Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2002:84

Court
Hovrätten för Övre Norrland
Reference
RH 2002:84
Målnummer
B72-02
Avgörandedatum
2002-09-10
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 13 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: J.G., L.G. och ytterligare en person sålde en dag i mars 2001 minst 24 liter av annan olovligen tillverkad sprit med en alkoholstyrka om 38-45 volymprocent.

Personliga förhållanden: J.G. är född 1981 och L.G. 1954. J.G. var arbetslös men avstängd från arbetslöshetskassan. Han hade inga missbruksproblem. L.G. förekom i belastningsregistret under två avsnitt. En av anteckningarna avser brott mot vapenlagen (böter). Hans företag försattes i konkurs i början av år 2001. Han uppbar socialhjälp. Han levde ett ordnat liv och sade sig inte ha några missbruksproblem.

Tingsrätten dömde J.G. och L.G. båda enligt 10 kap. 6 § alkohollagen för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till fängelse i en månad. Värdeförverkande (solidariskt 2 400 kr). – I påföljdsdelen anförde tingsrätten att, eftersom både J.G. och L.G. ställt sig avvisande till att diskutera någon form av frivårdspåföljd, respektive samhällstjänst – deras inställning var att de hade inte begått något brott – förelåg inte förutsättningar för villkorlig dom med samhällstjänst. Tingsrätten anmärkte vidare att många unga personer – flera av dem under 18 år – hade kunnat göra beställningar av sprit och att verksamheten fick anses ha haft en organiserad prägel. Vid bestämningen av påföljden för J.G. beaktade tingsrätten vidare å ena sidan att denne varit mest aktiv och å den andra sidan att han var endast 19 år, när han begick brottet.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom dels så att påföljden för J.G. bestämdes till villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar med fängelse i en månad som alternativ påföljd, dels så att yrkandet om värdeförverkande ogillades. – Både J.G. och L.G. hade förklarat i hovrätten att de var beredda att utföra samhällstjänst. Hovrätten hade tillgång till ett kompletterande yttrande av Kriminalvårdsmyndigheten beträffande J.G. I förverkandefrågan konstaterade tingsrätten att varken J.G. eller L.G. haft något personligt utbyte av sitt brott, varför förutsättningar saknades för ett värdeförverkande.