Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2003:87

Court
Hovrätten för Nedre Norrland
Reference
RH 2003:87
Målnummer
B597-02
Avdelning
1
Avgörandedatum
2003-04-02
Rubrik
Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofridskränkning. - Referat nr 18 av totalt 22 hovrättsdomar som har meddelats under 2003 (referat RH 2003:70-91). Redovisningen upptar inte alla domar avseende grov kvinnofridskränkning som har meddelats av hovrätterna under år 2003 utan får närmast ses som en exemplifiering av hovrätternas rättstillämpning. Särskilt skall anmärkas att i de inte så få fall då domen upptar annat eller andra brott än grov kvinnofridskränkning redovisas inte domen, om inte det andra brottet kan sägas utgöra ett led i kränkningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan merendels i sammanfattning. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Samtliga domar har vunnit laga kraft.

Gärningarna: Under tiden hösten 1999 ? hösten 2001 har J.S. vid ett stort antal tillfällen hotat att döda sin sambo samt misshandlat henne genom att ta stryptag med smärta och andningssvårigheter som följd och slå henne i ansiktet och på kroppen med smärta och blåmärken som följd.

Härutöver har J.S. vid följande särskilda tillfällen misshandlat och hotat sambon. (1) Den 7 november 2000 knuffade J.S. med kraft in sambon i en vägg så att hon fick hjärnskakning och blåmärken. (2) En månad senare knuffade J.S. sambon med kraft nedför en trappa med sårskada som följd. (3) Vid något tillfälle i början av år 2001 kastade J.S. omkull sambon och tog ett kraftigt stryptag på henne så att hon svimmade och fick skador på halsen. (4) Omkring den 10 mars 2001 utdelade J.S. flera slag mot sambons ansikte med blånad som följd. Vidare tog han ett stryptag på henne så att hon fick svårt att andas. Han sparkade också henne i ryggen. Vid detta tillfälle hotade han vidare att döda henne. Omkring den 28 april 2001 utdelade han slag mot sambons mun med följd att läpparna började blöda och hon fick näsblod.

Personliga förhållanden: J.S. är född år 1978.Han hade inte tidigare dömts för brott och levde under ordnade sociala förhållanden. Han ansågs skötsam.

Tingsrätten dömde J.S. för misshandel för de gärningar som begåtts före den 1 januari 2000 och för grov kvinnofridskränkning för övriga gärningar till fängelse i åtta månader samt ålade honom att betala skadestånd med yrkade 60 000 kr, varav 50 000 kr för kränkning och 10 000 kr för sveda och värk och psykiskt lidande. ? Vid straffmätningen beaktade tingsrätten J.S:s ålder och att han inte hade begått brott tidigare.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.