsrätten dömde P.D. enligt 10 kap. 1 § alkohollagen för olovlig tillverkning av sprit till fängelse i fyra månader. – Tingsrätten ansåg att villkorlig dom med samhällstjänst inte var en tillräckligt ingripande påföljd med hänsyn till att det var fråga om tillverkning av sprit i stor omfattning och under verksamhetsliknande former.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och bestämde påföljden till villkorlig dom och samhällstjänst i 120 timmar med fängelse i fyra månader som alternativ påföljd. – Hovrätten anförde sammanfattningsvis följande i fråga om påföljdsvalet. Omständigheterna är inte sådana att brottets straffvärde eller art utesluter att villkorlig dom väljs, om en sådan påföljd kan få tillräcklig skärpa genom att den förenas med samhällstjänst (jfr RH 1999:153, 160 och RH 2000:107). Hovrätten hänvisade också till att P.D. levde under ordnade förhållanden.